MMŚP - ESG i SDGs

MŚP – ESG i SDGs

Strategia biznesowa MŚP do 2030 roku jako strategia zrównoważonego rozwoju lub strategia ESG

Kiedy zaczynałam udzielać się w zarządzaniu firmą z sektora MŚP, strategia biznesowa mogła być budowana na wiele lat do przodu, bo taki był rynek. Potem się sytuacja zmieniła i do 2015 roku budowanie takiej wieloletniej strategii było bezsensowne.

Aktualnie zmieniłam zdanie. Od 2015 roku mamy Agendę 2030 Globalny Plan Działań, Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i raportowanie w układzie ESG i to jest powód zmiany mojego myślenia. 

Mamy, w otoczeniu dalszym wszystkich firm, ustalone do 2030 roku Globalne Cele: 17 SDG.

Jaki to ma związek z biznesem?  Z firmami MŚP?

Otóż cele te mają olbrzymi wpływ na przyszłość biznesu, są powodem zmian w regulacjach prawnych i standardach w Europie i na świecie. 

 

Przytoczę urywek z Preambuły Agendy 2030:

 “„My, narody” – tymi wzniosłymi słowami rozpoczyna się preambuła Karty Narodów Zjednoczonych. To właśnie „my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, rdzenną ludnością, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi.” Koniec cytatu, wytłuszczenie dodane             

Holistyczne podejścieW plakacie 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju widzę. dużo pozytywnej energii, nadziei na lepszą przyszłość i uratowanie planety dla naszych wnuków. 

Nasza wspólna świadomość, Noosfera, rozwija się bardzo szybko ostatnimi czasy.  

Zniszczyliśmy Biosferę i bez jej odbudowy grozi nam, ludziom tej planety, zagłada.

 

Skorzystajmy z tego, że Ziemia weszła w nowy kanał energetyczny w Kosmosie. Wykorzystajmy nasz rosnący potencjał do uratowania życia na planecie, do życia w harmonii z przyrodą i ludnością tej planety. Wykorzystajmy to do godnego życia.

 

Bardzo ważne jest nasze pozytywne myślenie o możliwości realizacji tych Globalnych Celów, wszystkich celów, do czego wszystkie MŚP namawiam.

 

Pytanie jak MŚP ma wdrożyć te cele? 

 

Jak ma budować strategię do 2030 roku w oparciu o te cele? 

 

Jak ma wdrożyć zrównoważony rozwój?

 

Uważam, że powinniśmy budować strategię biznesową, jako strategię zrównoważonego rozwoju, opartą o analizę Globalnych Celów i raportować corocznie jej realizację w układzie ESG.

Za 2026 rok MŚP rejestrowane na giełdzie będzie zobowiązane raportować informacje zgodnie z dyrektywą CSRD w europejskim standardzie ESRS. 

Wcześniej o takie dane może zapytać MŚP każdy inwestor, kontrahent, który sam musi raportować takie informacje w swoich łańcuchach dostaw.

 

Strategia biznesowa. Jak MŚP ma ją zbudować?

 

Budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, jako głównej strategii biznesowej, różni się technicznie od budowy zwykłej strategii biznesowej. 

 

Po podjęciu decyzji o jej budowie, należy przemyśleć, opracować i wdrożyć Kodeks Postępowania w Biznesie wraz z Kodeksem Postępowania Dostawcy lub tylko odpowiednie OWU do umowy z dostawcami.

 

Należy opracować Mapę Interesariuszy, znaleźć kluczowych dla biznesu interesariuszy i tych, których wsparcie może być szansą dla biznesu. Trzeba opracować Politykę komunikacji z Interesariuszami.

 

W analizie strategicznej należy przeanalizować ryzyka i szanse także wynikające z wpływu na środowisko i społeczeństwo, i to także na środowisko i społeczeństwo świata.

 

W analizie strategicznej należy zaznajomić całą kadrę kierowniczą, a potem i pracowników, z 17 SDG, zadaniami i przemyśleć inicjatywy, które potencjalnie mogłyby wspierać realizację Globalnych Celów. Można się wspomóc np. tą stroną .

 

Te nowe ryzyka dodatkowo analizować trzeba z punktu widzenia lokalnych oddziaływań i globalnych oddziaływań. Mamy nową ekonomię różnie nazywaną: ekonomię wpływu, ekonomią zieloną, ekonomią oddziaływania, impact economy.

