Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca – Cel 8 – SDG8

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi to ósmy Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal). Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs. Cel 8 = SDG8 to WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA.

 

Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 8 Wzrost gospodarczy i godna praca?  

Tak. Przeanalizujemy informacje o wzroście gospodarczym i godnej pracy. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Wzrost gospodarczy 

WG Wikipedii Wzrost gospodarczy – powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby. Definicja ta wydaje się być bardziej ogólną od innych przedstawianych w literaturze np. że jest to „długookresowy proces powiększania produkcji dóbr i usług w danym kraju”, lub „proces zwiększania zasobu dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych”, albo „proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dóbr i usług konsumpcyjnych przypadających na mieszkańca danego kraju”. 

Wzrost gospodarczy opiera się w znacznej mierze na wzroście i rozwoju MŚP.

Rozwój MMŚP

Rozwój przedsiębiorstwa to systemowy, oparty na wartościach, nauce i współpracy proces adaptacyjnego rozwoju, doskonalenia i wzmocnienia strategii, struktur, procesów, ludzi i kultur, prowadzący do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. (P. Prokopowicz, M. Król, G. Żmuda 2013 str. 60)

Rozwój przedsiębiorstwa to zmiana jego systemów oraz otoczenia (sterowalnego) zapewniające przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie (a także zwiększenie) przewagi konkurencyjnej. Rozwój przedsiębiorstwa oznacza następujące zmiany: wprowadzenie nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa, poprawę jakości istniejących w systemach elementów, zmiany struktur systemów. (J. Beliczyński 2010, str 60)

Zrównoważony rozwój MMŚP to długofalowy proces zmian w kierunku optymalnego wykorzystania zasobów MMŚP, biorąc pod uwagę jednocześnie korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe, własne i otoczenia MMŚP (interesariuszy). (W.Pazdan, 2021, autorka)

 MMŚP rozwija się teraz w otoczce odpowiedzialności. Płynność i zysk dalej są i będą kluczowe dla rozwoju firmy, ale ważne stają się także relacje z otoczeniem i pozytywny wpływ na to otoczenie, czyli na interesariuszy.

Ponieważ w Agendzie 2030 zostały określone Globalne Cele Rozwoju (17 SDGs) i ponieważ Polska podpisała Agendę 2030, zrównoważony rozwój MMŚP powinien być zharmonizowany z Agendą 2030. Dlatego coraz ważniejsze się staje budowanie strategii – Strategii Zrównoważonego Rozwoju Biznesu – jako głównej, wieloletniej strategii biznesowej, implementującej wszystkie Globalne Cele. Najprawdopodobniej wszystkie podmioty gospodarcze będą prawnie zobligowane do raportowania informacji niefinansowych juz za 2023 rok. Tak więc na budowanie strategii i wdrażanie dobrze przemyślanych działań, których realizację corocznie będzie MMŚP raportować, nie jest zbyt wiele czasu.

Bierze się pod uwagę 6 kapitałów: 

 • finansowy; 
 • produkcyjny;
 • ludzki;
 • intelektualny; 
 • społeczny i relacyjny;
 • naturalny. 

Trzeba dobrze przeanalizować szanse i zagrożenia biorąc pod uwagę wszystkie kapitały w planowanym procesie budowy wartości.

 Godna praca

Wg Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) godna praca oznacza możliwość pracy, która jest produktywna i zapewnia godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochronę socjalną dla rodziny pracownika, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej, swobodę wyrażania swoich myśli i trosk, możliwość organizowania się i uczestniczenia w decyzjach, które mają wpływ na jego życie oraz równość szans i traktowania wszystkich kobiet i mężczyzn. 

Godna praca

Targety/zadania dla SDG 8 Wzrost gospodarczy i godna praca – Cel 8 – na podstawie Agendy 2030

8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania, oraz, w szczególności, osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7% roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najsłabiej rozwiniętych;

8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności;

8.3 Promować politykę rozwojową wspierającą działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje, oraz zachęcać do wychodzenia z szarej strefy i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych;

8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać globalną efektywność wykorzystania zasobów w konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji (10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production) z wiodącą rolą krajów rozwiniętych;

8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i osób niepełnosprawnych; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości;

8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy i nie uczestniczących w procesie edukacji lub szkoleniach;

8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować pracę przymusową, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach. 

