Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Holistyczne podejście do biznesu. Holizm

Holistyczne podejście do biznesu to znak naszych czasów. Pojęcie holizmu pojawiło się w latach dwudziestych XX wieku i przeniknęło do zarządzania. Mówi się o holistycznym podejściu do zarządzania.  Wyrazem tego są systemowe rozwiązania w zarządzaniu. Pojęcie holizmu ostatnio zauważyć można w stosowaniu prawa. Paradygmat holistyczny znaleźć możemy w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego.

Holistyczne podejście do biznesu w latach dwudziestych XXI wieku

O ile w latach dwudziestych ubiegłego wieku holizm w zarządzaniu przejawiał się głównie w  systemowym podejściu, o tyle w latach dwudziestych XXI wieku wkraczamy w nowy model biznesowy, ekonomię wpływu przy wspólnych globalnych celach SDGs.

Definicja holizmu

Holizm to filozoficzna teoria rozwoju rzeczywistości (zapoczątkowana przez Smutsa) oraz metodologia nauk społecznych. W tej koncepcji mówimy, że świat złożony jest z hierarchicznych całości. Wg Smutsa “Całość nie da się sprowadzić do sumy części, świat podlega ewolucji, w której wyłaniają się coraz to nowe części”. Całość jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne części.

Wg Alberta Einsteina: “Istota ludzka jest cząstką całości nazywanej przez nas wszechświatem; cząstką ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś odrębnego od reszty, która jest rodzajem złudzenia optycznego ludzkiej świadomości. To złudzenie jest dla nas czymś na kształt więzienia, ograniczającego nas do naszych osobistych pragnień i afektacji kilkoma najbliższymi nam osobami. Naszym zdaniem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzenie naszego kręgu współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie.

 

Strategia biznesowa w duchu zrównoważonego rozwoju wspierająca realizację 17 SDGs  to holistyczne podejście do biznesu

Całość jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne części. Noosfera jest całością. Internet jest narzędziem tej całości. W noosferze działając, przedstawiciele 193 krajów świata uzgodnili i podpisali Agendę 2030 z 17 SDGs.

Jeżeli poszerzymy nasz krąg współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie, to my – biznes, zaczniemy budować wieloletnie strategie biznesowe, jako Strategie Zrównoważonego Rozwoju Biznesu z 17 SDGs. Będziemy się starali, w dłuższej perspektywie czasu, wpłynąć pozytywnie na wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs). Pozytywnie, to znaczy zmniejszając negatywny wpływ lub zwiększając, albo przynajmniej utrzymując, pozytywny wpływ na każdy z globalnych celów.

Czy uda się, niezależnie od branży,  wpłynąć pozytywnie na wszystkie cele?

Jest to możliwe. Strategia biznesowa w duchu zrównoważonego rozwoju powinna zawierać nie tylko cele związane z bezpośrednią działalnością biznesu, ale również cele wynikające z wpływu biznesu na środowisko i społeczeństwo świata. Nawet mikro przedsiębiorca, konsument może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo świata.

Model biznesowy na miarę lat dwudziestych XXI wieku

W nowym modelu biznesowym w dalszym ciągu bardzo ważny jest klient i właściciel/akcjonariusz. Inni interesariusze  również stają się istotni dla osiągnięcia jak najlepszego wzrostu wartości. Mogą mieć pozytywny / negatywny wpływ na budowanie wartości. Analiza otoczenia  biznesu i współpraca z otoczeniem staje się bardzo ważna. Wkraczamy w ekonomię wpływu. Budujemy wartość nie tylko dla właścicieli i dla klienta, ale dzięki temu wartość dla właściciela i klienta wzrasta.

Holistyczne podejście

Strategia biznesowa i strategia ESG. Co z integracją?

Ostatnio głośno jest w mediach społecznościowych na temat raportowania informacji niefinansowych w standardzie ESG. Nawet mówi się o strategii ESG. Wypracowywany jest aktualnie  jeden standard raportowania informacji niefinansowych, który będzie obowiązywał biznes całego świata. Namawiam do analizy możliwego wpływu firmy na realizację 17 SDGs. Strategia, zbudowana po analizie takiego wpływu, będzie mogła być monitorowana i raportowana  w standardzie ESG / ESRS corocznie. Raport będzie obrazował realizację rocznych planów wynikających ze strategii. Namawiam do integracji strategii biznesowej i strategii ESG w jedna strategię biznesową w duchu zrównoważonego rozwoju.

Czy można zbudować strategię bez analizy możliwego wpływu na 17 SDGs?

Można, ale lepiej przeprowadzić taką analizę i uwzględnić wszystkie Globalne Cele w strategii.

Myślę, że nawet samo pozytywne myślenie o wszystkich SDGs i wizualizacja plakatu globalnych celów wpływają w noosferze na zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji Agendy 2030.

Holistyczne podejście do biznesu w latach dwudziestych XXI wieku

You May Also Like