 

Osobiście namawiam do budowy strategii, w której firma wspiera 17 Globalnych Celów. Nauczyłam się tego na przykładzie opracowanym dla kopalni odkrywkowej przez Columbia University w Nowym Yorku.

 

Moim zdaniem, MŚP może wesprzeć realizację wszystkich 17 SDG.

 

Czy po to istnieje MMŚP, żeby wspierać 17 SDG?

 

Nie, ale opracowanie strategii opartej na tych Globalnych Celach może pomóc firmie przetrwać, rozwinąć się i utrzymać na rynku.

 

Czy raz opracowana strategia biznesowa da nam stabilny plan do 2030 roku?

 

Niestety. Coroczna aktualizacja jest niezbędna, bo tylko cele SDGs są do 2030 roku niezmienne. Pozostałe czynniki zmieniają się dynamicznie.

 

Czy w takim razie warto budować strategię biznesową do 2030 roku?

 

Warto, bo wchodzimy w czas wielkich zmian technologicznych i prawnych. Niektóre zawody w 2030 roku już nie będą istnieć. Świadomość naszych klientów również się zmienia. 

Strategia biznesowa a zarządzanie strategią zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie Strategią Zrównoważonego Rozwoju może się odbywać z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, w której dodajemy dodatkowe perspektywy. 

Perspektywę Klienta dzielimy minimum na 3 perspektywy:

 

  • Klient
  • Środowisko
  • Społeczeństwo

Ulega zmianie model biznesowy.

Powszechnie używany Model Biznesowy Canvas przybiera nowe oblicze. W literaturze można znaleźć różne propozycje wariantu tego modelu, jako odpowiednie dla zrównoważonego rozwoju. Zrobiłam kompilację różnych propozycji.

 

Model CANVAS zrównoważonego rozwoju

Ta kompilacja wydaje mi się najlepsza. W każdym polu klasycznego modelu Canvas mamy podział na biznes (niebieski), środowisko (zielony) i społeczeństwo (żółty). Dodatkowo dwa pola:  – Kto skorzysta, – Jakie SDG są wspierane.

Ponieważ uważam, że wszystkie Globalne Cele powinny być wspierane strategią zrównoważonego rozwoju, dlatego umieściłam w tym polu kołowe logo SDGs.

 

Czy taka zmiana w prowadzeniu biznesu jest konieczna dla firm MŚP? 

Tak, jest konieczna, jeżeli firma chce przetrwać, rozwinąć się i wygrać z konkurencją na rynku. 

Mamy Europejski Plan Działań – Zielony Ład.

Jeżeli firma ma finansowanie zewnętrzne, może być zobowiązana do raportowania wynikającego z Unijnej Taksonomii. Trzeba będzie podać odsetek przychodów, nakładów inwestycyjnych i kosztów, które spełniają kryteria działalności zrównoważonej środowiskowo, dla wyszczególnionych rodzajów działalności. Dokładne kryteria są jeszcze w opracowywaniu.

Weszło w życie rozporządzenie UE SFRD w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. Banki, instytucje ubezpieczeniowe, inwestorzy mogą występować z żądaniem podania danych niezbędnych do ich wskaźników. Tematyka wskaźników jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem i w układzie ESG.

Dobre Praktyki Giełdowe 2021 w wielu zapisach odwołują się do zrównoważonego rozwoju.

A co, jeżeli nie ma zewnętrznego finansowania? Kontrahent, ponieważ jest zobowiązany do raportowania również oddziaływania swoich łańcuchów dostaw, może nas o takie dane poprosić. Jeżeli nie damy, wpłynie to negatywnie na jego wskaźniki i może zerwać z nami kontrakt.

 

Raportowanie ESG realizacji strategii biznesowej

Zintegrowane raportowanie dotychczas miało miejsce tylko w dużych rejestrowanych na giełdzie przedsiębiorstwach. To się zmienia. 

Takie zintegrowane raportowanie zrównoważonego rozwoju w układzie ESG będzie obowiązywało wszystkie podmioty publiczne i wszystkie duże firmy.

Zgodnie z projektem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, zastępująca NFRD) , wszystkie podmioty publiczne,  będą zobligowane raportować nie tylko informacje finansowe, ale także niefinansowe w Jednolitym Europejskim Standardzie Zrównoważonego Rozwoju ESRS z tagami cyfrowymi. Również obligatoryjny będzie audyt takiego raportu. 