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie;

8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty;

8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, aby ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich;

8.a Zwiększyć wsparcie w ramach Pomocy na rzecz rozwoju handlu (Aid for Trade) skierowane do krajów rozwijających się, w szczególności państw najsłabiej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony zintegrowany ramowy program pomocy technicznej na rzecz rozwoju handlu dla najsłabiej rozwiniętych państw (Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries);

8.b Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię w zakresie zatrudniania młodych ludzi oraz Globalny pakt pracy (Global Jobs Pact) przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Dla SDG 8 w Agendzie 2030 określono 12 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

 

B.8.1 (SDG 8 target 8.1) Rozwijanie sprzedaży i prowadzenie działań inwestycyjnych i innych działań rozwojowych w ten sposób, żeby średnia wartość rocznego zysku z okresu 10 lat, w przeliczeniu na jednego pracownika przekraczała  X  PLN.

B.8.2 (SDG 8 target 8.1) Rozwijanie sprzedaży i prowadzenie działań inwestycyjnych i innych działań rozwojowych w ten sposób, żeby średni wskaźnik płynności z okresu 10 lat przekraczał Y PLN.

B.8.3 (SDG 8 target 8.3) Tworzenie godziwych miejsc pracy – godna płaca i godna praca (pracownik wykonuje pracę w poszanowaniu jego godności, pracę, która go ubogaca i daje satysfakcję rozwoju). Zmiana systemu zarządzania w kierunku samoorganizacji

B.8.4 (SDG 8 target 8.3) Rozwijanie umiejętności pracowników poprzez szkolenia dostosowujące ich rozwój do potrzeb firmy.

B.8.5 (SDG 8 target 8.4) Zminimalizowanie opakowań, a tym samym zminimalizowanie zużycia surowca, powierzchni magazynowej i odpadów. 

B.8.6 (SDG 8 target 8.4) Śledzenie rozwoju rozwiązań GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego) i wdrożenie ich tam, gdzie to będzie możliwe. Wdrożenie do marketingu i produkcji podejścia opartego na cyklu życia produktu. 

B.8.7 (SDG 8 target 8.5) Zapewnienie jednakowego wynagrodzenia za pracę o takiej samej wartości, niezależnie od płci.

B.8.8 (SDG 8 target 8.8) Wzmocnienie bezpieczeństwa środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

B.8.9 (SDG 8 target 8.9) Promowanie wśród pracowników zrównoważonej turystyki.

 

 W.8.1 (SDG 8 target 8.1) Wpływanie na zwiększenie rozwoju lokalnej gospodarki, poprzez budowanie lokalnych łańcuchów dostaw, tam, gdzie to jest możliwe.

W.8.2 (SDG 8 target 8.4) Reorganizacja łańcuchów dostaw, biorąc pod uwagę również GOZ.

W.8.3 (SDG 8 target 8.7) Zawieranie kontraktów biznesowych w łańcuchach dostaw z propagowaniem/klauzulą kodeksu etyki dostawcy. Propagowanie w łańcuchach dostaw podejścia do biznesu poprzez pryzmat 17 SDGs, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystywanie dzieci w krajach słabo rozwiniętych.

 

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z dwunastu targetów SDG 8 wybrałam osiem.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Siódmego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

Dyskurs na temat inicjatyw dla SDG 8 

Pytanie – Proponujesz w B.8.1 i B.8.2  cele strategiczne MMŚP w perspektywie finansowej, mając na myśli Strategiczna Kartę Wyników. Mam rozumieć, że do zarządzania wieloletnią strategia biznesową używasz narzędzie: Strategiczną Kartę Wyników (SKW)  (Balanced ScoreCard BSC)?

Odpowiedź – Tak, rzeczywiście proponuje to narzędzie, ale w nieco zmodyfikowanej postaci. W klasycznej SKW planuje się cele w czterech perspektywach. Dla biznesu są to: perspektywa finansów, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Zarządzając strategią zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, budujemy SKW dodając co najmniej dwie perspektywy: społeczeństwo i środowisko.

