Regulamin witryny internetowej wandapazdan.pl

§1 Definicje pojęć

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin witryny internetowej wandapazdan.pl

Usługodawca ? oznacza Wandę Pazdan, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą emi.pl Wanda Pazdan z siedzibą w Opolu, posługującą się numerem NIP 7540067394, numerem REGON 160074023, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.

Usługa materialna ? oznacza przekazywanie informacji o usługach emi.pl: doradztwo, storytelling, udzielanie licencji na użytkowanie znaku, których początek negocjacji warunków umowy może mieć miejsce na odpowiedniej podstronie witryny wandapazdan.pl.

Usługa społeczna (niematerialna) ? oznacza upowszechnianie wiedzy, informacji, budowanie partnerstwa.

Partnerstwo  ? oznacza zawiązanie współpracy podmiotów MŚP w tematyce zrównoważonego rozwoju, w celu wymiany doświadczeń w temacie budowy i wdrożenia Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Znak ZR ? oznacza znak towarowy z prawem ochronnym nr 226458(ZR2) i 226459(ZR1).

Znak ZR2 ? oznacza

ikona

Znak ZR1 ? oznacza

ikona

SDGs – oznacza Sustainable Development Goals, Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju

Logo SDG ? oznacza   

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs
CSR & Sustainability

Polską wersje językową tych logo

Koło SDGs – oznacza

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Plakat SDGs ? oznacza

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Inne wersje językowe

Ikona SDG ? oznacza każdą z 17 ikon umieszczonych na Plakacie SDG  w dowolnym języku

 

Usługobiorca ? każdy  Użytkownik witryny zainteresowany usługą materialną podmiotu gospodarczego emi.pl prezentowaną w witrynie wandapazdan.pl

 

Użytkownik ? oznacza każdą, korzystającą z witryny internetowej wandapazdan.pl, osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Nie każdy Użytkownik jest Usługobiorcą. Każdy Usługobiorca jest Użytkownikiem.

 

Cookies – są to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron witryny. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Więcej informacji zawiera Polityka cookies.

 

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług  witryny wandapazdan.pl. Więcej informacji zawiera Polityka prywatności.

 

§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług witryny wandapazdan.pl.
 2. Osoby korzystające z usług witryny wandapazdan.pl są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Przedmiotem działalności witryny wandapazdan.pl jest promocja usług Usługodawcy i zasad zrównoważonego rozwoju.
 4. Witryna daje możliwości wysłania zapytania ofertowego i kontaktu mailowego z Usługodawcą.
 5. Właścicielem witryny wandapazdan.pl i witryny emi.pl jest Usługodawca.
 6. Korzystać z usług witryny wandapazdan.pl może każdy.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w procesie kontaktu i zamawiania Usługi materialnej.
 8. Usługodawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do świadczenia usług materialnych i społecznych.
 9. Usługodawca oświadcza, że jest właścicielem znaków towarowych używanych w witrynie, a wszelkie oznaczenia SDG używane są zgodnie z Wytycznymi ONZ opublikowanymi w 2016 roku.
§3 Rodzaj świadczonych usług
 1. Usługodawca świadczy usługi materialne i społeczne.
 2. Usługa materialna polega na przekazaniu informacji o usługach emi.pl  (doradztwo, storytelling, udzielanie licencji na użytkowanie znaku),
  których początek negocjacji warunków umowy może mieć miejsce na odpowiedniej podstronie witryny wandapazdan.pl poprzez wysłanie maila z zapytaniem ofertowym. Dalsze procedowanie zawarcia umowy odbywa się inna drogą.
 3. Usługa społeczna (niematerialna) polega na przekazywaniu informacji, upowszechnianiu wiedzy, budowaniu
  partnerstwa.
§4 Polityka prywatności i cookies
 1. Witryna wandapazdan.pl nie przechowuje danych Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca posługuje się plikami cookies w celu gromadzenia statystyk wykorzystywania witryny przez Użytkowników.
 3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies nie spowoduje utraty funkcjonalności witryny.
 4. Polityka prywatności.
 5. Polityka cookies.
§5 Ochrona praw Usługodawcy
 1. Usługodawca jest autorem i i posiada prawa majątkowe do tekstów artykułów, quizów i książek zamieszczanych na stronie, chronionych prawem autorskim.
 2. Wszelkie prawa do bajki TRZY MISIE THREE LOVEYS przysługują Usługodawcy. Publikacja ISBN 978-83-926003-0-5 miała miejsce w Opolu w 2018 roku. Wydawca emi.pl. Redakcja, skład i druk Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu
 3. Usługodawca jest właścicielem znaków towarowych używanych w witrynie.
 4. Wszelkie kopiowanie w celach komercyjnych jest zabronione.
§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018.
 2. Niniejszy Regulamin może być odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę Regulamin i dokonanie wydruku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w drodze postępowania polubownego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.