Cel 4 Barometr Wpływu

Dobra jakość edukacji – Cel 4 – SDG4

Cel 4. Dobra jakość edukacji. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie – dobra jakość edukacji – to czwarty Globalny Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goal).

Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17 SDGs.

Cel 4 =  SDG4 to DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI.

Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MMŚP (MSME) mogą mieć wpływ na realizację Celu 4?

Cel 4 Barometr Wpływu

Tak. Przeanalizujemy co rozumiemy przez jakości edukacji. Następnie poznamy targety/zadania przypisane w Agendzie 2030 temu celowi. Potem znajdziemy inicjatywy, zadania, które mogą być elementami naszej wieloletniej strategii biznesowej – Strategii Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs – i mogą skutecznie wspierać realizację tego Globalnego Celu.

Jakość edukacji

Pojęcie jakości kojarzy się z przedsiębiorstwem, instytucją i klientem.

Szkoła, czy uczelnia to też przedsiębiorstwo lub instytucja, które dostarczają usług edukacyjnych. Klientem tu są uczniowie / studenci.

W.E.Deminga, jakość to to, co zadowala, a nawet zachwyca klientów.

Globalne zarządzanie jakością według Deminga oznacza: że kultura danej organizacji wyznacza i wspiera stałe dążenie do zadowolenia klientów za pomocą zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkoleń.

Targety/zadania dla SDG4 Dobra jakość edukacji – Cel 4 – na podstawie Agendy 2030

4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom uzyskanie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, prowadzącej do istotnych i efektywnych rezultatów;

4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do możliwości wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym;

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy dostęp do przystępnej finansowo i wysokiej jakości edukacji technicznej, zawodowej i wyższej, w tym do uczelni wyższych;

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości;

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach dla najsłabszych, w tym dla osób niepełnosprawnych, rdzennej ludności oraz dla dzieci w bardzo trudnej sytuacji;

4.6 Do 2030 roku zapewnić nabycie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia przez młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn;

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój;

4.a Tworzyć nowe i ulepszać stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych i różnice płci, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, efektywne i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko nauczania dla wszystkich;

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć globalnie liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich, aby umożliwić im studiowanie na wyższych uczelniach, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się;

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach wyspiarskich.

 

Przykładowe inicjatywy, które może zaplanować MMŚP, żeby wspomóc realizację Celu 4

Dla SDG4 w Agendzie 2030 określono 10 zadań/targetów.

Proponuję poniżej przykładowe inicjatywy dla MMŚP (MSME) wspierające realizację wybranych targetów:

B.4.1 (SDG4 target 4.3)  –  Dofinansowywanie  pracowników w zakresie pogłębiania edukacji związanej z wykonywaniem zadań w firmie;

B.4.2 (SDG4 target 4.4)  –  Praktyki dla studentów i uczniów;

B.4.3 (SDG4 target 4.7)  –  Przeszkolenie kadry kierowniczej z zagadnień zrównoważonego rozwoju;

B.4.4 (SDG4 target 4.7)  –  Do 2030 roku przeszkolenie wszystkich pracowników i praktykantów tak, aby nabyli umiejętności w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju;

B.4.5 (SDG4 target 4.7)  –  Dzielenie się praktyczną wiedzą z placówkami edukacyjnymi;

B.4.6 (SDG4 target 4.a)  –  Finansowe wspomaganie podmiotów edukacyjnych;

B.4.7 (SDG4 target 4.a)  –  Tworzenie nowych lub ulepszanie stanu działania istniejących placówek edukacyjnych;

B 4.8 (SDG4 target 4.b). –  Udzielanie stypendiów i praktyk dla studentów z krajów rozwijających się, szczególnie z krajów słabo rozwiniętych

W.4.1 (SDG4 target 4.7)  –  Wpływ na interesariuszy poprzez przekazywania wiedzy w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju

W.4.2 (SDG4 target 4.a)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do finansowego wspomagania placówek edukacyjnych

W.4.3 (SDG4 target 4.7)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do merytorycznego wspomagania placówek edukacyjnych

W.4.4 (SDG4 target 4.b)  –  Wpływ na interesariuszy w zakresie mobilizowania ich do udzielania stypendiów, praktyk zawodowych dla obywateli krajów słabo rozwiniętych


Podane tu są dwa typy inicjatyw: oznaczone w kodzie literą „B”, albo literą „W”.

