Cel 4 Barometr Wpływu

Cel 4. Dobra jakość edukacji. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie – dobra jakość edukacji – to czwarty Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).

Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs.

Cel 4 =  SDG4 to DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 4?

Cel 4 Barometr Wpływu

Tak. Przeanalizujemy co rozumiemy przez jakości edukacji. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Jakość edukacji

Pojęcie jakości kojarzy się z przedsiębiorstwem, instytucją i klientem.

Szkoła, czy uczelnia to też przedsiębiorstwo lub instytucja, które dostarczają usług edukacyjnych. Klientem tu są uczniowie / studenci.

W.E.Deminga, jakość to to, co zadowala, a nawet zachwyca klientów.

Globalne zarządzanie jakością według Deminga oznacza: że kultura danej organizacji wyznacza i wspiera stałe dążenie do zadowolenia klientów za pomocą zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkoleń.

Targety/zadania dla SDG4 Dobra jakość edukacji – Cel 4 – na podstawie Agendy 2030

4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom uzyskanie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, prowadzącej do istotnych i efektywnych rezultatów;

4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do możliwości wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym;

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy dostęp do przystępnej finansowo i wysokiej jakości edukacji technicznej, zawodowej i wyższej, w tym do uczelni wyższych;

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości;

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach dla najsłabszych, w tym dla osób niepełnosprawnych, rdzennej ludności oraz dla dzieci w bardzo trudnej sytuacji;

4.6 Do 2030 roku zapewnić nabycie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia przez młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn;

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój;

4.a Tworzyć nowe i ulepszać stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych i różnice płci, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, efektywne i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko nauczania dla wszystkich;

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć globalnie liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich, aby umożliwić im studiowanie na wyższych uczelniach, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się;

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach wyspiarskich.

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację Celu 4

Dla SDG4 w Agendzie 2030 określono 10 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.4.1 (SDG4 target 4.3)  –  Dofinansowywanie  pracowników w zakresie pogłębiania edukacji związanej z wykonywaniem zadań w firmie;

B.4.2 (SDG4 target 4.4)  –  Praktyki dla studentów i uczniów;

B.4.3 (SDG4 target 4.7)  –  Przeszkolenie kadry kierowniczej z zagadnień zrównoważonego rozwoju;

B.4.4 (SDG4 target 4.7)  –  Do 2030 roku przeszkolenie wszystkich pracowników i praktykantów tak, aby nabyli umiejętności w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju;

B.4.5 (SDG4 target 4.7)  –  Dzielenie się praktyczną wiedzą z placówkami edukacyjnymi;

B.4.6 (SDG4 target 4.a)  –  Finansowe wspomaganie podmiotów edukacyjnych;

B.4.7 (SDG4 target 4.a)  –  Tworzenie nowych lub ulepszanie stanu działania istniejących placówek edukacyjnych;

B 4.8 (SDG4 target 4.b). –  Udzielanie stypendiów i praktyk dla studentów z krajów rozwijających się, szczególnie z krajów słabo rozwiniętych

W.4.1 (SDG4 target 4.7)  –  Wpływ na interesariuszy poprzez przekazywania wiedzy w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju

W.4.2 (SDG4 target 4.a)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do finansowego wspomagania placówek edukacyjnych

W.4.3 (SDG4 target 4.7)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do merytorycznego wspomagania placówek edukacyjnych

W.4.4 (SDG4 target 4.b)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do udzielania stypendiów, praktyk zawodowych dla obywateli krajów słabo rozwiniętych


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z dziesięciu targetów SDG4 wybrałam tylko pięć: 4.3, 4.4, 4.7, 4.a 4.b.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Czwartego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla Celu 4

Pytanie – Czy widzisz jakieś novum w inicjatywach B.4.1 i B.4.2?

