Zero głodu - Cel 2 - SDG2

Zero głodu – Cel 2 – SDG2

Zero głodu. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Mamy XXI wiek i dalej na świecie jest olbrzymi problem głodu i głód to również nasz, polski problem. Drugim Globalnym Celem Zrównoważonego Rozwoju jest ZERO GŁODU. 

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację  tego Globalnego Celu – Zero głodu?

Zero głodu - Cel 2 - SDG2

Tak. Decyzję trzeba oprzeć o definicję. Musimy zrozumieć definicję głodu i przeanalizować targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Jak to przeanalizujemy, to znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs. Implementacja tych inicjatyw może skutecznie wspierać realizację Globalnego Celu SDG2.

Głód – definicja

Głód jest to fizjologiczne odczucie związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych, takich jak białka, tłuszcze, cukry, witaminy, sole mineralne.

Targety/zadania dla Celu 2 – SDG2 “Zero głodu” na podstawie Agendy 2030

2.1 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlętom, dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok.

2.2 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia, w tym do 2025 r. zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń wzrostu wśród dzieci poniżej piątego roku życia oraz zapewnić właściwą żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

2.3 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, rdzennej ludności, rodzinnych gospodarstw rolnych, pasterzy i rybaków, m.in. poprzez bezpieczny i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz możliwości zwiększenia wartości dodanej i zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

2.4 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki prężnego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, zachować ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

2.5 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków, w tym poprzez skutecznie zarządzane i różnorodne banki nasion i roślin na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również promować uczciwy i sprawiedliwy podział oraz dostęp do korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym.

2.a Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin i inwentarza żywego w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych.

2.b Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych, w tym poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych i wszystkich innych środków wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy z Doha (Doha Development Round).

2.c Podjąć działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwiających dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności.

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację SDG2  – Zero głodu

Dla SDG2 w Agendzie 2030 określono 7 targetów/zadań.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów.

B.2.1 (SDG2 target 2.1)  –  Dostarczanie klientowi, również w niższych cenach, produktów umożliwiających ludziom uzupełnianie niezbędnych składników pożywienia.

B.2.2 (SDG2 target 2.1)  –  Organizowanie warsztatów dla pracowników na temat zdrowia i chorób związanych ze złym odżywianiem.

B.2.3 (SDG2 target 2.1)  –  Wprowadzanie dotowanych, pełnowartościowych posiłków dla pracowników.

B.2.4 (SDG2 target 2.3)  –  Nawiązywanie współpracy z lokalnymi firmami producentów żywności, włączając je do łańcucha budowy wartości i wpływając na ich łańcuchy wartości.

B.2.5 (SDG2 target 2.4)  –  Zmniejszanie negatywnego wpływu działalności firmy na jakość środowiska i zmiany klimatu.

B.2.6 (SDG2 target 2.c)  –  Zapobiegać marnowaniu się żywności

W.2.1 (SDG2 target 2.1)  –  Nawiązywanie współpracy z lokalnymi i światowymi organizacjami w sprawie redukcji głodu.

W.2.2 (SDG2 target 2.1)  –  Nawiązywanie współpracy z organizacjami gospodarczymi w celu wpłynięcia na odpowiednie regulacje prawne wspomagające realizację redukcji głodu.

W.2.3 (SDG2 target 2.3)  –  Wpływanie na mikro i małe lokalne firmy producentów żywności poprzez na przykład: przekazywanie wiedzy, udostępnianie rynków, technologii cyfrowych, technologii produkcji żywności i innowacji w rolnictwie.

Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone literą “B” w kodzie, albo literą “W” w kodzie.

“B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a “W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z siedmiu targetów SDG2 wybrałam tylko trzy: 2.1, 2.3, 2.4, bo moim zdanie te najlepiej pasują do biznesu MMŚP.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Drugiego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju. Wiąże się to ze zmianą modelu biznesowego.

Dyskurs

Pytanie  – Czy uważasz, że każda firma powinna zajmować się głodem? Czy uważasz, że w Polsce tak powszechnie panuje głód?

Odpowiedź – Zacznijmy od definicji głodu. Głód jest to fizjologiczne odczucie związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych, takich jak białka, tłuszcze, cukry, witaminy, sole mineralne. Zgodnie z taką definicją głodu możemy najadać się do syta i nasz organizm możemy głodzić… Aktualnie w spożywanych produktach mamy niedobory składników, związane z pogorszeniem się stylu odżywiania,  technologią produkcji i przetwarzania, gorszą jakością gleby, powietrza i wody. Będzie jeszcze gorzej, kiedy zmiany klimatu się nasilą.

Pytanie  – Rozumiem, że inicjatywa B.2.1 jest dla firm produkujących suplementy diety, lekarstwa, żywność specjalizowaną, a inicjatywę B.2.2 proponujesz wszystkim firmom?