„B” oznacza inicjatywę związaną bezpośrednio z biznesem, a „W” oznacza inicjatywę związaną z wpływem biznesu na otoczenie.

Z dziesięciu targetów SDG4 wybrałam tylko pięć: 4.3, 4.4, 4.7, 4.a 4.b.

Są to oczywiście przykładowe inicjatywy, dla zobrazowania możliwości wspomagania przez MMŚP realizacji Czwartego Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, poprzez własne działania strategiczne. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany modelu biznesowego.

 

Dyskurs na temat inicjatyw dla Celu 4

Pytanie – Czy widzisz jakieś novum w inicjatywach B.4.1 i B.4.2?

Odpowiedź – Tak. W związku z eksponencjalnie szybko rozwijającą się technologią AI, AR, BlockChain, robotyką, perspektywiczne plany edukacyjne powinny być dobrze przygotowane do szybko zmieniającego się otoczenia. Oczywiście najpierw trzeba przemyśleć, gdzie ta technologia może znaleźć zastosowanie w firmie. Wg trzynastej z 14 zasad jakości Deminga: „13. Realizuj z pełną energią program kształcenia i doskonalenia zawodowego – przedsiębiorstwo, które chce znajdować się w czołówce, musi stale podwyższać kwalifikacje wszystkich pracowników.” Umiejętności cyfrowe, myślenie kreatywne i systemowe w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin, to kluczowe kompetencje wg. Światowego Forum Ekonomicznego.

Pytanie – W inicjatywach B.4.3 i B.4.4 proponujesz położenie nacisku na przeszkolenie z zagadnień zrównoważonego rozwoju kadry kierowniczej i nawet wszystkich pracowników. Ja rozumiem, że koszula bliższa ciału i uważasz, że temat, którym się zajmujesz jest tak ważny, że wszyscy powinni się tym w jakimś stopniu zająć, ale czy to czasem nie przesada?

Odpowiedź – Myślę, że nie. Budowanie Strategii Odpowiedzialnego Biznesu to nie jest domena tylko zarządu. Kadra kierownicza powinna w tych działaniach również uczestniczyć. Gotową strategię trzeba wdrożyć, to znaczy, że każdy pracownik powinien ją zrozumieć, przynajmniej w stopniu pozwalającym mu przyjąć pozytywnie ewentualne zmiany, które go czekają.

Pytanie – B.4.5 mówisz o dzieleniu się praktyczna wiedzą z placówkami edukacyjnymi. Spodziewasz się mojej pozytywnej odpowiedzi na prośby z ich strony, czy też uważasz, że powinienem być inicjatorem takich działań?

Odpowiedź – Myślę, że jedno i drugie. Lokalne placówki edukacyjne jako interesariusz, otrzymają, w procesie komunikacji, informację o tym, co z doświadczeń firmy uważasz za cenne dla nich i warte rozpowszechniania. Placówki będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne tematy. Możesz również na swojej firmowej stronie dzielić się wiedzą.

Pytanie – Finansowe wspomaganie placówek edukacyjnych (B.4.6) to studnia bez dna. Rozumiem, że powinno to być zharmonizowane z planami odpowiedzialnych za lokalną oświatę.

Odpowiedź – Dobrze by było, ale myślę, że odpowiednio umotywowane prośby ze strony takiej placówki mogą się spotkać z pozytywną reakcją firmy, nawet bez takich uzgodnień z władzą lokalną.

Pytanie – Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. W inicjatywie B.4.7 proponujesz tworzenie przez MŚP nowych placówek edukacyjnych. Chyba uważasz, że MŚP ma dużo zbędnych funduszy. Zamiast rozwijać firmę, powinienem rozwijać edukację? Nie uważasz, że po to między innymi, płacimy podatki, żeby to nasze Państwo się tym zajmowało?