Odpowiedź – Tak. W związku z eksponencjalnie szybko rozwijającą się technologią AI, AR, BlockChain, robotyką, perspektywiczne plany edukacyjne powinny być dobrze przygotowane do szybko zmieniającego się otoczenia. Oczywiście najpierw trzeba przemyśleć, gdzie ta technologia może znaleźć zastosowanie w firmie. Wg trzynastej z 14 zasad jakości Deminga: „13. Realizuj z pełną energią program kształcenia i doskonalenia zawodowego – przedsiębiorstwo, które chce znajdować się w czołówce, musi stale podwyższać kwalifikacje wszystkich pracowników.” Umiejętności cyfrowe, myślenie kreatywne i systemowe w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin, to kluczowe kompetencje wg. Światowego Forum Ekonomicznego.

Pytanie – W inicjatywach B.4.3 i B.4.4 proponujesz położenie nacisku na przeszkolenie z zagadnień zrównoważonego rozwoju kadry kierowniczej i nawet wszystkich pracowników. Ja rozumiem, że koszula bliższa ciału i uważasz, że temat, którym się zajmujesz jest tak ważny, że wszyscy powinni się tym w jakimś stopniu zająć, ale czy to czasem nie przesada?

Odpowiedź – Myślę, że nie. Budowanie Strategii Odpowiedzialnego Biznesu to nie jest domena tylko zarządu. Kadra kierownicza powinna w tych działaniach również uczestniczyć. Gotową strategię trzeba wdrożyć, to znaczy, że każdy pracownik powinien ją zrozumieć, przynajmniej w stopniu pozwalającym mu przyjąć pozytywnie ewentualne zmiany, które go czekają.

Pytanie – B.4.5 mówisz o dzieleniu się praktyczna wiedzą z placówkami edukacyjnymi. Spodziewasz się mojej pozytywnej odpowiedzi na prośby z ich strony, czy też uważasz, że powinienem być inicjatorem takich działań?

Odpowiedź – Myślę, że jedno i drugie. Lokalne placówki edukacyjne jako interesariusz, otrzymają, w procesie komunikacji, informację o tym, co z doświadczeń firmy uważasz za cenne dla nich i warte rozpowszechniania. Placówki będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne tematy. Możesz również na swojej firmowej stronie dzielić się wiedzą.

Pytanie – Finansowe wspomaganie placówek edukacyjnych (B.4.6) to studnia bez dna. Rozumiem, że powinno to być zharmonizowane z planami odpowiedzialnych za lokalną oświatę.

Odpowiedź – Dobrze by było, ale myślę, że odpowiednio umotywowane prośby ze strony takiej placówki mogą się spotkać z pozytywną reakcją firmy, nawet bez takich uzgodnień z władzą lokalną.

Pytanie – Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. W inicjatywie B.4.7 proponujesz tworzenie przez MŚP nowych placówek edukacyjnych. Chyba uważasz, że MŚP ma dużo zbędnych funduszy. Zamiast rozwijać firmę, powinienem rozwijać edukację? Nie uważasz, że po to między innymi, płacimy podatki, żeby to nasze Państwo się tym zajmowało?

Odpowiedź – No wiesz, możesz rozwijać firmę i jednocześnie rozwijać edukację…tworzyć nową jakość edukacji, tworząc nowe placówki edukacyjne…

Pytanie – Co konkretnie masz na myśli?

Odpowiedź – Marzy mi się i pewnie nie tylko mnie, inna szkoła. Dobrze opisuje to  M.J.Kawecki w artykule „Różne oblicza szkoły”:
“Dobra szkoła:
1. nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych,
2. dostrzega w każdym uczniu nawet drobne zdolności i rozwija je kierując się zasadą wiary w możliwości dziecka,
3. dostosowuje wymagania programowe do możliwości pojedynczego ucznia,
4. uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach,
5. pomaga zachować uśmiech i pogodę ducha,
6. wspólnie z rodzicami pomaga każdemu uczniowi stworzyć jego własny plan rozwoju osobistego,
7. blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i uważnie słucha ich wszystkich opinii,
8. zachęca i włącza wszystkich – całą społeczność do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły i kładzie nacisk na sprawne funkcjonowanie rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego,
9. inspiruje nauczycieli, uczniów i rodziców – wszystkich traktując jako potencjalnych innowatorów i wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach,
10. wykorzystuje określone narzędzia ewaluacji, pozwalając zdiagnozować rzeczywisty stan rzeczy.”

