polemika Barometr Wpływu

Barometr Wpływu a 17SDGs

Holistyczne podejście – Barometr Wpływu -pytania do autorów i do GUS

Holistyczne podejście nie zostało wzięte pod uwagę w Barometrze Wpływu. Dlatego Barometr Wpływu nie może być polecany przez mnie – doradcę strategicznego MŚP i Honorowego Dyrektora Regionalnego CASI GLOBAL. Nie przekonują mnie argumenty podawane przez autorów. Czy Raportowanie realizacji Agendy 2030 przez polski biznes ma być realizowane w oparciu o taki Barometr Wpływu?

Zgodnie z argumentacją autorów Barometru Wpływu, kluczowymi celami dla każdego biznesu w Polsce są następujące, wybrane cele z grupy 17SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – : SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9 i SDG12.

 

W Agendzie 2030 mamy 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 targetów/zadań z nimi powiązanych. 17SDGs to cele współzależne i niepodzielne. Implikują integralne podejście do wdrażania Globalnych Celów.

 

Holistyczne podejście

Cytat z Agendy 2030:

“55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

56. Uznajemy, że podejmując decyzje odnoszące się do tych celów i zadań, każdy kraj stoi w obliczu szczególnych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy szczególne wyzwania stojące przed krajami najbardziej narażonymi, a w szczególności krajami afrykańskimi, krajami najsłabiej rozwiniętymi, rozwijającymi się krajami śródlądowymi i rozwijającymi się małymi państwami wyspiarskimi, a także szczególne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć kraje o średnich dochodach. Szczególnej uwagi wymagają również kraje dotknięte konfliktami.

57. Stwierdzamy brak dostępnych wartości początkowych w odniesieniu do kilku zadań i wzywamy do zwiększenia wsparcia w zakresie bardziej intensywnego gromadzenia danych statystycznych oraz budowania potencjału w państwach członkowskich, aby opracować krajowe i globalne wartości początkowe w przypadkach kiedy takowe jeszcze nie istnieją. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tej luki w gromadzeniu danych, aby móc przekazywać bardziej szczegółowe informacje o poczynionych postępach, w szczególności w odniesieniu do tych zadań określonych poniżej, dla których brak jest jednoznacznych celów liczbowych.

58. Zachęcamy państwa do podejmowania nieustających wysiłków na innych forach w celu rozwiązania kluczowych problemów, które stwarzają potencjalne wyzwania dla wdrożenia naszej Agendy i szanujemy niezależność mandatów w ramach tych procesów. Chcemy, by niniejsza Agenda i jej wdrożenie wspierało podobne procesy i podejmowane w ich ramach decyzje i pozostawało bez uszczerbku dla tych procesów i decyzji.

59. Uznajemy, że w każdym kraju funkcjonują różne podejścia, wizje, modele i narzędzia, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i priorytetami, stosowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; potwierdzamy, że Ziemia oraz jej ekosystemy są naszym wspólnym domem, a „Matka Ziemia” jest często używanym zwrotem w wielu krajach i regionach.” (koniec cytatu, wytłuszczenia autorki)

 

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes ma się ograniczać do raportowania wpływu tylko na sześć SDGs. Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

"55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne," cytat z Agendy 2030

W Barometrze wpływu mamy wskaźniki, które monitorują nie tylko uwzględnione przez autorów Barometru Wpływu cele SDG.

Dlaczego polski biznes ma wykazywać taką ignorancję Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Dlaczego raportowanie ma nie uwzględniać wszystkich 17SDGs?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład, takich celów jak:
SDG1, SDG10, SDG16 i SDG17? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Jeżeli mamy strategię zrównoważonego rozwoju = SOB = Strategię Odpowiedzialnego biznesu, jako główną biznesową strategię i mamy mapę interesariuszy oraz zorganizowaną współpracę z nimi, to powinniśmy to raportować pod celem SDG17.
Jeżeli mamy Kodeks Etyki to powinniśmy to raportować pod celem SDG16.
Jeżeli wprowadziliśmy do Kodeksu Etyki, polityk i procedur zasadę mniej nierówności, to powinniśmy to raportować pod celem SDG10.
Jeżeli may politykę Politykę płacową adekwatną do celu SDG1, to powinniśmy to raportować pod celem SDG1.

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje strategiczne podejście do biznesu, ignoruje etykę w biznesie i nierówności i nie dba o płace pracowników?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład takich celów, jak:
SDG2, SDG6, SDG7, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Dlaczego te cele, które dotyczą, między innymi, wpływu biznesu na środowisko, w tym na bioróżnorodność, są pominięte?

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje sprawy poprawy jakości środowiska i bioróżnorodności?

Dlaczego sugeruje się biznesowi narzędzie Barometr Wpływu, które uczy go pomijania tak ważnych zagadnień w strategicznym zarządzaniu, jak wpływ na środowisko, bioróżnorodność czy także z tym związanych: produkcja żywności, zrównoważone rolnictwo? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

W Barometrze Wpływu został pominięty cel SDG2 - "Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo".

Dlaczego polski biznes ma informować, że ignoruje sprawę zdrowej żywności i zrównoważonego rolnictwa?
Przecież eksportujemy żywność!

Apeluję do GUS i do autorów Barometru Wpływu o zmianę podejścia do zagadnienia raportowania realizacji Agendy 2030 przez polski biznes.

 Bez zmiany podejścia, działania na szczeblu państwowymw tym zakresie,  mogą mieć szkodliwy wpływ na polski biznes.

Cel 5 równość płci

Równość płci – Cel 5 – SDG5

CEL 5. Równość płci. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt to piąty Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG5 – Sustainable Development Goal).

Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs.

Cel 5 = SDG5 to RÓWNOŚĆ PŁCI.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację SDG5?

Cel 5 równość płci

Tak. Przeanalizujemy co rozumiemy przez równość płci. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Równość płci

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 32 i 33 odnosi się do równości płci:

Art. 32

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33

 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń

Powiązane pojęcia:

Płeć

Płeć biologiczna

Płeć społeczno-kulturowa

Wg Słownika PWN – płeć kulturowa, płeć społeczna, ang. gender, identyfikacja jednostki z rolą płci wynikająca z uwarunkowań kulturowych i społecznych;

Wg Słownika zanzu.be – Społeczne, kulturowe i psychologiczne pojęcie bycia mężczyzną lub kobietą. Człowiek rodzi się mężczyzną lub kobietą (płeć biologiczna). Każdej osobie przypisywana jest także społeczno-kulturowa , która zależy od kultury oraz miejsca, w którym żyje. Płeć społeczna jest widoczna w oczekiwaniach społecznych dotyczących kobiet oraz mężczyzn. Niektóre osoby są osobami transpłciowymi. Rodzą się kobietami lub mężczyznami, jednak nie zachowują się i/lub nie czują przynależności do swojej płci.

Seksizm

Seksizm został zdefiniowany w UE w oparciu o międzynarodowe uzgodnienia: “Każde działanie, gest, wizualna reprezentacja, wypowiedź ustna lub pisemna, praktyka lub postępowanie oparte na przekonaniu, że osoba lub grupa osób jest gorsza z powodu swojej płci, występujące w sferze publicznej lub prywatnej, online i offline”.

W polskim Kodeksie pracy   czytamy: „Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).”

Targety/zadania dla SDG5 Równość płci – Cel 5 – na podstawie Agendy 2030

5.1 Wyeliminować dyskryminację wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich formach na całym świecie;

5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku;

5.3 Wyeliminować wszelkie szkodliwe praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

5.4 Uznać i docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu poprzez zapewnienie świadczeń publicznych, infrastruktury, zabezpieczenia społecznego oraz poprzez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami;

5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym

5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz korzystanie z praw prokreacyjnych, zgodnie z Programem działań międzynarodowej konferencji na rzecz ludności i rozwoju (Programme of Action of the International Conference on Population and Development), Pekińską platformą działania (Beijing Platform for Action) i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych;

5.a Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dostęp do usług finansowych, prawo dziedziczenia oraz prawo do korzystania z zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym;

5.b Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet;

5.c Przyjąć oraz wzmocnić politykę i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację Celu 5 Równość płci

Dla SDG5 w Agendzie 2030 określono 9 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.5.1 (SDG5 target 5.1)  –  Wyeliminowanie działań dyskryminujących kobiety w wynagrodzeniu za pracę;

B.5.2 (SDG5 target 5.2)  –  Wyeliminowanie działań seksistowskich w firmie;

B.5.3 (SDG5 target 5.5)  –  Zapewnienie kobietom równych szans pełnienia funkcji kierowniczych/decyzyjnych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego w firmie;

W.5.1 (SDG5 target 5.1)  –  Wpływanie na interesariuszy w zakresie wyeliminowania działań dyskryminujących kobiety w wynagrodzeniu za pracę;

W.5.2 (SDG5 target 5.2)  –  Wpływanie na interesariuszy w zakresie wyeliminowania działań  seksistowskich;

W.5.3 (SDG5 target 5.5)  –  Wpływanie na interesariuszy w zakresie dawania kobietom równych szans w pełnieniu funkcji kierowniczych/decyzyjnych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego interesariusza.


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z dziewięciu targetów SDG5 wybrałam tylko trzy: 5.1, 5.2, 5.5.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Piątego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla Celu 5

Pytanie – Statystycznie kobiety zarabiają mniej, W Polsce różnica wynosiła 8,8%  w Europie średnio 14,4%, a w niektórych krajach średnio powyżej 20%. Proponując inicjatywę B.5.1 uważasz, że powinniśmy mieć taką średnia jak Rumunia 3%, albo jeszcze mniej?

Odpowiedź – Przyczyn niższego średniego wynagrodzenia kobiet jest wiele. W tej inicjatywie niezbędna jest zmiana szowinistycznego podejścia, dyktowanego wiarą w wyższą jakość pracy zawodowej mężczyzn. Ja wiem, że młoda kandydatka do pracy obarczona jest wizerunkiem przyszłych dzieci i zwolnień z pracy z tym związanych. Starsza wizerunkiem problemów rodzinnych. Emocjonalność kobiet też często decydentom przeszkadzają.