Pytanie – Zgodnie z B.8.3 proponujesz tworzenie godziwych miejsc pracy, zmianę systemu zarządzania w kierunku samoorganizacji. Pandemia pokazała nam, że najważniejsze to mieć możliwość pracy i zarabiania. Czasy są ciężkie i nie wiadomo co nas jeszcze czeka. Czy rzeczywiście powinienem się tym zajmować?

Odpowiedź – W każdej sytuacji warto próbować wprowadzić taką zmianę, bo to buduje lepszy kapitał ludzki. Pomaga przejść bezpiecznie przez czasowe załamania koniunktury. 

Pytanie –  B.8.4 Szkolenia pracowników, oczywiście ważna sprawa, ale nie uważasz, że czasem warto przyjąć nowego pracownika z niezbędną wiedzą i umiejętnościami? 

Odpowiedź – Jak w każdym działaniu w biznesie, trzeba szukać “złotego środka”. Jeżeli jednak budujesz strategię do 2030 roku, to musisz zaplanować istotną kwotę na szkolenia dla swoich pracowników, bo zmiany technologiczne wymuszą takie szkolenia.

“PytanieB.8.5 i B.8.6 odnoszą się do targetu 8.4. Uważasz, że rzeczywiście uda się wdrożyć Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w każdej firmie?

Odpowiedź – Uważam, że nowe produkty powinny być projektowane zgodnie z założeniami i wytycznymi dotyczącymi GOZ. Ta dziedzina wiedzy i prawo w tej dziedzinie rozwijać się będzie bardzo szybko. Śledzenie możliwości zastosowań i wdrożenie tych zasad jest, z punktu widzenia okresu strategii, bardzo ważne. Już można planować pewne usprawnienia gospodarki odpadami. W procesie projektowania nowego produktu trzeba będzie wziąć pod uwagę cały cykl życia produktu. Obecnie następuje na świecie zmiana nie tylko w procesach projektowania produktów, ich produkcji, ale i w postawach konsumenta…

Pytanie – Zaplanowanie inicjatywy B.8.7 nie stanowi problemu, ale jej wdrożenie nie jest takie proste. Wartościowanie stanowisk to trudna sprawa i chyba obarczona zawsze dużym błędem. Co o tym sądzisz?

Odpowiedź – Nie jest to łatwe. Są firmy specjalizujące się w usługach w tym temacie, ale rzeczywistość często okazuje się trudna do ujęcia w sztywne ramy kategorii.  Zdaję sobie również sprawę z tego, że MMŚP najczęściej nie stać na tego typu usługi. Jednakże wzięcie pod uwagę zasad opisanych w B.8.7 pozwala zaplanować poprawę systemu wynagrodzeń, przynajmniej w minimalny sposób.

Pytanie – Proponujesz w B.8.8 poprawę bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników. Uważasz, że nie wdrożyłem zasad BHP wymaganych Kodeksem pracy?

Odpowiedź – Uważam, że każda firma powinna się liczyć ze zmianami technologicznymi w nadchodzących latach, mającymi wpływ na możliwości poprawy bezpieczeństwa pracy.`Warto to również wziąć pod uwagę.

Pytanie – Zrównoważona turystyka B.8.9. Jak sobie to wyobrażasz? Jak i dlaczego ja mam promować zrównoważoną turystykę?

Odpowiedź – Target 8.9 nie pojawił się bez przyczyny. Turystyka rozwija gospodarkę, ale niszczy często środowisko i nie zawsze służy społeczności odwiedzanych miejsc na świecie. Zrównoważona turystyka nie oznacza tylko lokalnej eko-turystyki. To sposób na uprawianie turystyki z myślą o minimalizowaniu negatywnego wpływu lub zwiększaniu pozytywnego wpływu na biznes, społeczeństwo i środowisko naturalne. Turystyka samolotowa to duża emisja dwutlenku węgla. Wiem, że trudno przekonać kogoś, kto całe życie marzył, żeby zobaczyć na żywo np. Wodospad Niagara, że wystarczy wyjechać w Tatry, ze względu na mniejszą emisję CO2…Proponuję, jak już trzeba lecieć daleko, to można posadzić kilka drzew….Na pewno warto promować zrównoważoną turystykę. Mniej odpadów, mniej emisji i wspomaganie rozwoju gospodarczego. Myślę, że dobrze jest nie licytować się kto dalej i drożej spędził wakacje. Coraz bardziej rozwija się “armchair travelling”….Pytanie – W W.8.1 proponujesz budowanie lokalnych łańcuchów dostaw. Powodem jest mniejsza emisja CO2 związana z transportem i rozwój gospodarki lokalnej?