Odpowiedź – Tak i nie. Inicjatywa B.2.1 może być nie tylko dla firm produkujących, ale również dla firm prowadzących handel, czy nawet dla restauracji itd. Inicjatywę B.2.2 proponuję wszystkim firmom. Mamy w internecie i w innych środkach przekazu bardzo dużo informacji na ten temat, ale uważam, że dyskusja w gronie bliskich współpracowników może dużo dobrego zdziałać. Zdrowszy pracownik to lepszy pracownik.

Pytanie  – Inicjatywa B.2.3 sugeruje, że powinienem dotować odpowiednie posiłki dla moich pracowników. Pomyślałaś o systemie podatkowym? Przecież to się nie opłaca.

Odpowiedź – Zgodnie z aktualnym stanem prawa, posiłki do kwoty 190 zł na miesiąc są zwolnione ze składki ZUS. Kwota ta powiększa dochód pracownika i tym samym podatek, ale nie składki ZUS.

Pytanie  – Nawiązanie współpracy, którą sugerujesz w inicjatywie B.2.4, dotyczyć może wszystkich firm. Mam rozumieć, że w zakresie odpowiedniego żywienia należy współpracować i rozwijać lokalną sieć dostawców takiego pożywienia?

Odpowiedź – Tak byłoby najlepiej, co więcej poprzez stawianie odpowiednich wymogów można wpłynąć na zmiany wzdłuż łańcuchów dostaw, albo spowodować powstanie na przykład nowych producentów lepszej, zdrowszej żywności.

Pytanie  – W inicjatywie B.2.5 proponujesz ograniczanie negatywnego wpływu firmy na środowisko i zmiany klimatu. Jaki to ma związek z głodem?

Odpowiedź – Emisja zanieczyszczeń powoduje pogorszenie jakości gleby, a w rezultacie pogorszenie jakości roślin. Mówi się, że obecnie w marchewce jest mniej marchewki…Oczywiście działanie jednej firmy nie zmienią od zaraz tej złej sytuacji. Działania większej ilości firm to większa szansa zlikwidowania, przynajmniej częściowo, przyczyny pogarszania się jakości produktów żywieniowych. Problem jest oczywiście bardziej złożony. Jednakże ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat ma wpływ pozytywny nie tylko na jakość produktów żywieniowych.

Pytanie  – W inicjatywie B.2.6 proponujesz zapobieganie marnowaniu się żywności. Rozumiem, że kierujesz to głównie do firm handlujących żywnością lub restauracji.

Odpowiedź – Głównie tak. Duża rola tu również nowych technologii, zarówno w zakresie informacyjnym, jak i technologii produkcji żywności.

Pytanie  – Podając inicjatywę W.2.1 masz na myśli współpracę z organizacjami typu NGO, jako pośrednikami w uświadamianiu, że głód to niekoniecznie brak sytości, czy też myślisz o pośredniczeniu w innych działaniach.

Odpowiedź – Tak. To mogą być różnego typu działania lokalnych NGO-sów wspierane przez firmę, a dotyczące likwidacji głodu. Od wspólnie organizowanych szkoleń, po wspieranie ich w działaniach na rzecz osób uboższych, dzieci, czy bezdomnych.

Pytanie  – Co masz na myśli proponując inicjatywę W2.2 Współpraca z organizacjami gospodarczymi w celu wpłynięcia na odpowiednie regulacje prawne wspomagające realizację redukcji głodu. Czy masz na myśli współpracę z organizacjami około-biznesowymi i propozycje nowych regulacji?

Odpowiedź – Mam na myśli analizę istniejących regulacji związanych z rynkiem produktów spożywczych, suplementów, leków oraz opiniowanie i wpływanie poprzez np. oddziaływania w mediach,  na zmianę regulacji na lepsze, tam, gdzie to jest zdaniem firmy potrzebne i możliwe.

Pytanie  – Inicjatywa W.2.3 Wpływ na mikro i małe lokalne firmy producentów żywności poprzez, na przykład, przekazywanie wiedzy, udostępnianie rynków. Czy mam to rozumieć jako edukowanie i promowanie małych, lokalnych firm?

Odpowiedź – Firmy wdrażające zrównoważony rozwój w bardzo różny sposób współpracują z interesariuszami. Zależy to od zainteresowania i wpływu konkretnego interesariusza  nami oraz zainteresowania i wpływu firmy na interesariusza.