Odpowiedź – No wiesz, możesz rozwijać firmę i jednocześnie rozwijać edukację…tworzyć nową jakość edukacji, tworząc nowe placówki edukacyjne…

Pytanie – Co konkretnie masz na myśli?

Odpowiedź – Marzy mi się i pewnie nie tylko mnie, inna szkoła. Dobrze opisuje to  M.J.Kawecki w artykule „Różne oblicza szkoły”:
“Dobra szkoła:
1. nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych,
2. dostrzega w każdym uczniu nawet drobne zdolności i rozwija je kierując się zasadą wiary w możliwości dziecka,
3. dostosowuje wymagania programowe do możliwości pojedynczego ucznia,
4. uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga uczniom w ich indywidualnych zmaganiach,
5. pomaga zachować uśmiech i pogodę ducha,
6. wspólnie z rodzicami pomaga każdemu uczniowi stworzyć jego własny plan rozwoju osobistego,
7. blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania i uważnie słucha ich wszystkich opinii,
8. zachęca i włącza wszystkich – całą społeczność do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły i kładzie nacisk na sprawne funkcjonowanie rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego,
9. inspiruje nauczycieli, uczniów i rodziców – wszystkich traktując jako potencjalnych innowatorów i wspomaga ich w twórczych poszukiwaniach,
10. wykorzystuje określone narzędzia ewaluacji, pozwalając zdiagnozować rzeczywisty stan rzeczy.”

Pytanie – Dobrze się to czyta, trudniej zrealizować…Musiałaby być zgoda Państwa na dość dużą autonomię szkoły. Aktualnie, w tych przeludnionych klasach,  zarówno dzieci, jak i nauczyciele, są paraliżowani procedurami ustalanymi odgórnie.

Odpowiedź – No tak. Widzisz, nie chcę tu proponować szczegółowych rozwiązań, ale jestem głęboko przekonana, że nasz system edukacji powinien zostać gruntownie zrewidowany i dostosowany do rozwoju otoczenia. A w otoczeniu dzieją się zmiany w eksponencjalnie rosnącym tempie. Zgodnie z przewidywaniami Christiana Kromme w „Humanification, Go Digital, Stay Human”, roboty do 2030 roku będą dysponowały inteligencją równą naszemu mózgowi. Po 2030 roku będziemy je uczyć naszych emocji…

Pytanie – Wierzysz w takie prognozy?

Odpowiedź – Cóż, trudno nie dostrzec wzrastającego tempa zmian w naszym życiu. Kto wie? Może tak będzie. Jeżeli z tej perspektywy popatrzymy na nasz system edukacji…, to musisz przyznać, że gruntownie powinniśmy go zmienić.

Pytanie – No tak. Słyszałem o zawodach, które ponoć mają przestać istnieć do 2030 roku.

Odpowiedź – Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu Oksfordzkiego do 2030 r. 47% zawodów, które znamy obecnie, przestanie istnieć. Co ciekawe, na tej liście, oprócz takich zawodów jak kasjer, kelner, telemarketer, recepcjonista, kierowca, kurier, listonosz, taksówkarz, jest także prawnik, księgowy, aktor…. Powstanie wiele nowych zawodówopartych głównie o technikę cyfrową. Na przykład krawiec cyfrowy, biotechnolog w miejsce rolnika itd. Ponoć 65% dwunastolatków będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Ważne umiejętności to myślenie analityczne i innowacyjność, aktywne uczenie się, kreatywność, oryginalność i inicjatywa, programowanie, krytyczne myślenie, rozwiązywanie złożonych problemów, przywództwo i wpływ społeczny, inteligencja emocjonalna, argumentowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie pojęć, analiza i rozwój systemów. Czy nasza szkoła do tego przygotowuje?

Pytanie – Słyszałem, że myśli się w Ministerstwie o maturze z religii.

Odpowiedź – No tak, matura z religii…, a może lepiej matura z informatyki? A może lepiej nowe przedmioty: inteligencja emocjonalna, technologia, obowiązkowy przedmiot i matura z umiejętności programowania, analizy systemu i jego budowy? W UE mówi się o STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), jako o priorytetach w edukacji.

