Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi to ósmy Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal). Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs. Cel 8 = SDG8 to WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA.

 

Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 8 Wzrost gospodarczy i godna praca?  

Tak. Przeanalizujemy informacje o wzroście gospodarczym i godnej pracy. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Wzrost gospodarczy 

WG Wikipedii Wzrost gospodarczy – powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby. Definicja ta wydaje się być bardziej ogólną od innych przedstawianych w literaturze np. że jest to „długookresowy proces powiększania produkcji dóbr i usług w danym kraju”, lub „proces zwiększania zasobu dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych”, albo „proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dóbr i usług konsumpcyjnych przypadających na mieszkańca danego kraju”. 

Wzrost gospodarczy opiera się w znacznej mierze na wzroście i rozwoju MŚP.

Rozwój MMŚP

Rozwój przedsiębiorstwa to systemowy, oparty na wartościach, nauce i współpracy proces adaptacyjnego rozwoju, doskonalenia i wzmocnienia strategii, struktur, procesów, ludzi i kultur, prowadzący do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. (P. Prokopowicz, M. Król, G. Żmuda 2013 str. 60)

Rozwój przedsiębiorstwa to zmiana jego systemów oraz otoczenia (sterowalnego) zapewniające przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie (a także zwiększenie) przewagi konkurencyjnej. Rozwój przedsiębiorstwa oznacza następujące zmiany: wprowadzenie nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa, poprawę jakości istniejących w systemach elementów, zmiany struktur systemów. (J. Beliczyński 2010, str 60)

Zrównoważony rozwój MMŚP to długofalowy proces zmian w kierunku optymalnego wykorzystania zasobów MMŚP, biorąc pod uwagę jednocześnie korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe, własne i otoczenia MMŚP (interesariuszy). (W.Pazdan, 2021, autorka)

 MMŚP rozwija się teraz w otoczce odpowiedzialności. Płynność i zysk dalej są i będą kluczowe dla rozwoju firmy, ale ważne stają się także relacje z otoczeniem i pozytywny wpływ na to otoczenie, czyli na interesariuszy.

Ponieważ w Agendzie 2030 zostały określone Globalne Cele Rozwoju (17 SDGs) i ponieważ Polska podpisała Agendę 2030, zrównoważony rozwój MMŚP powinien być zharmonizowany z Agendą 2030. Dlatego coraz ważniejsze się staje budowanie strategii – Strategii Zrównoważonego Rozwoju Biznesu – jako głównej, wieloletniej strategii biznesowej, implementującej wszystkie Globalne Cele. Najprawdopodobniej wszystkie podmioty gospodarcze będą prawnie zobligowane do raportowania informacji niefinansowych juz za 2023 rok. Tak więc na budowanie strategii i wdrażanie dobrze przemyślanych działań, których realizację corocznie będzie MMŚP raportować, nie jest zbyt wiele czasu.

Bierze się pod uwagę 6 kapitałów: 

  • finansowy; 
  • produkcyjny;
  • ludzki;
  • intelektualny; 
  • społeczny i relacyjny;
  • naturalny. 

Trzeba dobrze przeanalizować szanse i zagrożenia biorąc pod uwagę wszystkie kapitały w planowanym procesie budowy wartości.

 Godna praca

Wg Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) godna praca oznacza możliwość pracy, która jest produktywna i zapewnia godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochronę socjalną dla rodziny pracownika, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej, swobodę wyrażania swoich myśli i trosk, możliwość organizowania się i uczestniczenia w decyzjach, które mają wpływ na jego życie oraz równość szans i traktowania wszystkich kobiet i mężczyzn. 

Godna praca

Targety/zadania dla SDG 8 Wzrost gospodarczy i godna praca – Cel 8 – na podstawie Agendy 2030

8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania, oraz, w szczególności, osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7% roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najsłabiej rozwiniętych;

8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności;

8.3 Promować politykę rozwojową wspierającą działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje, oraz zachęcać do wychodzenia z szarej strefy i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych;

8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać globalną efektywność wykorzystania zasobów w konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji (10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production) z wiodącą rolą krajów rozwiniętych;

8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i osób niepełnosprawnych; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości;

8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy i nie uczestniczących w procesie edukacji lub szkoleniach;

8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować pracę przymusową, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach. 

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników-migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie;

8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty;

8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, aby ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich;

8.a Zwiększyć wsparcie w ramach Pomocy na rzecz rozwoju handlu (Aid for Trade) skierowane do krajów rozwijających się, w szczególności państw najsłabiej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony zintegrowany ramowy program pomocy technicznej na rzecz rozwoju handlu dla najsłabiej rozwiniętych państw (Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries);

8.b Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię w zakresie zatrudniania młodych ludzi oraz Globalny pakt pracy (Global Jobs Pact) przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Dla SDG 8 w Agendzie 2030 określono 12 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

 

B.8.1 (SDG 8 target 8.1) Rozwijanie sprzedaży i prowadzenie działań inwestycyjnych i innych działań rozwojowych w ten sposób, żeby średnia wartość rocznego zysku z okresu 10 lat, w przeliczeniu na jednego pracownika przekraczała  X  PLN.