Odpowiedź – Tak. Krótsze trasy to mniejsza emisja. Wprawdzie odbywa się bardziej lokalnie, jednakże przy innych zanieczyszczeniach niż CO2 emisja ta ma istotny negatywny wpływ. Mając na uwadze jednak trend zamiany środków transportowych na bardziej ekologiczne, taka polityka da dobre rezultaty. Oczywiście pod warunkiem znalezienia, albo wykreowania takich łańcuchów dostaw.

Pytanie – W W.8.2 proponujesz dodatkowo włączyć sprawę GOZ do wyboru łańcuchów dostaw…?

Odpowiedź – Tak. Najlepszy wariant to lokalni dostawcy z świadomością i działaniami w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 Pytanie – W dodatku w W.8.3 proponujesz negocjowanie umów z dostawcami z klauzulą Kodeksu Etycznego Dostawcy…?

Odpowiedź – Tak. Jest to bardzo ważny element zrównoważonego rozwoju. Ty też możesz znaleźć taką klauzulę w nowym kontrakcie. Co więcej, możesz być zapytany w 2023 roku o wartości minimum 18 wskaźników za 2022 roku, dotyczących informacji pozafinansowych…

 
Partnership Holistyczne podejscie do zrównoważonego rozwoju

Barometr Wpływu a 17SDGs

Holistyczne podejście – Barometr Wpływu -pytania do autorów i do GUS

Holistyczne podejście nie zostało wzięte pod uwagę w Barometrze Wpływu. Dlatego Barometr Wpływu nie może być polecany przez mnie – doradcę strategicznego MŚP i Honorowego Dyrektora Regionalnego CASI GLOBAL. Nie przekonują mnie argumenty podawane przez autorów. Czy Raportowanie realizacji Agendy 2030 przez polski biznes ma być realizowane w oparciu o taki Barometr Wpływu?

Zgodnie z argumentacją autorów Barometru Wpływu, kluczowymi celami dla każdego biznesu w Polsce są następujące, wybrane cele z grupy 17SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – : SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9 i SDG12.

 

W Agendzie 2030 mamy 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 targetów/zadań z nimi powiązanych. 17SDGs to cele współzależne i niepodzielne. Implikują integralne podejście do wdrażania Globalnych Celów.

 

Holistyczne podejście

Cytat z Agendy 2030:

“55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

56. Uznajemy, że podejmując decyzje odnoszące się do tych celów i zadań, każdy kraj stoi w obliczu szczególnych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy szczególne wyzwania stojące przed krajami najbardziej narażonymi, a w szczególności krajami afrykańskimi, krajami najsłabiej rozwiniętymi, rozwijającymi się krajami śródlądowymi i rozwijającymi się małymi państwami wyspiarskimi, a także szczególne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć kraje o średnich dochodach. Szczególnej uwagi wymagają również kraje dotknięte konfliktami.

57. Stwierdzamy brak dostępnych wartości początkowych w odniesieniu do kilku zadań i wzywamy do zwiększenia wsparcia w zakresie bardziej intensywnego gromadzenia danych statystycznych oraz budowania potencjału w państwach członkowskich, aby opracować krajowe i globalne wartości początkowe w przypadkach kiedy takowe jeszcze nie istnieją. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tej luki w gromadzeniu danych, aby móc przekazywać bardziej szczegółowe informacje o poczynionych postępach, w szczególności w odniesieniu do tych zadań określonych poniżej, dla których brak jest jednoznacznych celów liczbowych.

58. Zachęcamy państwa do podejmowania nieustających wysiłków na innych forach w celu rozwiązania kluczowych problemów, które stwarzają potencjalne wyzwania dla wdrożenia naszej Agendy i szanujemy niezależność mandatów w ramach tych procesów. Chcemy, by niniejsza Agenda i jej wdrożenie wspierało podobne procesy i podejmowane w ich ramach decyzje i pozostawało bez uszczerbku dla tych procesów i decyzji.