Pytanie – No właśnie. Jeżeli szukam na kluczowe stanowisko pracownika, to wolę mężczyznę.

Odpowiedź – Może teraz jest czas, żeby zrewidować swoje myślenie i przy podejmowaniu takiej decyzji dać szanse kobietom. Proponuję, żebyś wybierał po prostu lepiej przygotowanego człowieka do tego stanowiska. Kobieta też człowiek. Jej intuicja często jest lepsza niż intuicja mężczyzn, a to się też liczy w biznesie, nie tylko wiedza i doświadczenie. A jak ją już wybierzesz, to daj jej taką płacę, jaką dałbyś wymarzonemu na to stanowisko mężczyźnie…Wpisz to w Kodeks Etyki i opracuj Politykę płacową, w których zapiszesz odpowiednie zasady niedyskryminacji płacowej ze względu na płeć…i dokonaj ich wdrożenia…

Pytanie – Proponując inicjatywę B.5.2 zakładasz, że pleni się seksizm w polskich firmach. Czy rzeczywiście tak jest?

Odpowiedź – Oczywiście jest różnie, ale nie można powiedzieć, że w polskich firmach seksizm nie występuje. To w ogóle jest bardzo złożone zagadnienie. Mówimy również o seksizmie lingwistycznym…i dlatego mamy takie nowe słowa jak ministra, chirurżka… osobiście tego nie lubię.  JW języku polskim będą się mnożyć  pozycje w katalogu stanowisk w firmie np.: kierownik, kierowniczka, magazynier, magazynierka, kontroler, kontrolerka, dyrektor, dyrektorka, prezes, prezeska?…Osobiście wolałam nazwę mojego byłego stanowiska: wiceprezes, dyrektor generalny…

Pytanie – Mamy to tylko w języku polskim?

Odpowiedź – Nie. Chairman to chairperson, nie ma już Miss jest Ms, a u nas zniknęła Panna jest tylko Pani.

Pytanie – Seksizm nie dotyczy tylko dziewcząt i kobiet, dobrze czytam definicje?

Odpowiedź – Tak, dobrze czytasz definicje, ale SDG5 dotyczy kobiet i dziewcząt. Myślę, że to ze względu na ich sytuację, która w wielu krajach jest znacznie gorsza niż w Polsce.

Pytanie – Zgodnie z proponowaną inicjatywą B.5.3 powinienem zapewnić równe szanse kobietom i mężczyznom w sprawie pełnienia funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach decyzyjnych. Czy uważasz to za słuszne?

Odpowiedź – Jest to związane z równouprawnieniem. Wybierasz lepiej nadającą się osobę na dane stanowisko, nie wg kryterium płci. Czy wiesz, że większe spółki mają obowiązek raportowania Polityki różnorodności, w której płeć stanowi jeden z aspektów?

Pytanie – Jak sobie wyobrażasz (inicjatywy W.5.1, W.5.2, W.5.3), że mogę wpływać na interesariusza w sprawie niedyskryminacji, seksizmu, czy obsadzania stanowisk?

Odpowiedź – Myślę, że możesz. Dobry przykład, proces negocjacji umów z dostawcami, Kodeks dostawcy, informacje na stronie firmowej, to wszystko pracuje. Niekoniecznie te działania muszą się skończyć przekonaniem interesariusza, ale warto podjąć takie działania.

Cel 4 dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji – Cel 4 – SDG4

Cel 4. Dobra jakość edukacji. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie – dobra jakość edukacji – to czwarty Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).

Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs.

Cel 4 =  SDG4 to DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 4?

Cel 4 dobra jakość edukacji

Tak. Przeanalizujemy co rozumiemy przez jakości edukacji. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Jakość edukacji

Pojęcie jakości kojarzy się z przedsiębiorstwem, instytucją i klientem.

Szkoła, czy uczelnia to też przedsiębiorstwo lub instytucja, które dostarczają usług edukacyjnych. Klientem tu są uczniowie / studenci.

W.E.Deminga, jakość to to, co zadowala, a nawet zachwyca klientów.

Globalne zarządzanie jakością według Deminga oznacza: że kultura danej organizacji wyznacza i wspiera stałe dążenie do zadowolenia klientów za pomocą zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkoleń.

Targety/zadania dla SDG4 Dobra jakość edukacji – Cel 4 – na podstawie Agendy 2030

4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom uzyskanie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, prowadzącej do istotnych i efektywnych rezultatów;

4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do możliwości wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym;

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy dostęp do przystępnej finansowo i wysokiej jakości edukacji technicznej, zawodowej i wyższej, w tym do uczelni wyższych;

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości;

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach dla najsłabszych, w tym dla osób niepełnosprawnych, rdzennej ludności oraz dla dzieci w bardzo trudnej sytuacji;

4.6 Do 2030 roku zapewnić nabycie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia przez młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn;

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój;

4.a Tworzyć nowe i ulepszać stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych i różnice płci, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, efektywne i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko nauczania dla wszystkich;

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć globalnie liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich, aby umożliwić im studiowanie na wyższych uczelniach, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się;

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach wyspiarskich.

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację Celu 4

Dla SDG4 w Agendzie 2030 określono 10 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.4.1 (SDG4 target 4.3)  –  Dofinansowywanie  pracowników w zakresie pogłębiania edukacji związanej z wykonywaniem zadań w firmie;

B.4.2 (SDG4 target 4.4)  –  Praktyki dla studentów i uczniów;

B.4.3 (SDG4 target 4.7)  –  Przeszkolenie kadry kierowniczej z zagadnień zrównoważonego rozwoju;

B.4.4 (SDG4 target 4.7)  –  Do 2030 roku przeszkolenie wszystkich pracowników i praktykantów tak, aby nabyli umiejętności w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju;

B.4.5 (SDG4 target 4.7)  –  Dzielenie się praktyczną wiedzą z placówkami edukacyjnymi;

B.4.6 (SDG4 target 4.a)  –  Finansowe wspomaganie podmiotów edukacyjnych;

B.4.7 (SDG4 target 4.a)  –  Tworzenie nowych lub ulepszanie stanu działania istniejących placówek edukacyjnych;

B 4.8 (SDG4 target 4.b). –  Udzielanie stypendiów i praktyk dla studentów z krajów rozwijających się, szczególnie z krajów słabo rozwiniętych

W.4.1 (SDG4 target 4.7)  –  Wpływ na interesariuszy poprzez przekazywania wiedzy w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju

W.4.2 (SDG4 target 4.a)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do finansowego wspomagania placówek edukacyjnych

W.4.3 (SDG4 target 4.7)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do merytorycznego wspomagania placówek edukacyjnych

W.4.4 (SDG4 target 4.b)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do udzielania stypendiów, praktyk zawodowych dla obywateli krajów słabo rozwiniętych


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z dziesięciu targetów SDG4 wybrałam tylko pięć: 4.3, 4.4, 4.7, 4.a 4.b.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Czwartego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla Celu 4

Pytanie – Czy widzisz jakieś novum w inicjatywach B.4.1 i B.4.2?

Odpowiedź – Tak. W związku z eksponencjalnie szybko rozwijającą się technologią AI, AR, BlockChain, robotyką, perspektywiczne plany edukacyjne powinny być dobrze przygotowane do szybko zmieniającego się otoczenia. Oczywiście najpierw trzeba przemyśleć, gdzie ta technologia może znaleźć zastosowanie w firmie. Wg trzynastej z 14 zasad jakości Deminga: „13. Realizuj z pełną energią program kształcenia i doskonalenia zawodowego – przedsiębiorstwo, które chce znajdować się w czołówce, musi stale podwyższać kwalifikacje wszystkich pracowników.” Umiejętności cyfrowe, myślenie kreatywne i systemowe w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin, to kluczowe kompetencje wg. Światowego Forum Ekonomicznego.

Pytanie – W inicjatywach B.4.3 i B.4.4 proponujesz położenie nacisku na przeszkolenie z zagadnień zrównoważonego rozwoju kadry kierowniczej i nawet wszystkich pracowników. Ja rozumiem, że koszula bliższa ciału i uważasz, że temat, którym się zajmujesz jest tak ważny, że wszyscy powinni się tym w jakimś stopniu zająć, ale czy to czasem nie przesada?

Odpowiedź – Myślę, że nie. Budowanie Strategii Odpowiedzialnego Biznesu to nie jest domena tylko zarządu. Kadra kierownicza powinna w tych działaniach również uczestniczyć. Gotową strategię trzeba wdrożyć, to znaczy, że każdy pracownik powinien ją zrozumieć, przynajmniej w stopniu pozwalającym mu przyjąć pozytywnie ewentualne zmiany, które go czekają.

Pytanie – B.4.5 mówisz o dzieleniu się praktyczna wiedzą z placówkami edukacyjnymi. Spodziewasz się mojej pozytywnej odpowiedzi na prośby z ich strony, czy też uważasz, że powinienem być inicjatorem takich działań?

Odpowiedź – Myślę, że jedno i drugie. Lokalne placówki edukacyjne jako interesariusz, otrzymają, w procesie komunikacji, informację o tym, co z doświadczeń firmy uważasz za cenne dla nich i warte rozpowszechniania. Placówki będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne tematy. Możesz również na swojej firmowej stronie dzielić się wiedzą.

Pytanie – Finansowe wspomaganie placówek edukacyjnych (B.4.6) to studnia bez dna. Rozumiem, że powinno to być zharmonizowane z planami odpowiedzialnych za lokalną oświatę.

Odpowiedź – Dobrze by było, ale myślę, że odpowiednio umotywowane prośby ze strony takiej placówki mogą się spotkać z pozytywną reakcją firmy, nawet bez takich uzgodnień z władzą lokalną.

Pytanie – Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. W inicjatywie B.4.7 proponujesz tworzenie przez MŚP nowych placówek edukacyjnych. Chyba uważasz, że MŚP ma dużo zbędnych funduszy. Zamiast rozwijać firmę, powinienem rozwijać edukację? Nie uważasz, że po to między innymi, płacimy podatki, żeby to nasze Państwo się tym zajmowało?