B.8.2 (SDG 8 target 8.1) Rozwijanie sprzedaży i prowadzenie działań inwestycyjnych i innych działań rozwojowych w ten sposób, żeby średni wskaźnik płynności z okresu 10 lat przekraczał Y PLN.

B.8.3 (SDG 8 target 8.3) Tworzenie godziwych miejsc pracy – godna płaca i godna praca (pracownik wykonuje pracę w poszanowaniu jego godności, pracę, która go ubogaca i daje satysfakcję rozwoju). Zmiana systemu zarządzania w kierunku samoorganizacji

B.8.4 (SDG 8 target 8.3) Rozwijanie umiejętności pracowników poprzez szkolenia dostosowujące ich rozwój do potrzeb firmy.

B.8.5 (SDG 8 target 8.4) Zminimalizowanie opakowań, a tym samym zminimalizowanie zużycia surowca, powierzchni magazynowej i odpadów. 

B.8.6 (SDG 8 target 8.4) Śledzenie rozwoju rozwiązań GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego) i wdrożenie ich tam, gdzie to będzie możliwe. Wdrożenie do marketingu i produkcji podejścia opartego na cyklu życia produktu. 

B.8.7 (SDG 8 target 8.5) Zapewnienie jednakowego wynagrodzenia za pracę o takiej samej wartości, niezależnie od płci.

B.8.8 (SDG 8 target 8.8) Wzmocnienie bezpieczeństwa środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

B.8.9 (SDG 8 target 8.9) Promowanie wśród pracowników zrównoważonej turystyki.

 

 W.8.1 (SDG 8 target 8.1) Wpływanie na zwiększenie rozwoju lokalnej gospodarki, poprzez budowanie lokalnych łańcuchów dostaw, tam, gdzie to jest możliwe.

W.8.2 (SDG 8 target 8.4) Reorganizacja łańcuchów dostaw, biorąc pod uwagę również GOZ.

W.8.3 (SDG 8 target 8.7) Zawieranie kontraktów biznesowych w łańcuchach dostaw z propagowaniem/klauzulą kodeksu etyki dostawcy. Propagowanie w łańcuchach dostaw podejścia do biznesu poprzez pryzmat 17 SDGs, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystywanie dzieci w krajach słabo rozwiniętych.

 

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z dwunastu targetów SDG 8 wybrałam osiem.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Siódmego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

Dyskurs na temat inicjatyw dla SDG 8 

Pytanie – Proponujesz w B.8.1 i B.8.2  cele strategiczne MMŚP w perspektywie finansowej, mając na myśli Strategiczna Kartę Wyników. Mam rozumieć, że do zarządzania wieloletnią strategia biznesową używasz narzędzie: Strategiczną Kartę Wyników (SKW)  (Balanced ScoreCard BSC)?

Odpowiedź – Tak, rzeczywiście proponuje to narzędzie, ale w nieco zmodyfikowanej postaci. W klasycznej SKW planuje się cele w czterech perspektywach. Dla biznesu są to: perspektywa finansów, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Zarządzając strategią zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, budujemy SKW dodając co najmniej dwie perspektywy: społeczeństwo i środowisko.

Pytanie – Zgodnie z B.8.3 proponujesz tworzenie godziwych miejsc pracy, zmianę systemu zarządzania w kierunku samoorganizacji. Pandemia pokazała nam, że najważniejsze to mieć możliwość pracy i zarabiania. Czasy są ciężkie i nie wiadomo co nas jeszcze czeka. Czy rzeczywiście powinienem się tym zajmować?

Odpowiedź – W każdej sytuacji warto próbować wprowadzić taką zmianę, bo to buduje lepszy kapitał ludzki. Pomaga przejść bezpiecznie przez czasowe załamania koniunktury. 

Pytanie –  B.8.4 Szkolenia pracowników, oczywiście ważna sprawa, ale nie uważasz, że czasem warto przyjąć nowego pracownika z niezbędną wiedzą i umiejętnościami? 

Odpowiedź – Jak w każdym działaniu w biznesie, trzeba szukać “złotego środka”. Jeżeli jednak budujesz strategię do 2030 roku, to musisz zaplanować istotną kwotę na szkolenia dla swoich pracowników, bo zmiany technologiczne wymuszą takie szkolenia.