59. Uznajemy, że w każdym kraju funkcjonują różne podejścia, wizje, modele i narzędzia, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i priorytetami, stosowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; potwierdzamy, że Ziemia oraz jej ekosystemy są naszym wspólnym domem, a „Matka Ziemia” jest często używanym zwrotem w wielu krajach i regionach.” (koniec cytatu, wytłuszczenia autorki)

 

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes ma się ograniczać do raportowania wpływu tylko na sześć SDGs. Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

"55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne," cytat z Agendy 2030

W Barometrze wpływu mamy wskaźniki, które monitorują nie tylko uwzględnione przez autorów Barometru Wpływu cele SDG.

Dlaczego polski biznes ma wykazywać taką ignorancję Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Dlaczego raportowanie ma nie uwzględniać wszystkich 17SDGs?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład, takich celów jak:
SDG1, SDG10, SDG16 i SDG17? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Jeżeli mamy strategię zrównoważonego rozwoju = SZRB = Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako główną biznesową strategię i mamy mapę interesariuszy oraz zorganizowaną współpracę z nimi, to powinniśmy to raportować pod celem SDG17.
Jeżeli mamy Kodeks Etyki to powinniśmy to raportować pod celem SDG16.
Jeżeli wprowadziliśmy do Kodeksu Etyki, polityk i procedur zasadę mniej nierówności, to powinniśmy to raportować pod celem SDG10.
Jeżeli may politykę Politykę płacową adekwatną do celu SDG1, to powinniśmy to raportować pod celem SDG1.

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje strategiczne podejście do biznesu, ignoruje etykę w biznesie i nierówności i nie dba o płace pracowników?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład takich celów, jak:
SDG2, SDG6, SDG7, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Dlaczego te cele, które dotyczą, między innymi, wpływu biznesu na środowisko, w tym na bioróżnorodność, są pominięte?

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje sprawy poprawy jakości środowiska i bioróżnorodności?

Dlaczego sugeruje się biznesowi narzędzie Barometr Wpływu, które uczy go pomijania tak ważnych zagadnień w strategicznym zarządzaniu, jak wpływ na środowisko, bioróżnorodność czy także z tym związanych: produkcja żywności, zrównoważone rolnictwo? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

W Barometrze Wpływu został pominięty cel SDG2 - "Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo".

Dlaczego polski biznes ma informować, że ignoruje sprawę zdrowej żywności i zrównoważonego rolnictwa?
Przecież eksportujemy żywność!

Apeluję do GUS i do autorów Barometru Wpływu o zmianę podejścia do zagadnienia raportowania realizacji Agendy 2030 przez polski biznes.

 Bez zmiany podejścia, działania na szczeblu państwowymw tym zakresie,  mogą mieć szkodliwy wpływ na polski biznes.

Przeczytaj także ten artykuł.

Barometr Wpływu

Dlaczego nie polecam Barometru Wpływu

Barometr Wpływu – dlaczego nie polecam MMŚP?

Barometr Wpływu jest polecany biznesowi przez GUS. GUS jednocześnie nakłania na swojej stronie do przekonania się, że każdy z nas w domu, w szkole, w pracy, może mieć wpływ na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 17 SDGs. Odsyła nas do poradnika ONZ (niestety nie przetłumaczył go na język polski)  The Lazy Persons Guide to Save the World. Mowa tam o możliwym wpływie na wszystkie Globalne Cele, na 17 SDGs, przez każdego z nas.

Myślę, że tym bardziej biznes może wpływać swoimi działaniami na 17 SDGs. Biznes powinien planować wpływ na każdy z 17 SDGs, a nie tylko na 6 Globalnych Celów, jak to mamy w Barometrze Wpływu. Globalne Cele są powiązane i niepodzielne. Tak czytamy w Agendzie 2030.

Główna wieloletnia strategia biznesowa, czyli Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu (SZRB), powinna wykazywać planowany pozytywny wpływ na wszystkie Globalne Cele. Tym samym w raportowaniu informacji niefinansowych nie powinno się ograniczać do 6 wskaźników, czytaj GUS (Wskaźniki dla biznesu). Tym bardziej, że wskaźniki znanych dotychczas standardów raportowania typu ESG pokrywają wszystkie Globalne Cele:

Holistyczne podejście

Apel do GUS

Zwracam się z apelem o wycofanie się z Barometru Wpływu .

