Cel 3 Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 3.  Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowanie jakości życia – dobre zdrowie i jakość życia – to trzeci Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).

Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs.

Trzecim celem SDG3 jest DOBRE ZDROWIE i JAKOŚĆ ŻYCIA. W polskim oryginale Agendy 2030  well-being zostało przetłumaczone jako “dobrobyt”.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 3?

Cel 3 Dobre zdrowie i jakość życia

Tak. Musimy zrozumieć definicję jakości życiadobrostanu, well-beingdobrobytu.  Następnie musimy przeanalizować targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Jak to przeanalizujemy, to znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

W SDG3 dobrobyt = well-being

Wg. Cambridge Dictionary well-being to: stan, w którym czujemy się zdrowi i szczęśliwi. W dosłownym znaczeniu oznacza dobrostan. Wg Encyklopedii PWN dobrostan (psycholog.) subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia.

Wg. Encyklopedii PWN jakość życia, (polityka społ.) stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — spełniania standardów lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości; pojęcie stosowane w polityce społecznej, psychologii, medycynie, ekonomii i socjologii.

Wg Słownika PWN dobrobyt to dobre warunki materialne, ale wg Encyklopedii PWN dobrobyt, (ekon.) stan całkowitego zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb jednostki i społeczeństwa. Wg Encyklopedii Zarządzania dobrobyt to stopień, w jakim dana osoba czuje się szczęśliwa lub zadowolona z życia. Jego istotnym elementem jest ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych.

Dalej posługiwać się będziemy słowem dobrobyt, ponieważ w oficjalnym tłumaczeniu Agendy 2030 mamy well-being przetłumaczone na słowo dobrobyt.

Na dobrobyt wg prof. Martina Seligmana, wpływa pięć czynników, zwanych w skrócie PERMA:

– (Positive emotions) – pozytywne emocje – radość, nadzieja, ciekawość, poczucie komfortu. Odczuwanie ich podnosi zadowolenie, zwiększa kreatywność, poprawia atmosferę w pracy;

E – (Engagement) – zaangażowanie – stan wynikający z oddawania się jakiemuś zadaniu, do którego wykonania ma się odpowiednie kompetencje i które samo w sobie motywuje do działania, a jego realizacja przynosi satysfakcję;

R – (Relationships) – relacje – budowanie dobrych relacji w otoczeniu zawodowym;

M – (Meaning) – poczucie sensu – świadomość, że jest się potrzebnym i że nasze działania mają znaczenie;

A – (Accomplishment/Achievement) – osiągnięcia i ich docenianie – stan, w którym ma się konkretne cele i których realizacja pozwala się rozwijać.

Targety/zadania dla SDG3 Dobre zdrowie i jakość życia – Cel 3 – na podstawie Agendy 2030

3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik umieralności okołoporodowej do poziomu poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń;

3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów, którym można zapobiec, wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków i osiągnięcia maksymalnego poziomu 12 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń i umieralności dzieci poniżej piątego roku życia do maksymalnego poziomu 25 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń;

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby wodopochodne oraz inne choroby zakaźne;

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrobytu (powinno być dobrostanu);

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu;

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie;

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i prokreacyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączyć zdrowie prokreacyjne do krajowych strategii i programów;

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek;

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby;

3.a Zintensyfikować proces wdrażania Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control) we wszystkich krajach, stosownie do potrzeb;

3.b Wspierać badania oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej i zdrowia publicznego (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) odnośnie do wykorzystania elastyczności w celu ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw;

3.c Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najsłabiej rozwiniętych oraz rozwijających się małych państwach wyspiarskich;

3.d Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w zakresie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację Celu 3

Dla SDG3 w Agendzie 2030 określono 13 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.3.1 (SDG3 target 3.3)  –  Wspomaganie pracowników w badaniach na choroby wirusowe;

B.3.2 (SDG3 target 3.4)  –  Promowanie i dbanie w firmie o zdrowie fizyczne i psychiczne;

B.3.3 (SDG3 target 3.5)  –  Promowanie braku spożycia alkoholu i innych używek, w tym narkotyków;

B.3.3 (SDG3 target 3.8)  –  Ułatwianie dostępu do specjalistów;

B.3.4 (SDG3 target 3.8). –  Założenie rezerwy na wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników;

B.3.5 (SDG3 target 3.9)  –  Znaczne zmniejszenie do 2030 roku negatywnego wpływu na środowisko;

B.3.6 (SDG3 target 3.a)  –  Promowanie niepalenia tytoniu;

W.3.1 (SDG3 target 3.4)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie wspomagania zdrowia fizycznego i psychicznego ich pracowników

W.3.2 (SDG3 target 3.5)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie braku spożywania alkoholu i innych używek, w tym narkotyków, również poza pracą.

W.3.3 (SDG3 target 3.9)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie zmniejszania przez nich negatywnego wpływu na środowisko

W.3.4 (SDG1 target 3.a)  – Wpływ na interesariuszy w zakresie promowania niepalenia tytoniu


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z trzynastu targetów SDG3 wybrałam tylko sześć: 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 3.9, 3.a, bo moim zdaniem te najlepiej pasują do biznesu MMŚP.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Pierwszego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

Dyskurs na temat inicjatyw dla Celu 3 

Pytanie – Powiedz mi, dlaczego ja, jako biznesmen i moja firma, mamy się zajmować zdrowiem pracowników. Rozumiem, że jest to mój problem w zakresie badań okresowych i tego wszystkiego, czego wymaga ode mnie Kodeks Pracy. Wszyscy płacimy na służbę zdrowia. A Ty chcesz, żeby moja firma wydawała dodatkowe pieniądze na badania (inicjatywa B.3.1). To nie powinien być mój problem. Pewnie jeszcze od tego zarówno firma, jak i pracownik, zapłacimy podatek. Zdrowie to problem rodziny, każdego z nas i obowiązek państwa, żeby nam pomóc, bo po to płacimy podatki. Ja wiem, że zdrowie to ważna sprawa i powiązana ze sposobem odżywiania i trybem życia. Jest to wiedza znana ludzkości już 5000 lat przed naszą erą. Ty uważasz, że ja się mam czuć odpowiedzialny za zdrowie pracownika?