Odpowiedź – No wiesz, możesz rozwijać firmę i jednocześnie rozwijać edukację…tworzyć nową jakość edukacji, tworząc nowe placówki edukacyjne…

Pytanie – Co konkretnie masz na myśli?

Odpowiedź – Marzy mi się i pewnie nie tylko mnie, inna szkoła. Dobrze opisuje to  M.J.Kawecki w artykule „Różne oblicza szkoły”:
“Dobra szkoła:
1. nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych,
2. dostrzega w każdym uczniu nawet drobne zdolności i rozwija je kierując się zasadą wiary w możliwości dziecka,
3. dostosowuje wymagania programowe do możliwości pojedynczego ucznia,
4. uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach,
5. pomaga zachować uśmiech i pogodę ducha,
6. wspólnie z rodzicami pomaga każdemu uczniowi stworzyć jego własny plan rozwoju osobistego,
7. blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i uważnie słucha ich wszystkich opinii,
8. zachęca i włącza wszystkich – całą społeczność do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły i kładzie nacisk na sprawne funkcjonowanie rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego,
9. inspiruje nauczycieli, uczniów i rodziców – wszystkich traktując jako potencjalnych innowatorów i wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach,
10. wykorzystuje określone narzędzia ewaluacji, pozwalając zdiagnozować rzeczywisty stan rzeczy.”

Pytanie – Dobrze się to czyta, trudniej zrealizować…Musiałaby być zgoda Państwa na dość dużą autonomię szkoły. Aktualnie, w tych przeludnionych klasach,  zarówno dzieci, jak i nauczyciele, są paraliżowani procedurami ustalanymi odgórnie.

Odpowiedź – No tak. Widzisz, nie chcę tu proponować szczegółowych rozwiązań, ale jestem głęboko przekonana, że nasz system edukacji powinien zostać gruntownie zrewidowany i dostosowany do rozwoju otoczenia. A w otoczeniu dzieją się zmiany w eksponencjalnie rosnącym tempie. Zgodnie z przewidywaniami Christiana Kromme w „Humanification, Go Digital, Stay Human”, roboty do 2030 roku będą dysponowały inteligencją równą naszemu mózgowi. Po 2030 roku będziemy je uczyć naszych emocji…

Pytanie – Wierzysz w takie prognozy?

Odpowiedź – Cóż, trudno nie dostrzec wzrastającego tempa zmian w naszym życiu. Kto wie? Może tak będzie. Jeżeli z tej perspektywy popatrzymy na nasz system edukacji…, to musisz przyznać, że gruntownie powinniśmy go zmienić.

Pytanie – No tak. Słyszałem o zawodach, które ponoć mają przestać istnieć do 2030 roku.

Odpowiedź – Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu Oksfordzkiego do 2030 r. 47% zawodów, które znamy obecnie, przestanie istnieć. Co ciekawe, na tej liście, oprócz takich zawodów jak kasjer, kelner, telemarketer, recepcjonista, kierowca, kurier, listonosz, taksówkarz, jest także prawnik, księgowy, aktor…. Powstanie wiele nowych zawodówopartych głównie o technikę cyfrową. Na przykład krawiec cyfrowy, biotechnolog w miejsce rolnika itd. Ponoć 65% dwunastolatków będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Ważne umiejętności to myślenie analityczne i innowacyjność, aktywne uczenie się, kreatywność, oryginalność i inicjatywa, programowanie, krytyczne myślenie, rozwiązywanie złożonych problemów, przywództwo i wpływ społeczny, inteligencja emocjonalna, argumentowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie pojęć, analiza i rozwój systemów. Czy nasza szkoła do tego przygotowuje?

Pytanie – Słyszałem, że myśli się w Ministerstwie o maturze z religii.

Odpowiedź – No tak, matura z religii…, a może lepiej matura z informatyki? A może lepiej nowe przedmioty: inteligencja emocjonalna, technologia, obowiązkowy przedmiot i matura z umiejętności programowania, analizy systemu i jego budowy? W UE mówi się o STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), jako o priorytetach w edukacji.

Pytanie – W inicjatywie B.4.8 proponujesz MŚP udzielanie stypendiów i praktyk studentom z krajów słabo rozwiniętych. Może to raczej powinno być tylko w zakresie działań Państwa?

Odpowiedź –  I tak i nie. Myślę, że możesz włączyć do firmowych działań strategicznych fundowanie stypendiów i praktyk w krajach rozwijających się, czy słabo rozwiniętych. Jest to oczywiście uwarunkowane obowiązującym prawem, posiadanymi funduszami i interesem firmy. Poprzez takie działania możesz, na przykład, wychować sobie przedstawiciela firmy w tym kraju.

Pytanie – W inicjatywach W.4.1W.4.2W.4.3W.4.4 proponujesz wpływanie na interesariuszy, żeby w swoich działaniach strategicznych ujmowali podobne działania do przyjętych w naszej strategii. Uważasz, że moja firma powinna obciążać się takimi działaniami? Jak mam przekonać interesariuszy?

Odpowiedź –  Jeżeli poinformujesz ich o swoich celach, działaniach, to już wpłyniesz na ich myślenie o realizacji celów strategicznych. Może znajdziecie wspólne działania.

SDG3 dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia – Cel 3 – SDG3

Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 3.  Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowanie jakości życia – dobre zdrowie i jakość życia – to trzeci Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).

Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs.

Trzecim celem SDG3 jest DOBRE ZDROWIE i JAKOŚĆ ŻYCIA. W polskim oryginale Agendy 2030  well-being zostało przetłumaczone jako “dobrobyt”.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 3?

SDG3 dobre zdrowie i jakość życia

Tak. Musimy zrozumieć definicję jakości życiadobrostanu, well-beingdobrobytu.  Następnie musimy przeanalizować targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Jak to przeanalizujemy, to znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

W SDG3 dobrobyt = well-being

Wg. Cambridge Dictionary well-being to: stan, w którym czujemy się zdrowi i szczęśliwi. W dosłownym znaczeniu oznacza dobrostan. Wg Encyklopedii PWN dobrostan (psycholog.) subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia.

Wg. Encyklopedii PWN jakość życia, (polityka społ.) stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — spełniania standardów lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości; pojęcie stosowane w polityce społecznej, psychologii, medycynie, ekonomii i socjologii.

Wg Słownika PWN dobrobyt to dobre warunki materialne, ale wg Encyklopedii PWN dobrobyt, (ekon.) stan całkowitego zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb jednostki i społeczeństwa. Wg Encyklopedii Zarządzania dobrobyt to stopień, w jakim dana osoba czuje się szczęśliwa lub zadowolona z życia. Jego istotnym elementem jest ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych.

Dalej posługiwać się będziemy słowem dobrobyt, ponieważ w oficjalnym tłumaczeniu Agendy 2030 mamy well-being przetłumaczone na słowo dobrobyt.

Na dobrobyt wg prof. Martina Seligmana, wpływa pięć czynników, zwanych w skrócie PERMA:

– (Positive emotions) – pozytywne emocje – radość, nadzieja, ciekawość, poczucie komfortu. Odczuwanie ich podnosi zadowolenie, zwiększa kreatywność, poprawia atmosferę w pracy;

E – (Engagement) – zaangażowanie – stan wynikający z oddawania się jakiemuś zadaniu, do którego wykonania ma się odpowiednie kompetencje i które samo w sobie motywuje do działania, a jego realizacja przynosi satysfakcję;

R – (Relationships) – relacje – budowanie dobrych relacji w otoczeniu zawodowym;

M – (Meaning) – poczucie sensu – świadomość, że jest się potrzebnym i że nasze działania mają znaczenie;

A – (Accomplishment/Achievement) – osiągnięcia i ich docenianie – stan, w którym ma się konkretne cele i których realizacja pozwala się rozwijać.

Targety/zadania dla SDG3 Dobre zdrowie i jakość życia – Cel 3 – na podstawie Agendy 2030

3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik umieralności okołoporodowej do poziomu poniżej 70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń;

3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów, którym można zapobiec, wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków i osiągnięcia maksymalnego poziomu 12 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń i umieralności dzieci poniżej piątego roku życia do maksymalnego poziomu 25 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń;

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby wodopochodne oraz inne choroby zakaźne;

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrobytu (powinno być dobrostanu);

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu;

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie;

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i prokreacyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączyć zdrowie prokreacyjne do krajowych strategii i programów;

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek;

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby;

3.a Zintensyfikować proces wdrażania Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control) we wszystkich krajach, stosownie do potrzeb;

3.b Wspierać badania oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej i zdrowia publicznego (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) odnośnie do wykorzystania elastyczności w celu ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw;

3.c Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najsłabiej rozwiniętych oraz rozwijających się małych państwach wyspiarskich;

3.d Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w zakresie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację Celu 3

Dla SDG3 w Agendzie 2030 określono 13 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.3.1 (SDG3 target 3.3)  –  Wspomaganie pracowników w badaniach na choroby wirusowe;

B.3.2 (SDG3 target 3.4)  –  Promowanie i dbanie w firmie o zdrowie fizyczne i psychiczne;

B.3.3 (SDG3 target 3.5)  –  Promowanie braku spożycia alkoholu i innych używek, w tym narkotyków;

B.3.3 (SDG3 target 3.8)  –  Ułatwianie dostępu do specjalistów;

B.3.4 (SDG3 target 3.8). –  Założenie rezerwy na wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników;

B.3.5 (SDG3 target 3.9)  –  Znaczne zmniejszenie do 2030 roku negatywnego wpływu na środowisko;

B.3.6 (SDG3 target 3.a)  –  Promowanie niepalenia tytoniu;

W.3.1 (SDG3 target 3.4)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie wspomagania zdrowia fizycznego i psychicznego ich pracowników

W.3.2 (SDG3 target 3.5)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie braku spożywania alkoholu i innych używek, w tym narkotyków, również poza pracą.