Zwracam się z apelem o mobilizację biznesu do budowy wieloletnich biznesowych strategii, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB.  Wpływ na wszystkie 17 SDGs powinien być w niej zaimplementowany.

Sugerowanie 6 SDGs dla biznesu, jak to ma miejsce w Barometrze Wpływu,  nie jest odpowiedzialną postawą. 

Co to jest Barometr Wpływu

Barometr Wpływu to darmowe narzędzie do raportowania wpływu biznesu na realizację Agendy 2030, opracowane w celu ułatwienia “życia” komórkom raportującym informacje niefinansowe dużych firm.

Uwzględnia tylko 6 Globalnych Celów:

Barometr Wpływu

Autorzy Barometru Wpływu nie sugerują konieczności opracowania zintegrowanej, wieloletniej biznesowej strategii. Taka strategia stanowi bazę do planów rocznych i raportowania informacji niefinansowych. Autorzy nie sugerują koniecznej zmiany myślenia o biznesie w oparciu o Globalne Cele. Budowanie strategii sugeruje jeden z targetów 17 Celu: 17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 17

W Agendzie 2030 czytamy: “…Zobowiązujemy się do realizacji spójnej polityki oraz zapewnienia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkich uczestników..” , “…To właśnie “my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi….”  wytłuszczenie autorki artykłu

Barometr Wpływu a raportowanie w standardzie typu ESG

W internecie czytamy: “Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać swój wpływ ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej”.

Nasuwa się kilka pytań:

 • o jakiej średniej rynkowej jest mowa?
 • o jakim standardzie raportowania jest mowa?

Polski biznes jest na rynkach światowych.

Na świecie opracowywany jest nowy standard raportowania informacji pozafinansowych typu ESG.

Aktualnie używane standardy w większości mają wskaźniki powiązane ze wszystkimi celami SDGs.

Barometr Wpływu a raport: Polska SDG – raport 2020

Pobieżna analiza raportu Polska SDG – raport 2020 i uzyskanych wyników raportowania w oparciu o Barometr Wpływu prowadzi do następującego wniosku:

Krajowy raport nie był opracowywany w oparciu o wyniki zebranych danych w Barometrze Wpływu. Nie mniej, przyjęta w Barometrze Wpływu metodologia, oparta o dane ze sprawozdawczości GUS, mogła pomóc opracować ten raport. To nie zmienia faktu, że Barometr Wpływu nie jest dobrym narzędziem do strategicznego zarządzania na poziomie firmy.

Apel do biznesu

Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale nie rób tego w oparciu o Barometr Wpływu.

Przemyśl, opracuj wieloletnią Strategię Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs.

Raportuj zgodnie ze standardami światowymi, które uwzględniają wszystkie 17 SDGs.

Przeczytaj także artykuł Barometr Wpływu a 17SDGs

Sustainability

Zrównoważony rozwój a droga do turkusu

Czy turkus kojarzy Ci się ze zrównoważonym rozwojem, sustainability?

Tak, turkus kojarzy mi się ze zrównoważonym rozwojem. Mam takie skojarzenie dzięki pracom Henryka Skolimowskiego, Kena Wilbera i Frederic Laloux. W swojej książce   “Pracować inaczej” Laloux opisał organizację turkusową – organizację bez managerów, ale z liderami. Również Andrzej Blikle w książce “Doktryna Jakości” pisze o turkusowej samoorganizacji. Nie są to książki szeroko traktujące sprawy zrównoważonego rozwoju, ale dotyczą godnej pracy. Cel 8 (SDG 8)  to “Wzrostu gospodarczy i godna praca”. Wszystkie poniżej pokazane cele SDGs są związane, poprzez przypisane im targety/zadania, z godną pracą, turkusowymi organizacjami, samoorganizacją. 

Właśnie turkusowe organizacje to z założenia organizacje godnej pracy. Wiąże się to również z przejściem od motywacji korzyści (metoda kija i marchewki) do motywacji godnościowej. Trudne zadanie do wykonania. Nie w każdej sytuacji aktualnie jest to możliwe. Turkus, godna praca i samoorganizacja to aktualnie synonimy. 