Pytanie – Dobrze się to czyta, trudniej zrealizować…Musiałaby być zgoda Państwa na dość dużą autonomię szkoły. Aktualnie, w tych przeludnionych klasach,  zarówno dzieci, jak i nauczyciele, są paraliżowani procedurami ustalanymi odgórnie.

Odpowiedź – No tak. Widzisz, nie chcę tu proponować szczegółowych rozwiązań, ale jestem głęboko przekonana, że nasz system edukacji powinien zostać gruntownie zrewidowany i dostosowany do rozwoju otoczenia. A w otoczeniu dzieją się zmiany w eksponencjalnie rosnącym tempie. Zgodnie z przewidywaniami Christiana Kromme w „Humanification, Go Digital, Stay Human”, roboty do 2030 roku będą dysponowały inteligencją równą naszemu mózgowi. Po 2030 roku będziemy je uczyć naszych emocji…

Pytanie – Wierzysz w takie prognozy?

Odpowiedź – Cóż, trudno nie dostrzec wzrastającego tempa zmian w naszym życiu. Kto wie? Może tak będzie. Jeżeli z tej perspektywy popatrzymy na nasz system edukacji…, to musisz przyznać, że gruntownie powinniśmy go zmienić.

Pytanie – No tak. Słyszałem o zawodach, które ponoć mają przestać istnieć do 2030 roku.

Odpowiedź – Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu Oksfordzkiego do 2030 r. 47% zawodów, które znamy obecnie, przestanie istnieć. Co ciekawe, na tej liście, oprócz takich zawodów jak kasjer, kelner, telemarketer, recepcjonista, kierowca, kurier, listonosz, taksówkarz, jest także prawnik, księgowy, aktor…. Powstanie wiele nowych zawodówopartych głównie o technikę cyfrową. Na przykład krawiec cyfrowy, biotechnolog w miejsce rolnika itd. Ponoć 65% dwunastolatków będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Ważne umiejętności to myślenie analityczne i innowacyjność, aktywne uczenie się, kreatywność, oryginalność i inicjatywa, programowanie, krytyczne myślenie, rozwiązywanie złożonych problemów, przywództwo i wpływ społeczny, inteligencja emocjonalna, argumentowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie pojęć, analiza i rozwój systemów. Czy nasza szkoła do tego przygotowuje?

Pytanie – Słyszałem, że myśli się w Ministerstwie o maturze z religii.

Odpowiedź – No tak, matura z religii…, a może lepiej matura z informatyki? A może lepiej nowe przedmioty: inteligencja emocjonalna, technologia, obowiązkowy przedmiot i matura z umiejętności programowania, analizy systemu i jego budowy? W UE mówi się o STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), jako o priorytetach w edukacji.

Pytanie – W inicjatywie B.4.8 proponujesz MŚP udzielanie stypendiów i praktyk studentom z krajów słabo rozwiniętych. Może to raczej powinno być tylko w zakresie działań Państwa?

Odpowiedź –  I tak i nie. Myślę, że możesz włączyć do firmowych działań strategicznych fundowanie stypendiów i praktyk w krajach rozwijających się, czy słabo rozwiniętych. Jest to oczywiście uwarunkowane obowiązującym prawem, posiadanymi funduszami i interesem firmy. Poprzez takie działania możesz, na przykład, wychować sobie przedstawiciela firmy w tym kraju.

Pytanie – W inicjatywach W.4.1W.4.2W.4.3W.4.4 proponujesz wpływanie na interesariuszy, żeby w swoich działaniach strategicznych ujmowali podobne działania do przyjętych w naszej strategii. Uważasz, że moja firma powinna obciążać się takimi działaniami? Jak mam przekonać interesariuszy?

Odpowiedź –  Jeżeli poinformujesz ich o swoich celach, działaniach, to już wpłyniesz na ich myślenie o realizacji celów strategicznych. Może znajdziecie wspólne działania.

Dobra jakość edukacji – Cel 4 – SDG4

You May Also Like