W.3.3 (SDG3 target 3.9)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie zmniejszania przez nich negatywnego wpływu na środowisko

W.3.4 (SDG1 target 3.a)  – Wpływ na interesariuszy w zakresie promowania niepalenia tytoniu


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z trzynastu targetów SDG3 wybrałam tylko sześć: 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 3.9, 3.a, bo moim zdaniem te najlepiej pasują do biznesu MMŚP.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Pierwszego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

Dyskurs na temat inicjatyw dla Celu 3 

Pytanie – Powiedz mi, dlaczego ja, jako biznesmen i moja firma, mamy się zajmować zdrowiem pracowników. Rozumiem, że jest to mój problem w zakresie badań okresowych i tego wszystkiego, czego wymaga ode mnie Kodeks Pracy. Wszyscy płacimy na służbę zdrowia. A Ty chcesz, żeby moja firma wydawała dodatkowe pieniądze na badania (inicjatywa B.3.1). To nie powinien być mój problem. Pewnie jeszcze od tego zarówno firma, jak i pracownik, zapłacimy podatek. Zdrowie to problem rodziny, każdego z nas i obowiązek państwa, żeby nam pomóc, bo po to płacimy podatki. Ja wiem, że zdrowie to ważna sprawa i powiązana ze sposobem odżywiania i trybem życia. Jest to wiedza znana ludzkości już 5000 lat przed naszą erą. Ty uważasz, że ja się mam czuć odpowiedzialny za zdrowie pracownika?

Odpowiedź – Mamy pandemię i nie wiadomo co nas jeszcze czeka. Prognozują następne wirusy. Dla bezpieczeństwa firmy lepiej się zabezpieczyć na taką sytuację, założyć rezerwę na zagrożenia i opracować odpowiedni regulamin wydatkowania tej rezerwy. Pewnie w praktyce każdy taki regulamin okaże się ułomny, bo życie lubi zaskakiwać…Widzimy co teraz się dzieje. Tak więc nie chcę, żeby firma wydawała dodatkowe pieniądze bez potrzeby, ale jak taka potrzeba zaistnieje, dobrze by było, żeby firma miała na to pieniądze. Nie chodzi o to, żebyś się czuł odpowiedzialny za zdrowotne braki każdego pracownika. Chodzi o to, żeby firma pomagała swoją kulturą organizacyjną i sposobem zarządzania utrzymać dobre zdrowie pracownika, czy też pomóc w nagłych, kryzysowych sytuacjach.

Pytanie – Zgodnie z B3.2 i B.3.4 powinienem dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, o ich well-being czyli dobrobyt (dobrostan). Czyli mam dbać o to, żeby się czuli zdrowi i szczęśliwi…Tak słyszałem, że w korporacjach jest nowe stanowisko – dyrektor szczęścia….

Odpowiedź – Myślę, że rzecz nie w stanowisku, ale chyba się zgodzisz, że szczęśliwy, zdrowy pracownik to lepszy pracownik. 

Pytanie – Czyli mam się czuć odpowiedzialny za dobrobyt moich pracowników i z tego tytułu zmniejszyć zyski mojej firmy? Może jeszcze powinienem mieć w firmie piramidy.

Odpowiedź – Może niekoniecznie odpowiedzialny za dobrobyt pracowników, ale za stworzenie takich warunków pracy, żeby pracownik miał szanse mieć satysfakcje z pracy, mógł pracować w dobrej atmosferze, mógł się rozwijać i budować pozytywne emocje i budujące relacje z otoczeniem, i żeby czuł się doceniany. Jego dobrobyt oczywiście zależeć będzie także od czynników, na które nie masz wpływu. Ważne, żebyś nie przyczyniał się warunkami pracy do pogorszenia dobrobytu. Zrób wszystko co w mocy firmy, żeby pracownika dobrobyt się poprawił. Jego wydajność i kreatywność wzrosną, a więc prawdopodobnie również zyski firmy.

Pytanie – Masz na myśli opiekuńczą rolę HR?

Odpowiedź – Nie. Mam na myśli zbudowanie takiej kultury organizacyjnej, w której jest to możliwe.

Pytanie – Myślisz o turkusowej organizacji?

Odpowiedź – Myślę o działaniach w tym kierunku. A propos piramid, możesz sobie sprawdzić działanie Piramid Horusa…

Pytanie –  Zgodnie z inicjatywami B.3.3 i B3.6 mam zrobić z firmy niańkę. Mam uczyć pracowników jak się mają traktować swój organizm? Mam mówić nie pijcie, nie ćpajcie, nie palcie, bo to szkodzi, a zdrowie to ważna sprawa. Myślisz, że mnie posłuchają?

Odpowiedź – Pewnie takich poleceń nie posłuchają. Trzeba szukać innych metod. Promować zdrowy styl życia. Pokazywać jego blaski i informować, jak dać sobie radę z porzuceniem takich niezdrowych nawyków. Promować rozwój osobisty. Piramidy mogą pomóc…joga może pomóc, przyroda, coach może pomóc…no i praca nad sobą…

Pytanie – B.3.5 widzisz związek między ograniczeniem negatywnego wpływu firmy na środowisko a zdrowiem i dobrostanem moich pracowników?

Odpowiedź – TakŻycie na tej planecie zależy od jakości środowiska i bioróżnorodności. Każde ograniczenie negatywnego wpływu jest na wagę złota. Wielu pracownikom się to bardzo spodoba i wpłynie pozytywnie na ich dobrostan. Jeżeli wszystkie firmy realizowałyby taki cel, to z pewnością również wpłynie to na zdrowie pracownika.

Pytanie – Czytając W.3.1W.3.2W.3.3 i W.3.4 myślę, że przeceniasz moje możliwości wpływu na otocznie.

Odpowiedź – Wiesz, każda informacja, każdy przykład oddziałuje na otocznie. Jeżeli opublikujesz raport z informacjami niefinansowymi i pokażesz swoje cele i ich realizacje to to już ma wpływ. Jeżeli będziesz negocjował z dostawcami Kodeks Etyki Dostawcy spójny z Kodeksem Etyki firmy, to to też ma wpływ, nawet jeżeli początkowo nie dojdziecie do porozumienia.

Cel 2 SDG2 Zrównoważony rozwój

Zero głodu – Cel 2 – SDG2

Zero głodu. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Mamy XXI wiek i dalej na świecie jest olbrzymi problem głodu i głód to również nasz, polski problem.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację  tego Globalnego Celu?

Tak. Decyzję trzeba oprzeć o definicję. Musimy zrozumieć definicję głodu i przeanalizować targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Jak to przeanalizujemy, to znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs. Implementacja tych inicjatyw może skutecznie wspierać realizację Globalnego Celu SDG2.

Głód – definicja

Głód jest to fizjologiczne odczucie związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych, takich jak białka, tłuszcze, cukry, witaminy, sole mineralne.

Targety/zadania dla Celu 2 – SDG2 “Zero głodu” na podstawie Agendy 2030

2.1 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlętom, dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok.

2.2 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia, w tym do 2025 r. zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń wzrostu wśród dzieci poniżej piątego roku życia oraz zapewnić właściwą żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

2.3 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, rdzennej ludności, rodzinnych gospodarstw rolnych, pasterzy i rybaków, m.in. poprzez bezpieczny i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz możliwości zwiększenia wartości dodanej i zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

2.4 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki prężnego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, zachować ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

2.5 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków, w tym poprzez skutecznie zarządzane i różnorodne banki nasion i roślin na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również promować uczciwy i sprawiedliwy podział oraz dostęp do korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym.

2.a Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin i inwentarza żywego w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych.

2.b Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych, w tym poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych i wszystkich innych środków wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy z Doha (Doha Development Round).

2.c Podjąć działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwiających dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności.

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG2 “Zero głodu”

Dla SDG2 w Agendzie 2030 określono 7 targetów/zadań.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów.

B.2.1 (SDG2 target 2.1)  –  Dostarczanie klientowi, również w niższych cenach, produktów umożliwiających ludziom uzupełnianie niezbędnych składników pożywienia.

B.2.2 (SDG2 target 2.1)  –  Organizowanie warsztatów dla pracowników na temat zdrowia i chorób związanych ze złym odżywianiem.

B.2.3 (SDG2 target 2.1)  –  Wprowadzanie dotowanych, pełnowartościowych posiłków dla pracowników.

B.2.4 (SDG2 target 2.3)  –  Nawiązywanie współpracy z lokalnymi firmami producentów żywności, włączając je do łańcucha budowy wartości i wpływając na ich łańcuchy wartości.

B.2.5 (SDG2 target 2.4)  –  Zmniejszanie negatywnego wpływu działalności firmy na jakość środowiska i zmiany klimatu.

B.2.6 (SDG2 target 2.c)  –  Zapobiegać marnowaniu się żywności

W.2.1 (SDG2 target 2.1)  –  Nawiązywanie współpracy z lokalnymi i światowymi organizacjami w sprawie redukcji głodu.

W.2.2 (SDG2 target 2.1)  –  Nawiązywanie współpracy z organizacjami gospodarczymi w celu wpłynięcia na odpowiednie regulacje prawne wspomagające realizację redukcji głodu.

W.2.3 (SDG2 target 2.3)  –  Wpływanie na mikro i małe lokalne firmy producentów żywności poprzez na przykład: przekazywanie wiedzy, udostępnianie rynków, technologii cyfrowych, technologii produkcji żywności i innowacji w rolnictwie.

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone literą “B” w kodzie, albo literą “W” w kodzie.

“B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a “W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z siedmiu targetów SDG2 wybrałam tylko trzy: 2.1, 2.3, 2.4, bo moim zdanie te najlepiej pasują do biznesu MMŚP.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Drugiego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju. Wiąże się to ze zmianą modelu biznesowego.

Dyskurs

Pytanie  – Czy uważasz, że każda firma powinna zajmować się głodem? Czy uważasz, że w Polsce tak powszechnie panuje głód?

Odpowiedź – Zacznijmy od definicji głodu. Głód jest to fizjologiczne odczucie związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych, takich jak białka, tłuszcze, cukry, witaminy, sole mineralne. Zgodnie z taką definicją głodu możemy najadać się do syta i nasz organizm możemy głodzić… Aktualnie w spożywanych produktach mamy niedobory składników, związane ze zmianą stylu odżywiania,  technologią produkcji i przetwarzania, gorszą jakością gleby, powietrza i wody. Będzie jeszcze gorzej, kiedy zmiany klimatu się nasilą.