Frederic Laloux napisał: “Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, wszechświat robi wszystko, by nam pomóc”

Andrzej Blikle tłumaczy powyższą wypowiedź następująco:

Kiedy działamy w głębokiej uczciwości – gdy działamy zgodnie z naszym systemem wartości, w poczuciu, że robimy coś ważnego i potrzebnego, że możemy być z tego dumni;

i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie – gdy działamy w warunkach uwalniających naszą kreatywność, gdy dano nam prawo podejmowania decyzji, gdy mamy poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a więc i na naszą przyszłość;

wszechświat robi wszystko, by nam pomóc – mamy statystyczną pewność sukcesu, na co wskazują zarówno badania naukowe, jak i codzienna praktyka biznesowa”.

Każdy z nas i każdy zespół ludzi stanowi układ energetyczny powiązany z energią wszechświata. Nasze myśli to potężna energia. Jeżeli są pozytywne, zharmonizowane z naszą energią wnętrza, dobrze się dzieje. Godna praca to optymalne wykorzystanie energii człowieka.

Turkus i sustainability. Czyli uważasz, że wdrażanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie polega na przekształceniu go do organizacji turkusowej?

Uważam, że wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie towarzyszy przeprowadzanie zmian. Jedną ze zmian może być przekształcanie stylu zarządzania w kierunku samoorganizacji.

Czy to prawda, że w organizacjach turkusowych decydują ci, którzy wiedzą, a reszta ma do nich zaufanie?

Tak. Cała siła samoorganizacji polega na odpowiedzialności i zaufaniu do “osób które wiedzą”. Polega na poczuciu, że wszyscy w zespole mamy do siebie zaufanie. Każdy z nas zna się na czymś bardzo dobrze i wykona swoją pracę z pełną odpowiedzialnością.

Zbudowanie zaufania i odpowiedzialności każdego członka dużego zespołu wymaga czasu i wysiłku. Trzeba zrewidować sposób komunikowania się. Dużo zależy od dotychczasowego stylu zarządzania i zaufania do osoby lub osób, które taką zmianę w firmie chcą przeprowadzić.   Nie jest to łatwe i nie w każdym zespole się to udaje.

Samoorganizacja. Turkus. Czy przekształcenie w tym kierunku  to środek do przewagi na rynku?

W organizacjach turkusowych mówimy o odpowiedzialności społecznej biznesu, która obejmuje również odpowiedzialność za środowisko i za naszą planetę. Coraz częściej dla klienta nie tylko cena stanowi kryterium wyboru.  Jest wzrostowa tendencja wyboru marki nie tylko po kryterium najniższej, czy najwyższej ceny. Coraz więcej osób interesuje się dodatkowymi informacjami o firmach produkujących daną markę i ma to wpływ na ich wybór. Świadomość złego traktowania pracowników, albo środowiska coraz częściej powoduje, że dany produkt nie jest kupowany.

Zacytuję tu A.Bliklego:

“…Praca w organizacjach zapewniających dobre życie jest radością, a przez to jest wydajniejsza, bardziej innowacyjna i obarczona mniejszą ilością błędów. I to właśnie daje przewagę rynkową…”

“…elementem budowania turkusowej organizacji jest tworzenie klimatu społecznej odpowiedzialności, budowania poczucia, że odpowiadamy nie tylko za siebie i naszą organizację, ale też za naszą małą i dużą ojczyznę, a także planetę, na której przyszło nam żyć.”

“…Organizacje turkusowe burzą model świata oraz odwracają porządek rzeczy. Wychodzą od obserwacji, że skoro dobre życie jest dla nas wartością podstawową to należy zadbać o nie w pierwszej kolejności, zaczynając od przemodelowania naszej pracy. Zorganizujmy ją więc tak, żeby dawała nam poczucie sensu życia, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń do kreatywności i innowacyjności. Byśmy mogli być dumni z tego co robimy i jacy jesteśmy. Zadbajmy też o dobre życie w obszarze społecznym: bądźmy dla siebie partnerami, a nie konkurentami, współpracujmy i wspierajmy się wzajemnie zamiast współzawodniczyć, budujmy pomiędzy sobą dobre relacje oparte na zaufaniu.”