Dla MŚP, rejestrowanych na giełdzie, będzie opracowany mniej szczegółowy standard raportowania. Rejestrowane na giełdzie MŚP będą zobligowane raportować informacje,  o trzy lata później, w 2027 roku za 2026 rok. Pozostałe MŚP będą mogły używać tego uproszczonego standardu do dobrowolnego raportowania w komunikacji z interesariuszami. 

Standardy powinny być opublikowane do końca 2022 roku i przyjęte w UE w czerwcu 2023.

W raporcie będzie się określało wpływ na zrównoważony rozwój w skali krótko, średnio i długoterminowej.

Taki raport będzie miał odniesienie także do Globalnych Celów, bo opiera się na GRI, a GRI pokazuje relacje z SDG.

A więc strategia biznesowa w duchu zrównoważonego rozwoju w oparciu o SDG staje się sprawą ważną i pilną.

W związku z łańcuchami budowy wartości, obejmującymi w biznesie czasem cały świat, standard powinien być jeden dla biznesu na całym świecie. 

W podstawowym zakresie europejski standard będzie pokrywał się informacyjnie ze światowym, finansowym standardem raportowania zrównoważonego rozwoju w układzie ESG.

 

Na zakończenie

Jeszcze raz namawiam do budowania strategii biznesowej w duchu zrównoważonego rozwoju do 2030 roku jako głównej, biznesowej strategii. 

Namawiam do poszukiwania dobra wspólnego z czułością, o której tyle pisze Olga Tokarczuk. Z czułością, która jest sprzyjaniem temu co dobre dla bycia w skali jednostkowej i planetarnej.

 
MMŚP - ESG i SDGs

MSME strategy – SDGs and ESG

SDGs poster

Business strategy until 2030 as a sustainable development strategy or ESG strategy

When I started to manage a company from the MSME group, business plans, strategy could be built for many years ahead, because such was the market. Then the situation changed. At the end of the last century and until 2015, building such a long-term strategy was pointless.

SDGs implementation to business strategyCurrently, I have changed my mind. Since 2015, we have the 2030 Agenda – Global Action Plan, Global Sustainable Development Goals – 17 SDGs. This is the reason for changing my mind.

How does this relate to the business of MSME?  

Well, these goals have a huge impact on the future of business, they are the reason for changes in legal regulations and standards in Europe and in the world.

I will quote an excerpt from the 2030 Agenda Preamble:

 “” We, the nations “- these lofty words begin the preamble to the Charter of the United Nations. It is “we, the nations” that are embarking today on a journey that will lead us to 2030. We embark on this journey together with governments and parliaments, the structures of the United Nations and other international institutions, local authorities, indigenous peoples, civil society, business and private sector, research and academia and Wszystkie/All people. ” End of quote
 

In the poster of 17 Global Goals of Sustainable Development I see a lot of positive energy, hope for a better future and saving the planet for our grandchildren.

Our collective consciousness, the noosphere, is developing very fast these days.

We have destroyed the Biosphere and without its reconstruction, we, the people of this planet, are threatened with destruction.

Let’s take advantage of the fact that the Earth has entered a new energy channel in the Univers. Let’s use our growing potential to save life on the planet, to live in harmony with nature and the population of this planet. Let us use it for a dignified life.
 
It is very important to think positively about the feasibility of these Global Goals, Wszystkie/All of them, and I strongly recommend it to Wszystkie/All MSMEs.

The question is how is MSME to implement these goals?

How is it to build a strategy until 2030 based on these goals?

How is it to implement sustainable development?

I believe that we should build a business strategy as a sustainable development strategy based on the analysis of Global Goals and its implementation.
 
 

How to build a sustainable development strategy / ESG strategy?

 Building a sustainable development strategy as your main business strategy is technicWszystkie/Ally different from building a normal business strategy.

After deciding to build it, it is necessary to think over, develop and implement the Code of Ethical Business Conduct inside the company. Also the Supplier Code of Ethics should be developed and implemented or only General Terms and Conditions of the contract with new, ESG rules.

You should develop a Stakeholder Map, find key business stakeholders and those, whose support may be beneficial for a business. 

You need to develop a Policy for Communication with Stakeholders.