Pytanie  – Rozumiem, że inicjatywa B.2.1 jest dla firm produkujących suplementy diety, lekarstwa, żywność specjalizowaną, a inicjatywę B.2.2 proponujesz wszystkim firmom?

Odpowiedź – Tak i nie. Inicjatywa B.2.1 może być nie tylko dla firm produkujących, ale również dla firm prowadzących handel, czy nawet dla restauracji itd. Inicjatywę B.2.2 proponuję wszystkim firmom. Mamy w internecie i w innych środkach przekazu bardzo dużo informacji na ten temat, ale uważam, że dyskusja w gronie bliskich współpracowników może dużo dobrego zdziałać. Zdrowszy pracownik to lepszy pracownik.

Pytanie  – Inicjatywa B.2.3 sugeruje, że powinienem dotować odpowiednie posiłki dla moich pracowników. Pomyślałaś o systemie podatkowym? Przecież to się nie opłaca.

Odpowiedź – Zgodnie z aktualnym stanem prawa, posiłki do kwoty 190 zł na miesiąc są zwolnione ze składki ZUS. Kwota ta powiększa dochód pracownika i tym samym podatek, ale nie składki ZUS.

Pytanie  – Nawiązanie współpracy, którą sugerujesz w inicjatywie B.2.4, dotyczyć może wszystkich firm. Mam rozumieć, że w zakresie odpowiedniego żywienia należy współpracować i rozwijać lokalną sieć dostawców takiego pożywienia?

Odpowiedź – Tak byłoby najlepiej, co więcej poprzez stawianie odpowiednich wymogów można wpłynąć na zmiany wzdłuż łańcuchów dostaw, albo spowodować powstanie na przykład nowych producentów lepszej, zdrowszej żywności.

Pytanie  – W inicjatywie B.2.5 proponujesz ograniczanie negatywnego wpływu firmy na środowisko i zmiany klimatu. Jaki to ma związek z głodem?

Odpowiedź – Emisja zanieczyszczeń powoduje pogorszenie jakości gleby, a w rezultacie pogorszenie jakości roślin. Mówi się, że obecnie w marchewce jest mniej marchewki…Oczywiście działanie jednej firmy nie zmienią od zaraz tej złej sytuacji. Działania większej ilości firm to większa szansa zlikwidowania, przynajmniej częściowo, przyczyny pogarszania się jakości produktów żywieniowych. Problem jest oczywiście bardziej złożony. Jednakże ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat ma wpływ pozytywny nie tylko na jakość produktów żywieniowych.

Pytanie  – W inicjatywie B.2.6 proponujesz zapobieganie marnowaniu się żywności. Rozumiem, że kierujesz to głównie do firm handlujących żywnością lub restauracji.

Odpowiedź – Głównie tak. Duża rola tu również nowych technologii, zarówno w zakresie informacyjnym, jak i technologii produkcji żywności.

Pytanie  – Podając inicjatywę W.2.1 masz na myśli współpracę z organizacjami typu NGO, jako pośrednikami w uświadamianiu, że głód to niekoniecznie brak sytości, czy też myślisz o pośredniczeniu w innych działaniach.

Odpowiedź – Tak. To mogą być różnego typu działania lokalnych NGO-sów wspierane przez firmę, a dotyczące likwidacji głodu. Od wspólnie organizowanych szkoleń, po wspieranie ich w działaniach na rzecz osób uboższych, dzieci, czy bezdomnych.

Pytanie  – Co masz na myśli proponując inicjatywę W2.2 Współpraca z organizacjami gospodarczymi w celu wpłynięcia na odpowiednie regulacje prawne wspomagające realizację redukcji głodu. Czy masz na myśli współpracę z organizacjami około-biznesowymi i propozycje nowych regulacji?

Odpowiedź – Mam na myśli analizę istniejących regulacji związanych z rynkiem produktów spożywczych, suplementów, leków oraz opiniowanie i wpływanie poprzez np. oddziaływania w mediach,  na zmianę regulacji na lepsze, tam, gdzie to jest zdaniem firmy potrzebne i możliwe.

Pytanie  – Inicjatywa W.2.3 Wpływ na mikro i małe lokalne firmy producentów żywności poprzez, na przykład, przekazywanie wiedzy, udostępnianie rynków. Czy mam to rozumieć jako edukowanie i promowanie małych, lokalnych firm?

Odpowiedź – Firmy wdrażające zrównoważony rozwój w bardzo różny sposób współpracują z interesariuszami. Zależy to od zainteresowania i wpływu konkretnego interesariusza  nami oraz zainteresowania i wpływu firmy na interesariusza.

SDG1 sustainability and self-organisation

Koniec z ubóstwem – Cel 1 – SDG1

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Koniec z ubóstwem. Wyrugowanie ubóstwa w skali świata, to pierwszy Globalny Cel (SDG – Sustainable Development Goal). Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs. Pierwszym celem jest KONIEC Z UBÓSTWEM.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację tego Globalnego Celu?

Cel 1 sustainability i samoorganizacja

Tak. Decyzję trzeba oprzeć o definicję. Musimy zrozumieć definicję ubóstwa i przeanalizować targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Jak to przeanalizujemy, to znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Ubóstwo

Wg EAPN Polska

Definicja ONZ

Ubóstwo to ograniczenie wyboru i szans życiowych, to naruszenie ludzkiej godności. Oznacza brak możliwości skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie. Oznacza też niedostatek żywności i ubrań potrzebnych rodzinie, brak możliwości uczęszczania do szkoły i korzystania ze służby zdrowia, brak dostępu do ziemi, którą można uprawiać lub pracy, żeby móc zarobić na życie, brak dostępu do kredytu. Ubóstwo oznacza również zagrożenie, bezsilność i wykluczenie jednostek, rodzin i społeczności. Oznacza podatność na przemoc i często wiąże się z życiem w niepewnych warunkach bez dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych.”

Definicje Unii Europejskiej

Ubóstwo absolutne lub skrajne oznacza, że ludzie nie mają podstawowych środków niezbędnych do życia. Na przykład głodują, nie mają czystej wody, odpowiedniego miejsca do mieszkania, wystarczającej odzieży czy leków i walczą o przetrwanie.

Ubóstwo względne występuje wtedy, gdy poziom życia i dochodów niektórych osób znacznie odbiega od ogólnej normy kraju lub regionu, w którym żyją. Osoby te walczą o to, by żyć normalnie i uczestniczyć w zwykłym życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Ubóstwo absolutne/skrajne określone jest w Agendzie 2030 jako “utrzymanie się za 1,25 USD dziennie”.

Trwają prace nad zdefiniowaniem w Polsce tzw. “living wage”  (płacy godziwej). Na świecie takie określenie funkcjonuje (obok płacy minimalnej) w prawie lub tylko w uzgodnieniach dobrowolnych.

Targety/zadania dla Celu 1 – SDG 1 na podstawie Agendy 2030

1.1 Do 2030 roku wyeliminować skrajne ubóstwo w odniesieniu do wszystkich ludzi na całym świecie, aktualnie określone jako utrzymywanie się za mniej niż 1,25 USD dziennie

1.2 Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci żyjących w ubóstwie, we wszystkich jego wymiarach określonych zgodnie z polityką danego kraju

1.3 Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy zabezpieczenia społecznego dla wszystkich ludzi, włącznie z najniższymi klasami społecznymi, oraz objąć nimi do 2030 roku jak największą liczbę ludzi ubogich i szczególnie narażonych

1.4 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim i szczególnie podatnym na zagrożenia, równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych oraz podstawowych usług, prawo do własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, prawo dziedziczenia, dostęp do stosownych nowych technologii oraz usług finansowych, w tym mikrofinansowania

1.5 Do 2030 roku zbudować odporność na zagrożenia wśród osób ubogich i narażonych na zagrożenia, zmniejszyć ich podatność na zagrożenia i bezbronność wobec ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz innych wstrząsów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, a także katastrof naturalnych

1.a Zagwarantować znaczącą mobilizację środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy rozwojowej, by zapewnić odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów rozwijających się, w szczególności dla państw najsłabiej rozwiniętych, w celu umożliwienia realizacji programów i polityki w zakresie wyeliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach

1.b Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w oparciu o strategie rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć szybkie inwestowanie w działania ukierunkowane na eliminację ubóstwa

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG 1

Dla SDG1 w Agendzie 2030 określono 7 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.1.1 (SDG1 target 1.2)  –  Zdefiniowanie pojęcia ubóstwo względne

B.1.2 (SDG1 target 1.2)  –  Opracowanie polityki płacowej odpowiedniej do wypracowanej definicji ubóstwa względnego i polskiej godziwej płacy (living wage)

B.1.3 (SDG1 target 1.2)  –  Wdrożenie opracowanej polityki płacowej

B.1.4 (SDG1 target 1.2). –  Posiadanie w ciągłej ofercie produktów i usług dla biedniejszych klientów

B.1.5 (SDG1 target 1.2)  –  Publiczne udostępnianie informacji na temat zapłaconych podatków

B.1.6 (SDG1 target 1.5)  –  Budowanie rezerwy finansowej na zagrożenia

B.1.7 (SDG1 target 1.5). –  Wspomaganie budowania odporności zdrowotnej pracowników

W.1.1 (SDG1 target 1.2)  –  Zwiększenie lokalnych wpływów podatkowych poprzez budowanie lokalnych łańcuchów dostaw tam, gdzie to jest możliwe

W.1.2 (SDG1 target 1.2)  –  Zawieranie od 2027 roku kontraktów z dostawcami z klauzulami przestrzegania likwidacji ubóstwa względnego

W.1.3 (SDG1 target 1.3)  –  Zawieranie od 2025 roku kontraktów z zagranicznymi dostawcami z klauzulą przestrzegania likwidacji skrajnego ubóstwa

W.1.4 (SDG1 target 1.4)  –  Stypendium i współpraca zdalna dla reprezentantów grupy skrajnego ubóstwa

W.1.5 (SDG1 target 1.5)  –  Wspomaganie budowania odporności zdrowotnej wybranej lokalnie grupy osób wymagających wsparcia

W.1.6 (SDG1 target 1.1)  –  Wspieranie likwidacji skrajnego ubóstwa w krajach Afryki poprzez inwestycję we własny las

W.1.7 (SDG1 target 1.2)  –  Działania charytatywne (szlachetna paczka i inne)


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone literą „B” w kodzie, albo literą „W” w kodzie.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z siedmiu targetów SDG1 wybrałam tylko trzy: 1.1, 1.2 i 1.5, bo moim zdaniem te najlepiej pasują do biznesu MMŚP.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Pierwszego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

Dyskurs

Pytanie – Powiedz mi, dlaczego ja, jako biznesmen i moja firma, mamy się zajmować ubóstwem na całym świecie. To nie powinien być mój problem, tylko problem państwa, organizacji ONZ, organizacji pozarządowych i tym podobnych. Moja firma musi zadbać o przetrwanie i rozwój, dla dobra moich pracowników i właścicieli. Jak ja mam moim inwestorom przekazać informację, że do strategii włączam działania walki z ubóstwem na całym świecie? Wyśmieją mnie i wycofają swoje fundusze, to pewne.

