O Agendzie 2030  – światowym planie zrównoważonego rozwoju

Rezolucja ONZ Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 roku. Agenda zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs).

Niniejsza Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. Zdajemy sobie sprawę, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, stanowi największe wyzwanie w skali światowej i jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Niniejsza Agenda będzie wdrażana przez wszystkie kraje i wszystkich interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej. Jesteśmy zdeterminowani uwolnić ludzkość od plagi ubóstwa i chcemy uzdrowić oraz zabezpieczyć naszą planetę. Jesteśmy zdecydowani na podjęcie śmiałych kroków ukierunkowanych na zmiany, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyruszając w tę zbiorową podróż zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty.

Przyszłość ludzkości i naszej planety leży w naszych rękach. Leży ona również w rękach dzisiejszego młodego pokolenia, które przekaże pochodnię przyszłym generacjom. Wyznaczyliśmy drogę do zrównoważonego rozwoju; to od nas wszystkich będzie zależeć, czy podróż tą drogą zakończy się powodzeniem, a to, co dzięki niej zyskamy, pozostanie z nami na zawsze. … możemy być ostatnim pokoleniem, które ma szansę na uratowanie naszej planety.

W 2030 roku świat będzie lepszym miejscem, jeśli tylko uda nam się zrealizować nasze cele. … Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym”. Cytaty z Agendy 2030.

Globalne Cele Zrównowazonego Rozwoju

 

Czy wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą być być zaimplementowane do biznesowej strategii firmy?

Tak. Wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w głównej biznesowej strategii firmy. Taka strategia staje się Strategią Odpowiedzialnego Biznesu SOB, czasami nazywana także Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju Biznesu.

Strategia ta daje możliwość integracji informacji niezbędnych do raportowania finansowego i raportowania informacji wg standardów raportowania niefinansowego, także w układzie ESG.

17 SDGs the challenge for company managers