Pytanie – W inicjatywie B.4.8 proponujesz MŚP udzielanie stypendiów i praktyk studentom z krajów słabo rozwiniętych. Może to raczej powinno być tylko w zakresie działań Państwa?

Odpowiedź –  I tak i nie. Myślę, że możesz włączyć do firmowych działań strategicznych fundowanie stypendiów i praktyk w krajach rozwijających się, czy słabo rozwiniętych. Jest to oczywiście uwarunkowane obowiązującym prawem, posiadanymi funduszami i interesem firmy. Poprzez takie działania możesz, na przykład, wychować sobie przedstawiciela firmy w tym kraju.

Pytanie – W inicjatywach W.4.1W.4.2W.4.3W.4.4 proponujesz wpływanie na interesariuszy, żeby w swoich działaniach strategicznych ujmowali podobne działania do przyjętych w naszej strategii. Uważasz, że moja firma powinna obciążać się takimi działaniami? Jak mam przekonać interesariuszy?

Odpowiedź –  Jeżeli poinformujesz ich o swoich celach, działaniach, to już wpłyniesz na ich myślenie o realizacji celów strategicznych. Może znajdziecie wspólne działania.

Partnership Holistyczne podejscie do zrównoważonego rozwoju

Barometr Wpływu a 17SDGs

Holistyczne podejście – Barometr Wpływu -pytania do autorów i do GUS

Holistyczne podejście nie zostało wzięte pod uwagę w Barometrze Wpływu. Dlatego Barometr Wpływu nie może być polecany przez mnie – doradcę strategicznego MŚP i Honorowego Dyrektora Regionalnego CASI GLOBAL. Nie przekonują mnie argumenty podawane przez autorów. Czy Raportowanie realizacji Agendy 2030 przez polski biznes ma być realizowane w oparciu o taki Barometr Wpływu?

Zgodnie z argumentacją autorów Barometru Wpływu, kluczowymi celami dla każdego biznesu w Polsce są następujące, wybrane cele z grupy 17SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – : SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9 i SDG12.

 

W Agendzie 2030 mamy 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 targetów/zadań z nimi powiązanych. 17SDGs to cele współzależne i niepodzielne. Implikują integralne podejście do wdrażania Globalnych Celów.

 

Holistyczne podejście

Cytat z Agendy 2030:

“55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

56. Uznajemy, że podejmując decyzje odnoszące się do tych celów i zadań, każdy kraj stoi w obliczu szczególnych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy szczególne wyzwania stojące przed krajami najbardziej narażonymi, a w szczególności krajami afrykańskimi, krajami najsłabiej rozwiniętymi, rozwijającymi się krajami śródlądowymi i rozwijającymi się małymi państwami wyspiarskimi, a także szczególne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć kraje o średnich dochodach. Szczególnej uwagi wymagają również kraje dotknięte konfliktami.

57. Stwierdzamy brak dostępnych wartości początkowych w odniesieniu do kilku zadań i wzywamy do zwiększenia wsparcia w zakresie bardziej intensywnego gromadzenia danych statystycznych oraz budowania potencjału w państwach członkowskich, aby opracować krajowe i globalne wartości początkowe w przypadkach kiedy takowe jeszcze nie istnieją. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tej luki w gromadzeniu danych, aby móc przekazywać bardziej szczegółowe informacje o poczynionych postępach, w szczególności w odniesieniu do tych zadań określonych poniżej, dla których brak jest jednoznacznych celów liczbowych.

58. Zachęcamy państwa do podejmowania nieustających wysiłków na innych forach w celu rozwiązania kluczowych problemów, które stwarzają potencjalne wyzwania dla wdrożenia naszej Agendy i szanujemy niezależność mandatów w ramach tych procesów. Chcemy, by niniejsza Agenda i jej wdrożenie wspierało podobne procesy i podejmowane w ich ramach decyzje i pozostawało bez uszczerbku dla tych procesów i decyzji.