Odpowiedź – Masz rację. Taki tekst dziwi, na pierwszy rzut oka. Ale zastanówmy się głębiej nad całą sytuacją. Widzisz, świat się zmienia. Pomimo ogromnej znieczulicy na problemy innych, mamy też działania przeciwne. Ta siła istnieje i ostatnio, moim zdaniem, wzrasta. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, jak bardzo jest wszystko nawzajem zależne od siebie, nawet nasze myśli niosą energię, która ma wpływ na innych… Świadomość inwestorów też się zmienia, a w dodatku zrównoważone finansowanie, które wchodzi w UE, razem z Zielonym Ładem, wspomogą ten kierunek zmian. 

Pytanie – Czyli uważasz, że polski inwestor, właściciel, biznesmen dojrzał do tego, żeby zajmować się sprawami ubóstwa. Gratuluję naiwności. Wyśmieją i obrzucą obelgami. Dobiorą się do twojego statusu finansowego i zniszczą ci wizerunek w obawie, że chcesz im coś zabrać, głosząc takie pomysły. Nie obawiasz się tego?

Odpowiedź – Myślę, że ogólnie nie dojrzeliśmy do tego, żeby powszechnie uznać, jako jedną ze strategicznych inicjatyw, zajmowanie się skrajnym ubóstwem na świecie. Prędzej przyjmie się wspieranie likwidowania ubóstwa względnego w firmie i w najbliższym otoczeniu firmy. Myślę, że strategiczne, stopniowe podejście do likwidacji ubóstwa względnego, wprowadzenie living wage, ma sens nie tylko fiskalny dla pracowników, ale da także pozytywny efekt dla firmy. Da nową jakość życia nam wszystkim, bo wszyscy jesteśmy powiązani subtelnymi energiami, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy nie.

Pytanie – Osłabiasz mnie. Ty naprawdę w to wierzysz. Wierzysz, że podnosząc status finansowy rodzin swoich pracowników coś na tym zyskasz i zyska firma?

Odpowiedź – Jestem tego pewna. W ludziach tkwi ten boski żar czynienia dobra, który czasem jest stłumiony sytuacją i go nie widać, ale mimo to jest…

Pytanie – OK, więc uważasz, że realizując trzy pierwsze inicjatywy (B.1.1, B.1.2, B.1.3) zapewnisz w firmie boski żar czynienia dobra, także na rzecz firmy. Czy nie uważasz, że zamiast boskiego żaru czynienia dobra uruchamiasz niekończący się ciąg oczekiwań ze strony pracowników?

Odpowiedź – Myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, jak będą realizowane pozostałe inicjatywy strategiczne i jak będzie przebiegała komunikacja wewnątrz firmy. Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju są niepodzielne i powiązane ze sobą.

Pytanie – Idźmy dalej. Inicjatywa B.1.4. Uważasz, że moja firma powinna zrezygnować z części zysku, żeby zadowolić biedniejszego klienta. Czy to ma sens? Na rynku mają się całkiem dobrze firmy, które oferują te same , ale coraz to droższe towary, tylko po to, żeby zadowolić ego bogatszego klienta…, a ty uważasz, że powinniśmy dopieszczać biedniejszego klienta?

Odpowiedź – No cóż. Takie firmy istnieją i pewnie dalej będą istniały, ale będzie ich coraz to mniej. Tak uważam. Dostarczając także dobrej jakości towary, czy usługi, po niższych cenach, możesz wygrać na rynku. Oczywiście trzeba wyczuć lub wyliczyć odpowiednie proporcje. Ale to jest właśnie ta piękna, kreatywna część biznesu…

Pytanie – Inicjatywa B.1.5. Nie bardzo kojarzę. Jak ma się upublicznienie informacji o płaceniu podatków do likwidacji ubóstwa?

Odpowiedź – Zapłacone podatki, to wyraz płynności finansowej firmy i jej zysków. Z podatków władza lokalna i centralna wydaje pieniądze, także na działania socjalne. Stąd to powiązanie z likwidacją ubóstwa.

Pytanie – Czyli mam się publicznie chwalić, że daję możliwość rozdawnictwa pieniędzy…

Odpowiedź – Rozdawnictwo pieniędzy. Ostatnio chyba jedno z najczęściej używanych wyrażeń w Polsce. Używane zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym… Widzisz, stanowisko zatwardziałych liberałów nie odpowiada mi. Stanowisko bezmyślnego rozdawnictwa też mi nie odpowiada. Natomiast dzielenie się i wspomaganie „z głową” tam, gdzie radość dziecka z pierwszych wakacji, czy roweru i wdzięczność rodziny, moim zdaniem ma sens. Niech właśnie obdarowani też wiedzą, że to po części twoja firma się do tego przyczyniła.

Pytanie – Uważasz, ze powinienem budować rezerwę finansową na zagrożenia (inicjatywa B.1.6)?

Odpowiedź – Tak. W obecnej dobie uważam, że jest to bardzo ważne. Uszczupli to wprawdzie podatki i zyski, ale zmniejsza ryzyko bankructwa, da większe prawdopodobieństwo przetrwania kryzysów, które mogą nas czekać. Nie tylko mam na myśli pandemię, ale mogą nas czekać różne krachy na rynkach spowodowane na przykład zmianami klimatycznymi i zmianami prawa.

Pytanie – Dlaczego w tej grupie inicjatyw umieszczona jest inicjatywa B.1.7 ( Wspomaganie budowania odporności zdrowotnej pracowników)?

Odpowiedź – Bo wśród targetów SDG1 mamy target 1.5 o treści „Do 2030 roku zbudować odporność na zagrożenia wśród osób ubogich i narażanych na zagrożenia, zmniejszyć ich podatność na zagrożenia i bezbronność wobec ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz innych wstrząsów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, a także katastrof naturalnych”. Pracownicy są narażeni na zagrożenia pandemiami.

Pytanie – Inicjatywa W.1.1 Zwiększenie lokalnych wpływów podatkowych poprzez budowanie lokalnych łańcuchów dostaw tam, gdzie to jest możliwe. Uważasz, że firmy powinny zamieniać dostawców zagranicznych na polskich, najlepiej lokalnych, oczywiście tam, gdzie to jest możliwe. Powiedz mi dlaczego miałbym zrezygnować z dostawcy zagranicznego, który daje mi wyższą jakość dostaw i w dodatku taniej pozyskuję potrzebne mi komponenty? To przecież nie ma sensu.

Odpowiedź – W treści inicjatywy mamy  warunek, “tam, gdzie to jest możliwe”. Jak to rozumiem? Otóż oczywiście, jeżeli lokalnie nie znajdziesz dostawcy gwarantującego wystarczającą dobrą jakość dostaw i dobrą cenę, to tego nie zrobisz. Natomiast jeżeli znajdziesz takiego dobrego lokalnego dostawcę, to nie tylko firma będzie miała pozytywny wpływ na potencjalnie większe lokalne wpływy podatkowe, ale dostawa będzie miała najprawdopodobniej mniejszy negatywny wpływ na środowisko, czyli ślad środowiskowy firmy będzie mniejszy.

Pytanie – Również trudno mi wyobrazić sobie realizację inicjatywy W.1.2. Jak mam zawierać od 2027 roku kontrakty z dostawcami z klauzulami przestrzegania likwidacji ubóstwa względnego? Dlaczego od 2027 roku? Co więcej, jak mam przekonać dostawcę, że on to powinien zrobić? Ubóstwo ma być tematem moich negocjacji z dostawcami?

Odpowiedź – Rok 2027, czy 2025 to tylko przykładowo podane daty. Myślę, że do tego czasu dużo się zmieni na świecie w sprawie ubóstwa skrajnego i względnego. Może jestem naiwna i może optymizm mi przysłania racjonalne myślenie, ale tak czuję. Świat się zmienia. Biznes ma potężne możliwości zmiany świata na lepsze. Jest siłą sprawczą. Jeżeli z przekonaniem wprowadzisz w swojej firmie do polityki płacowej pojęcie ubóstwa względnego i living wage i wdrożysz taką politykę, to jestem przekonana, że znajdziesz argumenty i nakłonisz dostawcę do zmiany myślenia. Spowodujesz u niego w firmie zmianę, wprowadzając taką klauzulę do umowy. Początkowo, możesz tylko informować go o tym, co zrobiłeś u siebie. Może nie uda się to z każdym dostawcą, może nie przy pierwszym podejściu, ale każda zmiana na lepsze się liczy.

Pytanie – W.1.3. Ten sam problem. Chcesz, żebym zawierał w umowach z zagranicznym dostawcą klauzulę odnośnie płacy jego pracowników. Chcesz, żebym wpłynął na likwidację skrajnego ubóstwa u jego pracowników i u pracowników jego dostawców. W całym łańcuchu dostaw. Uważasz, że jestem bardzo mocarny…

Odpowiedź – Jesteś mocarny, masz wpływ na całe swoje otoczenie, na wszystkich interesariuszy. Jeżeli dostawcy zależy na rynku, który reprezentujesz, to coś u siebie zmieni. Jeżeli mu nie zależy, to może być sytuacja trudna i  będziesz musiał taką klauzulę wycofać. Zawsze warto spróbować zrobić coś dobrego. Oczywiście priorytetowo musisz mieć na uwadze dobro własnej firmy. 

