zrównoważony rozwój

Czy Cele Zrównoważonego Rozwoju SDGs powinny być przedmiotem analizy i działań biznesu, a w tym MŚP?

 
W dniu 25 września 2015 roku 193 kraje świata przyjęły SDGs Cele Zrównoważonego Rozwoju. Miało to miejsce podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ kiedy to reprezentanci 193 krajów podpisali Rezolucję "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030", jako plan działań do 2030 roku, plan na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu (Agenda 2030). Czy to również jest plan dla biznesu, w tym MŚP, do roku 2030? SDG cele zrównoważonego rozwoju rozwój
Czy zachowano podejście "tripple bottom line" w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)?
Agenda 2030 zawiera 17 celów SDGs (Sustainable Development Goals) i 169 powiązanych z nimi zadań. Cele i zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Globalne cele SDGs są wzajemnie powiązane i zintegrowane.

Pomimo, ze spotkać możemy określenie 5xP albo PPPPP na Agendę 2030 i zawarte w tym dokumencie cele SDG, to dalej mówimy o zachowaniu równowagi pomiędzy trzema aspektami: gospodarczym, środowiskowym i społecznym.  

zrównoważony rozwój
P - People
P - Planet
P - Prosperity
P - Peace
P - Partnership

5xP określa sposób podejścia do planowania rozwoju na świecie do 2030 roku. 

P - Ludzie - oznacza wyeliminowanie ubóstwa i głodu we wszystkich ich formach i wymiarach oraz umożliwienie wszystkim ludziom wykorzystywania ich potencjału w godności i poczuciu równości, a także umożliwienie im życia w zdrowym środowisku.

P - Planeta - oznacza, że chcemy chronić naszą planetę przed degradacją, między innymi poprzez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone gospodarowanie jej zasobami naturalnymi oraz podejmowanie pilnych działań w zakresie zmian klimatu, tak aby mogła ona służyć potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń

P - Dobrobyt - oznacza, że chcemy zapewnić wszystkim ludziom możliwość korzystania z dobrodziejstw dostatniego i satysfakcjonującego ich życia oraz by postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny odbywał się w zgodzie z naturą.

p - Pokój - oznacza, że jesteśmy zdecydowani wspierać pokojowe, sprawiedliwe i inkluzywne społeczeństwa, wolne od lęku i przemocy. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju nie jest możliwe bez pokoju, a pokój nie jest możliwy bez zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

P - Partnerstwo - oznacza, że jesteśmy zdecydowani mobilizować środki konieczne do wdrożenia Agendy 2030 poprzez ożywione globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, w duchu wzmocnionej globalnej solidarności, koncentrujące się zwłaszcza na potrzebach osób najuboższych i najsłabszych, przy udziale wszystkich krajów, wszystkich interesariuszy i wszystkich ludzi.Agenda 2030 - strategiczny plan - Wizja w strategicznym planie - cytat


1. Prezentowane cele i zadania opierają się na niezwykle ambitnej wizji ukierunkowanej na zmiany. Wizji świata wolnego od ubóstwa, głodu, chorób i niedostatku, świata w którym każdy człowiek ma możliwość rozwoju. Świata wolnego od lęku i przemocy. Świata, w którym zapanuje powszechna umiejętność czytania i pisania. Świata ze sprawiedliwym i powszechnym dostępem do wysokiej jakości edukacji na wszystkich jej poziomach, do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, w którym zapanuje dobrobyt fizyczny, psychiczny i społeczny. Świata, w którym potwierdzamy nasze zobowiązania dotyczące prawa każdego człowieka do dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, w którym higiena jest na wyższym poziomie, i w którym wszyscy ludzie mają dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej, pożywnej i przystępnej cenowo żywności. Świata, w którym miasta i osiedla ludzkie są bezpieczne, odporne i zrównoważone, oraz w których każdy człowiek ma dostęp do stabilnej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii.
2. Widzimy świat, w którym panuje powszechne poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej, praworządności, sprawiedliwości, równości oraz brak dyskryminacji, niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego i różnorodności kulturowej; i w którym istnieją równe szanse, umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego i przyczyniające się do budowania wspólnego dobrobytu. Świat, który inwestuje w swoje dzieci, w którym każde dziecko dorasta wolne od przemocy i wyzysku. Świat, w którym każda kobieta i dziewczynka ma zagwarantowaną pełną równości płci, i w którym zniesiono wszelkie bariery prawne, społeczne i ekonomiczne utrudniające wzmocnienie ich pozycji. Świat sprawiedliwy, godziwy, tolerancyjny, otwarty i sprzyjający integracji społecznej, w którym spełniane są potrzeby najsłabszych.
3. Widzimy świat, w którym w każdym kraju ma miejsce trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający integracji społecznej, a wszyscy mają możliwość godnej pracy. Świat, w którym obowiązują wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych – od powietrza po glebę, od rzek, jezior i formacji wodonośnych po morza i oceany – ma charakter zrównoważony. Świat, w którym demokracja, dobre sprawowanie władzy i praworządność, a także sprzyjające warunki otoczenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, w tym dla trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego integracji społecznej, rozwoju społecznego, ochrony środowiska oraz zwalczania ubóstwa i głodu. Świat, w którym rozwój i wykorzystywane technologie ograniczają swój wpływ na zmiany klimatu, dbają o zachowanie różnorodności biologicznej i są odporne na niekorzystne warunki zewnętrzne. Świat, w którym ludzkość żyje w harmonii z naturą oraz w którym zapewniona jest ochrona przyrody i innych żyjących gatunków.17 Celów Zrównoważonego Rozwoju - SDGs


Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom*
Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwojuCzy realizacja tych Celów powinna być zadaniem MŚP?


W Preambule Agendy 2030 czytamy: 

"„My, narody” – tymi wzniosłymi słowami rozpoczyna się preambuła Karty Narodów Zjednoczonych. To właśnie „my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, rdzenną ludnością, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi. Miliony już się zaangażowały w niniejszą Agendę i będzie to ich Agenda. Jest to Agenda należąca do ludzi, stworzona przez ludzi i dla ludzi – i to, jak wierzymy, zapewni jej sukces.

Przyszłość ludzkości i naszej planety leży w naszych rękach. Leży ona również w rękach dzisiejszego młodego pokolenia, które przekaże pochodnię przyszłym generacjom. Wyznaczyliśmy drogę do zrównoważonego rozwoju; to od nas wszystkich będzie zależeć, czy podróż tą drogą zakończy się powodzeniem, a to, co dzięki niej zyskamy, pozostanie z nami na zawsze".


W 2017 roku blisko 50 firm działających w Polsce podpisało "Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)". Co roku dochodzą nowi sygnatariusze. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do odejmowania działań, które przeobrażą naszą gospodarkę w kierunku zrównoważonym, "żeby żyło się nam lepiej".

Według Marii Andrzejewskiej, Dyrektor Centrum UNEP-GRID, firmy postrzegają cele zrównoważonego rozwoju w kategoriach szansy, ale istotne są dla nich ekonomiczne korzyści. - Kluczowe jest, by każda z firm znalazła w tych celach swoje możliwości rozwoju. Potrzebne jest myślenie o celach nie w kategoriach działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu - przyp. red.), ale w kontekście tworzenia działań biznesowych. Nie powiodą się one bez zaangażowania sektora MŚP - oceniła.

Według Dyrektora Generalnego Global Compact Polska Kamila Wyszkowskiego, naszą uwagę "powinniśmy koncentrować" na celu 11., czyli zrównoważonym rozwoju miast, w powiązaniu z celem 6. - dotyczącym zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi oraz celem 15., który mówi o tym, by chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. "60 proc. ludności do 2050 roku będzie mieszkać w miastach, które zajmują jedynie 3 proc. powierzchni naszego globu" - powiedział Wyszkowski. Podkreślił, że działań tych nie można zrealizować bez współpracy wielu sektorów gospodarki. - Nie jesteśmy w stanie zrobić tego bez współpracy z burmistrzami, prezydentami miast, bez nauki, bez biznesu. Dlatego współpraca wielosektorowa jest tak ważna, żeby te cele wdrożyć - przekonywał Wyszkowski.


Jak może się MŚP włączyć w realizację SDG i na tym skorzystać, będziemy dyskutować w Opolskiej Izbie Gospodarczej, bo temat jest ważny, a czas szybko biegnie.

zrównoważony rozwój

zrównoważony rozwój

SDGs i SIN

SDGs – Cele Zrównoważonego Rozwoju

You May Also Like