Partnership Holistyczne podejscie do zrównoważonego rozwoju

Barometr Wpływu a 17SDGs

Holistyczne podejście – Barometr Wpływu -pytania do autorów i do GUS

Holistyczne podejście nie zostało wzięte pod uwagę w Barometrze Wpływu. Dlatego Barometr Wpływu nie może być polecany przez mnie – doradcę strategicznego MŚP i Honorowego Dyrektora Regionalnego CASI GLOBAL. Nie przekonują mnie argumenty podawane przez autorów. Czy Raportowanie realizacji Agendy 2030 przez polski biznes ma być realizowane w oparciu o taki Barometr Wpływu?

Zgodnie z argumentacją autorów Barometru Wpływu, kluczowymi celami dla każdego biznesu w Polsce są następujące, wybrane cele z grupy 17SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – : SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9 i SDG12.

 

W Agendzie 2030 mamy 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 targetów/zadań z nimi powiązanych. 17SDGs to cele współzależne i niepodzielne. Implikują integralne podejście do wdrażania Globalnych Celów.

 

Holistyczne podejście

Cytat z Agendy 2030:

“55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

56. Uznajemy, że podejmując decyzje odnoszące się do tych celów i zadań, każdy kraj stoi w obliczu szczególnych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy szczególne wyzwania stojące przed krajami najbardziej narażonymi, a w szczególności krajami afrykańskimi, krajami najsłabiej rozwiniętymi, rozwijającymi się krajami śródlądowymi i rozwijającymi się małymi państwami wyspiarskimi, a także szczególne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć kraje o średnich dochodach. Szczególnej uwagi wymagają również kraje dotknięte konfliktami.

57. Stwierdzamy brak dostępnych wartości początkowych w odniesieniu do kilku zadań i wzywamy do zwiększenia wsparcia w zakresie bardziej intensywnego gromadzenia danych statystycznych oraz budowania potencjału w państwach członkowskich, aby opracować krajowe i globalne wartości początkowe w przypadkach kiedy takowe jeszcze nie istnieją. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tej luki w gromadzeniu danych, aby móc przekazywać bardziej szczegółowe informacje o poczynionych postępach, w szczególności w odniesieniu do tych zadań określonych poniżej, dla których brak jest jednoznacznych celów liczbowych.

58. Zachęcamy państwa do podejmowania nieustających wysiłków na innych forach w celu rozwiązania kluczowych problemów, które stwarzają potencjalne wyzwania dla wdrożenia naszej Agendy i szanujemy niezależność mandatów w ramach tych procesów. Chcemy, by niniejsza Agenda i jej wdrożenie wspierało podobne procesy i podejmowane w ich ramach decyzje i pozostawało bez uszczerbku dla tych procesów i decyzji.

59. Uznajemy, że w każdym kraju funkcjonują różne podejścia, wizje, modele i narzędzia, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i priorytetami, stosowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; potwierdzamy, że Ziemia oraz jej ekosystemy są naszym wspólnym domem, a „Matka Ziemia” jest często używanym zwrotem w wielu krajach i regionach.” (koniec cytatu, wytłuszczenia autorki)

 

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes ma się ograniczać do raportowania wpływu tylko na sześć SDGs. Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

"55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne," cytat z Agendy 2030

W Barometrze wpływu mamy wskaźniki, które monitorują nie tylko uwzględnione przez autorów Barometru Wpływu cele SDG.

Dlaczego polski biznes ma wykazywać taką ignorancję Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Dlaczego raportowanie ma nie uwzględniać wszystkich 17SDGs?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład, takich celów jak:
SDG1, SDG10, SDG16 i SDG17? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Jeżeli mamy strategię zrównoważonego rozwoju = SZRB = Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako główną biznesową strategię i mamy mapę interesariuszy oraz zorganizowaną współpracę z nimi, to powinniśmy to raportować pod celem SDG17.
Jeżeli mamy Kodeks Etyki to powinniśmy to raportować pod celem SDG16.
Jeżeli wprowadziliśmy do Kodeksu Etyki, polityk i procedur zasadę mniej nierówności, to powinniśmy to raportować pod celem SDG10.
Jeżeli may politykę Politykę płacową adekwatną do celu SDG1, to powinniśmy to raportować pod celem SDG1.

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje strategiczne podejście do biznesu, ignoruje etykę w biznesie i nierówności i nie dba o płace pracowników?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład takich celów, jak:
SDG2, SDG6, SDG7, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Dlaczego te cele, które dotyczą, między innymi, wpływu biznesu na środowisko, w tym na bioróżnorodność, są pominięte?

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje sprawy poprawy jakości środowiska i bioróżnorodności?

Dlaczego sugeruje się biznesowi narzędzie Barometr Wpływu, które uczy go pomijania tak ważnych zagadnień w strategicznym zarządzaniu, jak wpływ na środowisko, bioróżnorodność czy także z tym związanych: produkcja żywności, zrównoważone rolnictwo? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

W Barometrze Wpływu został pominięty cel SDG2 - "Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo".