Pytanie – Następna inicjatywa W.1.4, to już chyba przesada. Stypendium i współpraca zdalna dla reprezentantów grupy skrajnego ubóstwa. Nie jestem Matką Teresą. Nie zbawię świata.

Odpowiedź – Propozycja tego celu wzięła się stąd, że mam świadomość, że w wielu bardzo biednych krajach są ludzie wykształceni, poszukujący pracy w wyuczonym zawodzie. Możliwość zdalnej pracy w wielu zawodach otwiera nowe rynki pracy. Można też przemyśleć wychowanie sobie przyszłego współpracownika, fundując mu stypendium. To oczywiście są pomysły dla dobrze prosperujących firm i ludzi z otwartym sercem.

Pytanie – Tego to już zupełnie nierozumiem. Inicjatywa W.1.6 Wspieranie likwidacji skrajnego ubóstwa w krajach Afryki poprzez inwestycję we własny las. Co ma, za przeproszeniem, piernik do wiatraka? I po co mi las?

Odpowiedź – Możesz zlecić posadzenie lasu na Madagaskarze, czy w Kamerunie. Kupując zdalnie w internecie sadzonki zapłacisz zarazem za opłacenie pracownika lokalnego, który często jest właśnie z tej grupy skrajnego ubóstwa. Zmniejszysz ubóstwo. A po co Ci las? Bo wszyscy powinniśmy zadbać o lepsze zalesienie naszej Planety i to nie tylko ze względu na zmiany klimatu.

Pytanie –  Inicjatywa W.1.5 Wspomaganie budowania odporności zdrowotnej wybranej grupie osób. Powiedz mi, dlaczego moja firma ma się zajmować odpornością zdrowotną, w dodatku nie swoich pracowników? Czyż od tego nie jest służba zdrowia i inne społeczne organizacje?

Odpowiedź – Rozdane dobro wraca, a odporność zdrowotna to podstawa. Jeżeli możesz, jeżeli firma może, to pomóżcie. Wasi pracownicy przyjmą to pozytywnie, jeżeli o nich również będziecie dbać. Słyszę już głosy prześmiewców, ale mam też w pamięci wiele przykładów spontanicznej pomocy ze strony firm w czasach Koronawirusa. Dobro jest w nas. „Biznes z ludzką twarzą” to biznes przyszłości.

Barometr Wpływu

Dlaczego nie polecam Barometru Wpływu

Barometr Wpływu – dlaczego nie polecam MMŚP?

Barometr Wpływu jest polecany biznesowi przez GUS. GUS jednocześnie nakłania na swojej stronie do przekonania się, że każdy z nas w domu, w szkole, w pracy, może mieć wpływ na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 17 SDGs. Odsyła nas do poradnika ONZ (niestety nie przetłumaczył go na język polski)  The Lazy Persons Guide to Save the World. Mowa tam o możliwym wpływie na wszystkie Globalne Cele, na 17 SDGs, przez każdego z nas.

Myślę, że tym bardziej biznes może wpływać swoimi działaniami na 17 SDGs. Biznes powinien planować wpływ na każdy z 17 SDGs, a nie tylko na 6 Globalnych Celów, jak to mamy w Barometrze Wpływu. Globalne Cele są powiązane i niepodzielne. Tak czytamy w Agendzie 2030.

Główna wieloletnia strategia biznesowa, czyli Strategia Odpowiedzialnego Biznesu (SOB), powinna wykazywać planowany pozytywny wpływ na wszystkie Globalne Cele. Tym samym w raportowaniu informacji niefinansowych nie powinno się ograniczać do 6 wskaźników, czytaj GUS (Wskaźniki dla biznesu). Tym bardziej, że wskaźniki znanych dotychczas standardów raportowania typu ESG pokrywają wszystkie Globalne Cele:

Holistyczne podejście

Apel do GUS

Zwracam się z apelem o wycofanie się z Barometru Wpływu .

Zwracam się z apelem o mobilizację biznesu do budowy wieloletnich biznesowych strategii, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB.  Wpływ na wszystkie 17 SDGs powinien być w niej zaimplementowany.

Sugerowanie 6 SDGs dla biznesu, jak to ma miejsce w Barometrze Wpływu,  nie jest odpowiedzialną postawą. 

Co to jest Barometr Wpływu

Barometr Wpływu to darmowe narzędzie do raportowania wpływu biznesu na realizację Agendy 2030, opracowane w celu ułatwienia “życia” komórkom raportującym informacje niefinansowe dużych firm.

Uwzględnia tylko 6 Globalnych Celów:

Barometr Wpływu

Autorzy Barometru Wpływu nie sugerują konieczności opracowania zintegrowanej, wieloletniej biznesowej strategii. Taka strategia stanowi bazę do planów rocznych i raportowania informacji niefinansowych. Autorzy nie sugerują koniecznej zmiany myślenia o biznesie w oparciu o Globalne Cele. Budowanie strategii sugeruje jeden z targetów 17 Celu: 17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 17

W Agendzie 2030 czytamy: “…Zobowiązujemy się do realizacji spójnej polityki oraz zapewnienia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkich uczestników..” , “…To właśnie “my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi….”  wytłuszczenie autorki artykłu

 

Barometr Wpływu a raportowanie w standardzie typu ESG

W internecie czytamy: “Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać swój wpływ ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej”.

Nasuwa się kilka pytań:

 • o jakiej średniej rynkowej jest mowa?
 • o jakim standardzie raportowania jest mowa?

Polski biznes jest na rynkach światowych.

Na świecie opracowywany jest nowy standard raportowania informacji pozafinansowych typu ESG.

Aktualnie używane standardy w większości mają wskaźniki powiązane ze wszystkimi celami SDGs.

Barometr Wpływu a raport: Polska SDG – raport 2020

Pobieżna analiza raportu Polska SDG – raport 2020 i uzyskanych wyników raportowania w oparciu o Barometr Wpływu prowadzi do następującego wniosku:

Krajowy raport nie był opracowywany w oparciu o wyniki zebranych danych w Barometrze Wpływu. Nie mniej, przyjęta w Barometrze Wpływu metodologia, oparta o dane ze sprawozdawczości GUS, mogła pomóc opracować ten raport. To nie zmienia faktu, że Barometr Wpływu nie jest dobrym narzędziem do strategicznego zarządzania na poziomie firmy.

Apel do biznesu

Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale nie rób tego w oparciu o Barometr Wpływu.

Przemyśl, opracuj wieloletnią Strategię Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs.

Raportuj zgodnie ze standardami światowymi, które uwzględniają wszystkie 17 SDGs.

CSR & Sustainability

Ekonomia oddziaływania

Ekonomia oddziaływania

W ostatniej dekadzie szybko rozwija się nowa ekonomia: ekonomia oddziaływania (ekonomia wpływu). Dzieje się to za sprawą rozwoju impact investing, czyli inwestowania w oddziaływanie. Mowa tu o inwestycjach  w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, dokonywanych z zamiarem uzyskania korzystnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, wraz z zyskiem finansowym.

Ekonomia oddziaływania różni się od ekonomii kapitalistycznej, w której liczy się tylko zysk finansowy. W ekonomii oddziaływania konsumenci i inni interesariusze mobilizują przedsiębiorców i kadrę kierowniczą do okazywania, że generowane zyski finansowe są osiągane wraz z generowaniem dobra społecznego i środowiskowego. Mówimy tu nie tylko o społeczeństwie i środowisku lokalnym. Mówimy o społeczeństwie i środowisku świata.

Rodzi się nowa twarz globalizacji.

W skali świata powinien być ujednolicony standard raportowania informacji finansowych i niefinansowych, łącznie z jawnymi łańcuchami dostaw i oddziaływaniem produktu w całym cyklu życia,  Samo hasło ESG nie wystarczy. Standard powinien być jeden.

Wielkie korporacje nie będą mogły  “mydlić oczu” swoimi raportami CSR, czy ESG. Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) wkroczą do akcji raportowania informacji niefinansowych w oparciu o ujednolicony w skali światowej standard. Raporty te będą ogólnodostępne na internetowych platformach wspomagających MMŚP w raportowaniu. Jeżeli włączymy w to nowe technologie, to oddziaływanie łańcuchów dostaw stanie się czytelne dla wszystkich. Każdy produkt będzie można “prześwietlić” w internecie. Konsument będzie mógł podejmować bardziej świadomie decyzje, jakiej jakości firmę swoimi zakupami wspiera. Przez jakość rozumiem również wpływ firmy i produktu na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju  – 17 SDGs.

Kiedy to nastąpi, nie wiem. Działania w tym kierunku są czytelne w internecie. Czy pełna realizacja takich założeń uda się w skali świata do 2030 roku? Nie wiem. Ale już teraz warto wdrożyć w MMŚP myślenie strategiczne i budowanie strategii odpowiedzialnego biznesu.

 

Strategia odpowiedzialnego biznesu z 17SDGs – SOB – a ekonomia oddziaływania

Czy SOB to główna, wieloletnia strategia biznesowa?

Tak. to powinna być główna strategia biznesowa obejmująca w swoich celach również cele dla dobra społeczności i środowiska. Nie tylko lokalnej społeczności i środowiska, ale także globalnej społeczności i środowiska naszej planety.

Czy prace nad strategią SOB powinny się zacząć od analizy interesariuszy i budowy mapy interesariuszy?

Tak. Analiza otoczenia, interesariuszy, to pierwszy krok. Powinien zakończyć się mapą interesariuszy, która wskazuje zróżnicowanie pod względem wpływu i zainteresowania firmy interesariuszami i interesariuszy firmą. Jest to podstawa do opracowania Polityki komunikacji i współpracy z interesariuszami.

mapa interesariuszy
opis do may interesariuszy

Czy środowisko też jest interesariuszem?

Tak. Jest tak zwanym interesariuszem niemym. Możemy mówić tu o dwóch interesariuszach: o środowisku lokalnym i o środowisku globalnym.