You must familiarize Wszystkie/All managers, as well as  employees, with the 17 SDGs, targets and consider initiatives that could potentiWszystkie/Ally support the achievement of the Global Goals. You can find help for example here

The strategic analysis should analyze the risks and opportunities resulting from the impact on/from the local environment and society, and also on/from the environment and society in the world. These new risks must be analyzed from the point of view of local and global impacts. 

We have a new economy cWszystkie/Alled: impact economy.
 
I personWszystkie/Ally encourage you to build a strategy in which the company supports 17 Global Goals. I learned this from an example developed for an opencast mine by Columbia University in New York.
 
In my opinion, MSME can support the implementation of Wszystkie/All 17 SDGs.
 

Is this a reason why MSMEs exist: just to support 17 SDGs?

No, but developing a strategy based on these Global Goals can help your business survive, grow and stay on the market. 
 
Will the once developed Sustainable Development Strategy give us a stable plan until 2030?
Unfortunately, annual update is necessary, because only the goals of the SDGs remain unchanged until 2030. The remaining factors change dynamicWszystkie/Ally.
 

So, is it worth building a strategy until 2030?

It is worth it, because we are entering a time of great technological and legal changes. Some professions in 2030 will no longer exist. 

Our clients’ awareness is also changing.

 

Managing the business strategy of sustainable development

 The management of the Sustainable Development Strategy can be done with the use of the Strategic Scorecard, in which you should add additional perspectives. You should divide the client’s perspective into at least 3 perspectives:
• Client;
• Environment;
• Society.
 
The business model is also changing.
 
The widely used Canvas Business Model is taking a new face. In the literature, various proposals for a variant of this model can be found as appropriate for sustainable development. I made a compilation of various proposals.
 
Model CANVAS zrównoważonego rozwoju

This compilation seems to me the best. In every field of the classic Canvas model, we have a division into business (blue), environment (green) and society (yellow). AdditionWszystkie/Ally, two fields: – “Who will benefit”, – Which SDGs are supported.

As I believe that Wszystkie/All Global Goals should be supported by the sustainable development strategy, I have placed the circular SDGs logo in this field.
 
 
Is such a change in running a business necessary for MSME companies?
 

Yes, it is necessary if the company wants to survive, develop and win against the competition in the market.

We have a European Action Plan – Green Deal.

If your company has external financing, or is a public company, then in 2022, for 2021, it is  required to report under the EU Taxonomy. You will need to provide the percentage of revenues, capital expenditures and costs that meet the criteria for an environmentWszystkie/Ally sustainable activity for the types of activity listed. 
 
The EU SFRD regulation on disclosure of information related to sustainable development in the financial sector has entered into force. Banks, insurance institutions, investors may request data necessary for their indicators.The subject of indicators is closely related to sustainable development and the ESG system.
 
The Polish Good Stock Exchange Practices 2021 in many paragraphs refers to sustainable development.
 

What if there is no external financing and company is not a public company? 

A contractor, obliged to report also the impact of his supply chains, may ask for such kind of data. If you do not give the values of your indicators, it will have a negative impact on its indicators and contractor may terminate the contract with you.

 

Reporting on the implementation of the MSME strategy 

Integrated reporting has so far only taken place in large enterprises. It is changing.
 
Such integrated reporting of sustainable development in the ESG aspects will apply to Wszystkie/All public entities.
 
According to the CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, replacing the NFRD), as early as 2024 for 2023, Wszystkie/All public entities will be obliged to report not only financial information, but also non-financial information in the Uniform European Standard with digital tags. An audit of such a report will be also obligatory.
 
A less detailed reporting standard will be developed for SMEs that are registered on the stock exchange. Registered on stock exchange SMEs will be required to report information, probably three years later, in 2027 for 2026. Other MSMEs will be able to use this simplified standard for voluntary reporting in their communication with stakeholders.
 
The standards should be published by the end of 2022.
 
The report will most likely identify the impact on sustainability in the short, medium and long term.
 
Such a report will also give information about the impact on the Global Goals.
 
So, a sustainable development strategy based on the SDGs becomes an important and urgent matter.
 
Due to value-building chains, which sometimes span globWszystkie/Ally, the standard should be one for business Wszystkie/All over the world.
 
The European standard will be harmonized with the global standard of sustainable development reporting in the ESG system.
 
 

In conclusion

Once again, I urge you to build a sustainable development strategy until 2030 as your main business strategy.
 
I urge you to seek the common good with the tenderness, that Olga Tokarczuk writes about. With a tenderness that is favoring what is good for existence on a singular and on a planetary scale.