Odpowiedź – Mamy pandemię i nie wiadomo co nas jeszcze czeka. Prognozują następne wirusy. Dla bezpieczeństwa firmy lepiej się zabezpieczyć na taką sytuację, założyć rezerwę na zagrożenia i opracować odpowiedni regulamin wydatkowania tej rezerwy. Pewnie w praktyce każdy taki regulamin okaże się ułomny, bo życie lubi zaskakiwać…Widzimy co teraz się dzieje. Tak więc nie chcę, żeby firma wydawała dodatkowe pieniądze bez potrzeby, ale jak taka potrzeba zaistnieje, dobrze by było, żeby firma miała na to pieniądze. Nie chodzi o to, żebyś się czuł odpowiedzialny za zdrowotne braki każdego pracownika. Chodzi o to, żeby firma pomagała swoją kulturą organizacyjną i sposobem zarządzania utrzymać dobre zdrowie pracownika, czy też pomóc w nagłych, kryzysowych sytuacjach.

Pytanie – Zgodnie z B3.2 i B.3.4 powinienem dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, o ich well-being czyli dobrobyt (dobrostan). Czyli mam dbać o to, żeby się czuli zdrowi i szczęśliwi…Tak słyszałem, że w korporacjach jest nowe stanowisko – dyrektor szczęścia….

Odpowiedź – Myślę, że rzecz nie w stanowisku, ale chyba się zgodzisz, że szczęśliwy, zdrowy pracownik to lepszy pracownik. 

Pytanie – Czyli mam się czuć odpowiedzialny za dobrobyt moich pracowników i z tego tytułu zmniejszyć zyski mojej firmy? Może jeszcze powinienem mieć w firmie piramidy.

Odpowiedź – Może niekoniecznie odpowiedzialny za dobrobyt pracowników, ale za stworzenie takich warunków pracy, żeby pracownik miał szanse mieć satysfakcje z pracy, mógł pracować w dobrej atmosferze, mógł się rozwijać i budować pozytywne emocje i budujące relacje z otoczeniem, i żeby czuł się doceniany. Jego dobrobyt oczywiście zależeć będzie także od czynników, na które nie masz wpływu. Ważne, żebyś nie przyczyniał się warunkami pracy do pogorszenia dobrobytu. Zrób wszystko co w mocy firmy, żeby pracownika dobrobyt się poprawił. Jego wydajność i kreatywność wzrosną, a więc prawdopodobnie również zyski firmy.

Pytanie – Masz na myśli opiekuńczą rolę HR?

Odpowiedź – Nie. Mam na myśli zbudowanie takiej kultury organizacyjnej, w której jest to możliwe.

Pytanie – Myślisz o turkusowej organizacji?

Odpowiedź – Myślę o działaniach w tym kierunku. A propos piramid, możesz sobie sprawdzić działanie Piramid Horusa…

Pytanie –  Zgodnie z inicjatywami B.3.3 i B3.6 mam zrobić z firmy niańkę. Mam uczyć pracowników jak się mają traktować swój organizm? Mam mówić nie pijcie, nie ćpajcie, nie palcie, bo to szkodzi, a zdrowie to ważna sprawa. Myślisz, że mnie posłuchają?

Odpowiedź – Pewnie takich poleceń nie posłuchają. Trzeba szukać innych metod. Promować zdrowy styl życia. Pokazywać jego blaski i informować, jak dać sobie radę z porzuceniem takich niezdrowych nawyków. Promować rozwój osobisty. Piramidy mogą pomóc…joga może pomóc, przyroda, coach może pomóc…no i praca nad sobą…

Pytanie – B.3.5 widzisz związek między ograniczeniem negatywnego wpływu firmy na środowisko a zdrowiem i dobrostanem moich pracowników?

Odpowiedź – TakŻycie na tej planecie zależy od jakości środowiska i bioróżnorodności. Każde ograniczenie negatywnego wpływu jest na wagę złota. Wielu pracownikom się to bardzo spodoba i wpłynie pozytywnie na ich dobrostan. Jeżeli wszystkie firmy realizowałyby taki cel, to z pewnością również wpłynie to na zdrowie pracownika.

Pytanie – Czytając W.3.1W.3.2W.3.3 i W.3.4 myślę, że przeceniasz moje możliwości wpływu na otocznie.

Odpowiedź – Wiesz, każda informacja, każdy przykład oddziałuje na otocznie. Jeżeli opublikujesz raport z informacjami niefinansowymi i pokażesz swoje cele i ich realizacje to to już ma wpływ. Jeżeli będziesz negocjował z dostawcami Kodeks Etyki Dostawcy spójny z Kodeksem Etyki firmy, to to też ma wpływ, nawet jeżeli początkowo nie dojdziecie do porozumienia.

Dobre zdrowie i jakość życia – Cel 3 – SDG3

You May Also Like