Dlaczego polski biznes ma informować, że ignoruje sprawę zdrowej żywności i zrównoważonego rolnictwa?
Przecież eksportujemy żywność!

Apeluję do GUS i do autorów Barometru Wpływu o zmianę podejścia do zagadnienia raportowania realizacji Agendy 2030 przez polski biznes.

 Bez zmiany podejścia, działania na szczeblu państwowymw tym zakresie,  mogą mieć szkodliwy wpływ na polski biznes.

Przeczytaj także ten artykuł.

Barometr Wpływu

Dlaczego nie polecam Barometru Wpływu

Barometr Wpływu – dlaczego nie polecam MMŚP?

Barometr Wpływu jest polecany biznesowi przez GUS. GUS jednocześnie nakłania na swojej stronie do przekonania się, że każdy z nas w domu, w szkole, w pracy, może mieć wpływ na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 17 SDGs. Odsyła nas do poradnika ONZ (niestety nie przetłumaczył go na język polski)  The Lazy Persons Guide to Save the World. Mowa tam o możliwym wpływie na wszystkie Globalne Cele, na 17 SDGs, przez każdego z nas.

Myślę, że tym bardziej biznes może wpływać swoimi działaniami na 17 SDGs. Biznes powinien planować wpływ na każdy z 17 SDGs, a nie tylko na 6 Globalnych Celów, jak to mamy w Barometrze Wpływu. Globalne Cele są powiązane i niepodzielne. Tak czytamy w Agendzie 2030.

Główna wieloletnia strategia biznesowa, czyli Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu (SZRB), powinna wykazywać planowany pozytywny wpływ na wszystkie Globalne Cele. Tym samym w raportowaniu informacji niefinansowych nie powinno się ograniczać do 6 wskaźników, czytaj GUS (Wskaźniki dla biznesu). Tym bardziej, że wskaźniki znanych dotychczas standardów raportowania typu ESG pokrywają wszystkie Globalne Cele:

Holistyczne podejście

Apel do GUS

Zwracam się z apelem o wycofanie się z Barometru Wpływu .

Zwracam się z apelem o mobilizację biznesu do budowy wieloletnich biznesowych strategii, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB.  Wpływ na wszystkie 17 SDGs powinien być w niej zaimplementowany.

Sugerowanie 6 SDGs dla biznesu, jak to ma miejsce w Barometrze Wpływu,  nie jest odpowiedzialną postawą. 

Co to jest Barometr Wpływu

Barometr Wpływu to darmowe narzędzie do raportowania wpływu biznesu na realizację Agendy 2030, opracowane w celu ułatwienia “życia” komórkom raportującym informacje niefinansowe dużych firm.

Uwzględnia tylko 6 Globalnych Celów:

Barometr Wpływu

Autorzy Barometru Wpływu nie sugerują konieczności opracowania zintegrowanej, wieloletniej biznesowej strategii. Taka strategia stanowi bazę do planów rocznych i raportowania informacji niefinansowych. Autorzy nie sugerują koniecznej zmiany myślenia o biznesie w oparciu o Globalne Cele. Budowanie strategii sugeruje jeden z targetów 17 Celu: 17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 17

W Agendzie 2030 czytamy: “…Zobowiązujemy się do realizacji spójnej polityki oraz zapewnienia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkich uczestników..” , “…To właśnie “my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi….”  wytłuszczenie autorki artykłu

Barometr Wpływu a raportowanie w standardzie typu ESG

W internecie czytamy: “Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać swój wpływ ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej”.

Nasuwa się kilka pytań:

  • o jakiej średniej rynkowej jest mowa?
  • o jakim standardzie raportowania jest mowa?

Polski biznes jest na rynkach światowych.

Na świecie opracowywany jest nowy standard raportowania informacji pozafinansowych typu ESG.

Aktualnie używane standardy w większości mają wskaźniki powiązane ze wszystkimi celami SDGs.

Barometr Wpływu a raport: Polska SDG – raport 2020

Pobieżna analiza raportu Polska SDG – raport 2020 i uzyskanych wyników raportowania w oparciu o Barometr Wpływu prowadzi do następującego wniosku:

Krajowy raport nie był opracowywany w oparciu o wyniki zebranych danych w Barometrze Wpływu. Nie mniej, przyjęta w Barometrze Wpływu metodologia, oparta o dane ze sprawozdawczości GUS, mogła pomóc opracować ten raport. To nie zmienia faktu, że Barometr Wpływu nie jest dobrym narzędziem do strategicznego zarządzania na poziomie firmy.

Apel do biznesu

Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale nie rób tego w oparciu o Barometr Wpływu.

Przemyśl, opracuj wieloletnią Strategię Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs.

Raportuj zgodnie ze standardami światowymi, które uwzględniają wszystkie 17 SDGs.

Przeczytaj także artykuł Barometr Wpływu a 17SDGs