Jak się komunikować i współpracować? Komunikacja odbywa się w sposób pośredni. Realizacja celów środowiskowych wpływa pozytywnie na stan środowiska. Środowisko okazuje nam wdzięczność i daje nam dobro, poprzez polepszenie swego stanu. Nasze istnienie w zdrowiu jest ściśle zależne od jakości środowiska.

Czy Kodeks Etyczny jest niezbędny?

Opracowanie Kodeksu Etycznego ułatwi komunikowanie strategii SOB pracownikom. Na etapie budowy, Kodeks pozwala przeanalizować i zaproponować modyfikację wielu aspektów postaw, współpracy, zależności, komunikacji i wartości wspólnie wyznawanych w firmie.

Czy budowa strategii SOB to zadanie dla specjalnego działu, czy dla kadry zarządzającej najwyższego stopnia?

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu, jako wieloletnia główna strategia biznesowa, powinna być budowana na najwyższym szczeblu zarządzania, przy udziale całej kadry kierowniczej. Po opracowaniu powinna być bardzo przystępnie zakomunikowana wszystkim pracownikom.

Czy wszystkie cele SDGs powinny być brane pod uwagę?

Holistyczne podejście

Tak, wszystkie cele SDGs powinny być brane pod uwagę. Oczywiście różne będą priorytety realizacji pozytywnego wpływu na realizację globalnych celów. Nie mniej uważam, że w strategii SOB, jako głównej biznesowej strategii, wszystkie globalne cele powinny mieć zaplanowane pozytywne wsparcie (zwiększenie lub utrzymanie pozytywnego wpływu lub zmniejszenie negatywnego wpływu).

Myślenie holistyczne o globalnych celach to wartość dodana do rozwoju cywilizacji i dobra na świecie.

Czy w każdej firmie można tego dokonać?

Jestem przekonana, że w każdej. To tylko kwestia podejścia do analizy celów i przyjętych polityk w firmie.

Niedowiarków odsyłam do przeczytania przykładu:

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs

W strategii SOB mamy cele strategiczne związane z bezpośrednią działalnością i cele związane z pozytywnym oddziaływaniem albo zmniejszaniem negatywnego oddziaływania na społeczeństwo i środowisko.

Oczywiście mamy priorytety, oczywiście myślimy o zabezpieczeniu przepływów finansowych i osiąganiu zysków finansowych. Jednakże przy tym staramy się wspierać lokalnie społeczeństwo i środowisko, a i też globalnie,  społeczeństwo i środowisko świata.

Nasz świat

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs

Holistyczne podejście do biznesu w latach dwudziestych XXI wieku

Holistyczne podejście do biznesu. Holizm

Holistyczne podejście do biznesu to znak naszych czasów. Pojęcie holizmu pojawiło się w latach dwudziestych XX wieku i przeniknęło do zarządzania. Mówi się o holistycznym podejściu do zarządzania.  Wyrazem tego są systemowe rozwiązania w zarządzaniu. Pojęcie holizmu ostatnio zauważyć można w stosowaniu prawa. Paradygmat holistyczny znaleźć możemy w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego.

Holistyczne podejście do biznesu w latach dwudziestych XXI wieku

O ile w latach dwudziestych ubiegłego wieku holizm w zarządzaniu przejawiał się głównie w  systemowym podejściu, o tyle w latach dwudziestych XXI wieku wkraczamy w nowy model biznesowy, ekonomię wpływu przy wspólnych globalnych celach SDGs.

Definicja holizmu

Holizm to filozoficzna teoria rozwoju rzeczywistości (zapoczątkowana przez Smutsa) oraz metodologia nauk społecznych. W tej koncepcji mówimy, że świat złożony jest z hierarchicznych całości. Wg Smutsa “Całość nie da się sprowadzić do sumy części, świat podlega ewolucji, w której wyłaniają się coraz to nowe części”. Całość jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne części.

Wg Alberta Einsteina: “Istota ludzka jest cząstką całości nazywanej przez nas wszechświatem; cząstką ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś odrębnego od reszty, która jest rodzajem złudzenia optycznego ludzkiej świadomości. To złudzenie jest dla nas czymś na kształt więzienia, ograniczającego nas do naszych osobistych pragnień i afektacji kilkoma najbliższymi nam osobami. Naszym zdaniem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzenie naszego kręgu współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie.

 

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs (SOB) to holistyczne podejście do biznesu

Całość jest pewnego rodzaju celem, do którego dostosowują się poszczególne części. Noosfera jest całością. Internet jest narzędziem tej całości. W noosferze działając, przedstawiciele 193 krajów świata uzgodnili i podpisali Agendę 2030 z 17 SDGs.

Jeżeli poszerzymy nasz krąg współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie, to my – biznes, zaczniemy budować wieloletnie strategie biznesowe, jako Strategie Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs. Będziemy się starali, w dłuższej perspektywie czasu, wpłynąć pozytywnie na wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (17SDGs). Pozytywnie, to znaczy zmniejszając negatywny wpływ lub zwiększając, albo przynajmniej utrzymując, pozytywny wpływ na każdy z globalnych celów.

Czy uda się, niezależnie od branży,  wpłynąć pozytywnie na wszystkie cele?

Jest to możliwe. Strategia SOB powinna zawierać nie tylko cele związane z bezpośrednią działalnością biznesu, ale również cele wynikające z wpływu biznesu na środowisko i społeczeństwo świata. Nawet mikro przedsiębiorca, konsument może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo świata.

Model biznesowy na miarę lat dwudziestych XXI wieku

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs wymusza nowy model biznesowy. Dalej bardzo ważny jest klient i właściciel/akcjonariusz. Inni interesariusze  również stają się istotni dla osiągnięcia jak najlepszego wzrostu wartości. Mogą mieć pozytywny / negatywny wpływ na budowanie wartości. Analiza otoczenia  biznesu i współpraca z otoczeniem staje się bardzo ważna. Wkraczamy w ekonomię wpływu. Budujemy wartość nie tylko dla właścicieli i dla klienta.

Holistyczne podejście

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu z 17SDGs (SOB) versus Strategia ESG

Ostatnio głośno jest w mediach społecznościowych na temat raportowania informacji niefinansowych w standardzie ESG. Nawet mówi się w Internecie o strategii ESG. Mam nadzieję, że wypracowany i uzgodniony zostanie jeden standard raportowania informacji niefinansowych, który będzie obowiązywał biznes całego świata. Nawet wtedy, gdy będziemy mieć jeden standard typu ESG, namawiam do analizy możliwego wpływu na 17SDGs. Strategia, zbudowana po analizie takiego wpływu, będzie mogła być monitorowana i raportowana w standardzie corocznie. Raport będzie obrazował realizację rocznych planów wynikających ze strategii.

Czy można zbudować strategię SOB bez analizy możliwego wpływu na 17 SDGs?

Można, ale lepiej przeprowadzić taką analizę i uwzględnić wszystkie globalne cele w strategii.

Myślę, że nawet samo pozytywne myślenie o wszystkich SDGs i wizualizacja plakatu globalnych celów wpływają, w noosferze, na zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji Agendy 2030.

Dylematy Strategia

Główna, wieloletnia strategia biznesowa i 17SDGs

Dylematy

Wieloletnia strategia biznesowa dla MŚP? Dodatkowo toczą się dyskusje: czy powinno się wdrażać strategię CSR niezależnie od strategii biznesowej, czy raczej główna, wieloletnia strategia biznesowa powinna być zintegrowana ze strategią CSR? Czy wystarczy tylko przeznaczyć budżet na działania CSR, czy raczej w budżecie, w poszczególne biznesowe inicjatywy należy wplatać działania CSR. Który wariant wieloletniej strategii biznesowej jest lepszy?

Co o tym myślicie?

Uważam, że ponieważ mamy Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), należy budować i wdrażać wieloletnie strategie biznesowe implementujące 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka strategia to Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Strategia Odpowiedzialnego Biznesu (SOB) lub inaczej Strategia Wpływu. Ostatnio mówi się o ekonomii wpływu.

impact economy CSR & Sustainability

Trendy

Są dwa trendy na świecie:

 • wdrażanie wybranych celów SDG oraz
 • wdrażanie wszystkich celów 17SDG.

Moim zdaniem, jeżeli nie chcemy umniejszyć możliwego pozytywnego wpływu naszej organizacji na realizację Globalnego Planu Działań (Agenda 2030), to powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie 17SDG budując główną, wieloletnią biznesową strategię. Jest to możliwe. Niedowiarków odsyłam do lektury , a także polecam inną ciekawą lekturę   SDG Impact

Niestety w Polsce najczęściej dalej promuje się strategię CSR i wdrażanie wybranych celów SDG. Robi to MFiPR, Global Compact, Akademia Leona Koźmińskiego, Deloitte, banki i wiele innych uczelni oraz korporacji. Zupełnym nieporozumieniem jest natomiast Barometr Wpływu, 

Kilka lat temu, ze względu na dużą zmienność czynników zewnętrznych, uważałam, że nie ma sensu budowanie wieloletniej strategii w biznesie. Zmieniłam zdanie. Agenda 2030 i 17SDGs stanowią argumenty za budową wieloletniej strategii w nowym modelu biznesowym. Taki model uwzględnia nie tylko biznes, ale także wpływ na środowisko i społeczeństwo. W tym modelu biznesowym możemy zaimplementować / wykazać wpływ na 17SDGs.

Czy to się opłaca?

Czy MŚP się to opłaca?

Idzie zmiana:

 • Taksonomia zrównoważonego inwestowania i
 • nowa dyrektywa lub rozporządzenie dotyczące raportowania informacji niefinansowych oraz
 • konieczność analizy łańcucha dostaw, a także
 • zmiana świadomości konsumenta

powodują, że posiadanie dobrej, wieloletniej strategii w duchu zrównoważonego rozwoju, może wzmocnić pozycję MŚP na rynku lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko nieotrzymania kredytu, albo niezawarcia kontraktu, czy też zmniejszyć ryzyko utraty inwestora.

Nie bez znaczenia jest fakt, że każdy z nas, konsument, też może mieć wpływ na realizację Agendy 2030 i to na 17 Celów.