Cel 7 Czysta i dostępna energia

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Czysta i dostępna energia

Cel 7. Czysta i dostępna energia. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie to siódmy Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal). Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs. Cel 7 = SDG7 to CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA. 

 

Cel 7 Czysta i dostępna energia

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 7 Czysta i dostępna energia?  

Tak. Przeanalizujemy informacje o usługach energetycznych. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej:

Usługa energetyczna – oznacza fizyczną korzyść, udogodnienie lub pożytek pochodzące z połączenia zużycia energii z wykorzystywaniem technologii energooszczędnych lub działania, które mogą obejmować czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędne do świadczenia danej usługi, która jest świadczona na podstawie umowy i która w normalnych okolicznościach prowadzi do sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do oszacowania poprawy efektywności energetycznej lub do oszczędności energii pierwotnej;

 

Dostawca usług energetycznych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która świadczy usługi energetyczne lub realizuje inne środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej w obiekcie lub w lokalach odbiorcy końcowego;

Prosument –  wg znowelizowanej ustawy o OZE prosument to osoba wytwarzająca energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby dzięki mikroinstalacji, mogąca tę energię magazynować oraz przekazywać do sieci energetycznej. Prosumentem może być również MMŚP, co oznacza, że nadwyżkę może odsprzedawać do sieci energetycznej.

 

Zasoby energii są ograniczone i należy je oszczędzać,  magazynować, a energię używać w sposób optymalny.

Ciekawe informacje dla MMŚP

Self-audyt energetyczny

E-doradca MMŚP

Usługa audytu energetycznego

Targety/zadania dla SDG 7 Czysta i dostępna energia – Cel 7 – na podstawie Agendy 2030

7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych;


7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym;


7.3 Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii;


7.a Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne


7.b Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności państw najsłabiej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i rozwijających się krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG 7 Czysta i dostępna energia

Dla SDG 7 w Agendzie 2030 określono 5 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

 

B.7.1 (SDG 7 target 7.2)  –  Znacząco zwiększyć do 2030 roku udział energii odnawialnych w ogólnym miksie energetycznym;

B.7.2 (SDG 7 target 7.2) –  Wymienić środki transportu na pojazdy hybrydowe, elektryczne lub z silnikami na wodór.

B.7.3 (SDG 7 target 7.3)  –  Wdrożyć audyt energetyczny;

B.7.4 (SDG 7 target 7.3.)  – Zwiększyć wskaźnik efektywności zużycia energii;

 

W.7.1 (SDG 7 target 7.2)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie zwiększenia przez nich używania energii odnawialnych;

W.7.2 (SDG 7 target 7.3)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie zwiększenia przez nich efektywności zużycia energii.

 

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z pięciu targetów SDG 7 wybrałam dwa 7.2, 7.3.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Siódmego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla SDG 7 

Pytanie – Proponujesz w B.7.1 wszystkim MMŚP do 2030 roku znaczące zwiększenie udziału energii odnawialnych w ogólnym miksie energetycznym. Czy taka inwestycja jest opłacalna?

Odpowiedź – Inwestycja taka najczęściej zwraca się po kilku latach. Dodatkowo wierzę, że pod koniec tego roku pojawią się fundusze unijne wspierające tego typu inwestycje.

Pytanie – Zgodnie z B.7.2 mam wymienić środki transportu na bardziej energooszczędne. To też duża inwestycja. Jak mam sobie dać radę z tym wszystkim? Chyba nie każdą firmę na to stać.

Odpowiedź – Mowa tu o okresie czasu do 2030 roku. Te technologię będą coraz tańsze, być może będą również krajowe albo unijne dotacje, a koszty eksploatacji takich pojazdów są niższe. Warto to przemyśleć i zaplanować. Często słyszę, że pracownik woli jeździć samochodem z silnikiem bardzo dużej mocy. Cóż, może warto pomyśleć też o środowisku, eco-drivingu…

Pytanie –  Moja małą firma ma wdrożyć audyt energetyczny? Zgodnie z propozycją inicjatywy B.7.3 mam wydać kolosalne dla mojej firmy pieniądze na audyt?

Odpowiedź – MMŚP może się wspomóc narzędziami i informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo i samemu sobie z tym poradzić. Oczywiście audyt wykonany przez specjalistyczną jednostkę ma większa wartość. Nie wiem, jakie będą wymogi w dotacjach na projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej. To się okaże pod koniec tego roku.

Pytanie – Czy dobrze rozumiem, że potrzebuję audyt do wyliczenia wskaźnika efektywności energetycznej B.7.4?

Odpowiedź – Dobrze jest mieć audyt i bazę danych do corocznej aktualizacji. Dokładny algorytm na wyliczenie wskaźnika efektywności będzie podany w standardzie raportowania informacji niefinansowych.

Pytanie – Proponując inicjatywy W.7.1 i W.7.2 uważasz, że moja firma może mieć wpływ na interesariuszy w zakresie zwiększenia używania energii odnawialnych, czy zwiększenia efektywności energetycznej?

Odpowiedź – Nagłośniony dobry przykład, a także przekazana wprost informacja jak do tego podeszliście, jakich spodziewacie się rezultatów lub jakie rezultaty osiągnęliście, działa na świadomość odbiorcy i czasem powoduje zmiany…

Czysta i dostępna energia – Cel 7 – SDG7

You May Also Like