Turkus. Głównie jakie zmiany są potrzebne w sferze operacyjno-zarządczej?

Najważniejsze to komunikacja. Empatyczna, rzetelna i odpowiednia w czasie komunikacja.

Budżet zmienia swoja rolę. Nie stanowi już kontraktu z managerem. Nie jest narzędziem do rozliczania i premiowania. Stanowi wskazówkę do wprowadzenia koniecznych, optymalizacyjnych zmian.

Centralne planowanie zamienia się na bieżące prognozowanie, w tym bieżącą prognozę zysku rocznegoPrognoza służy do podejmowania dobrych decyzji przez tych, którzy się na tym najlepiej znają.

Zakres obowiązków każdego pracownika, cytując A.Bliklego, “…mieści się w czterech następujących zasadach: robisz co potrafisz, robisz to co jest potrzebne, jesteś za to odpowiedzialny, to co robisz możesz zmienić, ale z zachowaniem poprzednich zasad. W takiej organizacji nikt nie mówi – to nie należy do moich obowiązków.”

Struktura organizacyjna z hierarchicznej zmienia się w kierunku struktury procesowej. Zespoły zlecają sobie zadania. Każdy każdemu, w sposób odpowiedzialny,  może zlecić zadanie. Każdy zespół może być wewnętrznym dostawcą i klientem wewnętrznym. Zespoły tworzą powiązane ogniwa, tworząc w efekcie, w łańcuchu wartości, wartość dla klienta zewnętrznego.

A. Blikle pisze: “Organizacje turkusowe przypominają wielokomórkowe organizmy, w których nie ma centralnego sterowania, lecz różniące się funkcjami komórki zlecają sobie wykonywanie zadań. Przez setki milionów lat przyroda tak właśnie wykształcała organizmy biologiczne. Dziś organizacje budowane przez ludzi zaczynają brać z nich przykład”.

Zrównoważony rozwój a droga do turkusu to praca z sercem, szacunkiem i wartościami.

Dekalog A.Bliklego budowania organizacji turkusowej

 • Nie szukaj winnego, by go ukarać – szukaj przyczyny, by ją usunąć.
 • Nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć – oczekuj postępu, który zawsze jest możliwy.
 • Unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo – stwarzaj warunki do współpracy.
 • Nie oceniaj, bo to niszczy – doceniaj, bo to wzmacnia.
 • Nie mów co jest źle – mów co może być lepiej.
 • Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej – pytaj, co im w pracy przeszkadza.
 • Nie buduj na kontroli – buduj na zaufaniu.
 • Nie mów, że ktoś jest zły – mów, jak Ty się z tym czujesz.
 • Nie zarządzaj – twórz warunki do samoorganizacji.
 • Nie bądź nadzorcą – bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem.

Czy w każdej firmie można wprowadzić turkusowe rozwiązania?

Tak, w każdej firmie, w każdej organizacji, można wprowadzać elementy turkusu. Turkus ma różne odcienie.  Jak dwa kamienie turkusu nie są do siebie podobne, tak każda firma wdroży zasady turkusu inaczej. Nie ma gotowca do powielenia, ale warto podjąć wysiłek dokonania zmiany.

Czy w każdej firmie można zbudować i wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju = strategię odpowiedzialnego biznesu?

Uważam, że tak. W każdej firmie można zbudować i wdrożyć Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu i to z zaimplementowanymi 17SDGs.

Przytoczone powyżej tłumaczenie A.Bliklego tekstu Frederica Laloux można zmodyfikować:

Kiedy działamy w głębokiej uczciwości – gdy działamy zgodnie z naszym systemem wartości obejmującym sferę biznesu, środowiska i społeczeństwa, w poczuciu, że robimy coś ważnego i potrzebnego, że możemy być z tego dumni;

i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie – gdy działamy w warunkach uwalniających naszą kreatywność, gdy dano nam prawo podejmowania decyzji, gdy mamy poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a więc i na naszą przyszłość;

wszechświat robi wszystko, by nam pomóc – mamy statystyczną pewność sukcesu, na co wskazują zarówno badania naukowe, jak i codzienna praktyka biznesowa”.

Zrównoważony rozwój i w tym droga do “turkusu”, do samoorganizacji, to wyzwania naszych czasów.