“PytanieB.8.5 i B.8.6 odnoszą się do targetu 8.4. Uważasz, że rzeczywiście uda się wdrożyć Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w każdej firmie?

Odpowiedź – Uważam, że nowe produkty powinny być projektowane zgodnie z założeniami i wytycznymi dotyczącymi GOZ. Ta dziedzina wiedzy i prawo w tej dziedzinie rozwijać się będzie bardzo szybko. Śledzenie możliwości zastosowań i wdrożenie tych zasad jest, z punktu widzenia okresu strategii, bardzo ważne. Już można planować pewne usprawnienia gospodarki odpadami. W procesie projektowania nowego produktu trzeba będzie wziąć pod uwagę cały cykl życia produktu. Obecnie następuje na świecie zmiana nie tylko w procesach projektowania produktów, ich produkcji, ale i w postawach konsumenta…

Pytanie – Zaplanowanie inicjatywy B.8.7 nie stanowi problemu, ale jej wdrożenie nie jest takie proste. Wartościowanie stanowisk to trudna sprawa i chyba obarczona zawsze dużym błędem. Co o tym sądzisz?

Odpowiedź – Nie jest to łatwe. Są firmy specjalizujące się w usługach w tym temacie, ale rzeczywistość często okazuje się trudna do ujęcia w sztywne ramy kategorii.  Zdaję sobie również sprawę z tego, że MMŚP najczęściej nie stać na tego typu usługi. Jednakże wzięcie pod uwagę zasad opisanych w B.8.7 pozwala zaplanować poprawę systemu wynagrodzeń, przynajmniej w minimalny sposób.

Pytanie – Proponujesz w B.8.8 poprawę bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników. Uważasz, że nie wdrożyłem zasad BHP wymaganych Kodeksem pracy?

Odpowiedź – Uważam, że każda firma powinna się liczyć ze zmianami technologicznymi w nadchodzących latach, mającymi wpływ na możliwości poprawy bezpieczeństwa pracy.`Warto to również wziąć pod uwagę.

Pytanie – Zrównoważona turystyka B.8.9. Jak sobie to wyobrażasz? Jak i dlaczego ja mam promować zrównoważoną turystykę?

Odpowiedź – Target 8.9 nie pojawił się bez przyczyny. Turystyka rozwija gospodarkę, ale niszczy często środowisko i nie zawsze służy społeczności odwiedzanych miejsc na świecie. Zrównoważona turystyka nie oznacza tylko lokalnej eko-turystyki. To sposób na uprawianie turystyki z myślą o minimalizowaniu negatywnego wpływu lub zwiększaniu pozytywnego wpływu na biznes, społeczeństwo i środowisko naturalne. Turystyka samolotowa to duża emisja dwutlenku węgla. Wiem, że trudno przekonać kogoś, kto całe życie marzył, żeby zobaczyć na żywo np. Wodospad Niagara, że wystarczy wyjechać w Tatry, ze względu na mniejszą emisję CO2…Proponuję, jak już trzeba lecieć daleko, to można posadzić kilka drzew….Na pewno warto promować zrównoważoną turystykę. Mniej odpadów, mniej emisji i wspomaganie rozwoju gospodarczego. Myślę, że dobrze jest nie licytować się kto dalej i drożej spędził wakacje. Coraz bardziej rozwija się “armchair travelling”….Pytanie – W W.8.1 proponujesz budowanie lokalnych łańcuchów dostaw. Powodem jest mniejsza emisja CO2 związana z transportem i rozwój gospodarki lokalnej?

Odpowiedź – Tak. Krótsze trasy to mniejsza emisja. Wprawdzie odbywa się bardziej lokalnie, jednakże przy innych zanieczyszczeniach niż CO2 emisja ta ma istotny negatywny wpływ. Mając na uwadze jednak trend zamiany środków transportowych na bardziej ekologiczne, taka polityka da dobre rezultaty. Oczywiście pod warunkiem znalezienia, albo wykreowania takich łańcuchów dostaw.

Pytanie – W W.8.2 proponujesz dodatkowo włączyć sprawę GOZ do wyboru łańcuchów dostaw…?

Odpowiedź – Tak. Najlepszy wariant to lokalni dostawcy z świadomością i działaniami w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 Pytanie – W dodatku w W.8.3 proponujesz negocjowanie umów z dostawcami z klauzulą Kodeksu Etycznego Dostawcy…?

Odpowiedź – Tak. Jest to bardzo ważny element zrównoważonego rozwoju. Ty też możesz znaleźć taką klauzulę w nowym kontrakcie. Co więcej, możesz być zapytany w 2023 roku o wartości minimum 18 wskaźników za 2022 roku, dotyczących informacji pozafinansowych…

 
Wzrost gospodarczy i godna praca – Cel 8 – SDG8

You May Also Like