59. Uznajemy, że w każdym kraju funkcjonują różne podejścia, wizje, modele i narzędzia, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i priorytetami, stosowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; potwierdzamy, że Ziemia oraz jej ekosystemy są naszym wspólnym domem, a „Matka Ziemia” jest często używanym zwrotem w wielu krajach i regionach.” (koniec cytatu, wytłuszczenia autorki)

 

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes ma się ograniczać do raportowania wpływu tylko na sześć SDGs. Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

"55. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne," cytat z Agendy 2030

W Barometrze wpływu mamy wskaźniki, które monitorują nie tylko uwzględnione przez autorów Barometru Wpływu cele SDG.

Dlaczego polski biznes ma wykazywać taką ignorancję Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Dlaczego raportowanie ma nie uwzględniać wszystkich 17SDGs?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład, takich celów jak:
SDG1, SDG10, SDG16 i SDG17? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Jeżeli mamy strategię zrównoważonego rozwoju = SZRB = Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, jako główną biznesową strategię i mamy mapę interesariuszy oraz zorganizowaną współpracę z nimi, to powinniśmy to raportować pod celem SDG17.
Jeżeli mamy Kodeks Etyki to powinniśmy to raportować pod celem SDG16.
Jeżeli wprowadziliśmy do Kodeksu Etyki, polityk i procedur zasadę mniej nierówności, to powinniśmy to raportować pod celem SDG10.
Jeżeli may politykę Politykę płacową adekwatną do celu SDG1, to powinniśmy to raportować pod celem SDG1.

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje strategiczne podejście do biznesu, ignoruje etykę w biznesie i nierówności i nie dba o płace pracowników?

Dlaczego zdaniem GUS i autorów Barometru Wpływu polski biznes nie ma wpływu na realizację, na przykład takich celów, jak:
SDG2, SDG6, SDG7, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

Dlaczego te cele, które dotyczą, między innymi, wpływu biznesu na środowisko, w tym na bioróżnorodność, są pominięte?

Dlaczego polski biznes ma informować poprzez raportowanie, że ignoruje sprawy poprawy jakości środowiska i bioróżnorodności?

Dlaczego sugeruje się biznesowi narzędzie Barometr Wpływu, które uczy go pomijania tak ważnych zagadnień w strategicznym zarządzaniu, jak wpływ na środowisko, bioróżnorodność czy także z tym związanych: produkcja żywności, zrównoważone rolnictwo? Czy tu zostało wzięte pod uwagę holistyczne podejście?

W Barometrze Wpływu został pominięty cel SDG2 - "Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo".

Dlaczego polski biznes ma informować, że ignoruje sprawę zdrowej żywności i zrównoważonego rolnictwa?
Przecież eksportujemy żywność!

Apeluję do GUS i do autorów Barometru Wpływu o zmianę podejścia do zagadnienia raportowania realizacji Agendy 2030 przez polski biznes.

 Bez zmiany podejścia, działania na szczeblu państwowymw tym zakresie,  mogą mieć szkodliwy wpływ na polski biznes.

Przeczytaj także ten artykuł.

Barometr Wpływu

Dlaczego nie polecam Barometru Wpływu

Barometr Wpływu – dlaczego nie polecam MMŚP?

Barometr Wpływu jest polecany biznesowi przez GUS. GUS jednocześnie nakłania na swojej stronie do przekonania się, że każdy z nas w domu, w szkole, w pracy, może mieć wpływ na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 17 SDGs. Odsyła nas do poradnika ONZ (niestety nie przetłumaczył go na język polski)  The Lazy Persons Guide to Save the World. Mowa tam o możliwym wpływie na wszystkie Globalne Cele, na 17 SDGs, przez każdego z nas.

Myślę, że tym bardziej biznes może wpływać swoimi działaniami na 17 SDGs. Biznes powinien planować wpływ na każdy z 17 SDGs, a nie tylko na 6 Globalnych Celów, jak to mamy w Barometrze Wpływu. Globalne Cele są powiązane i niepodzielne. Tak czytamy w Agendzie 2030.

Główna wieloletnia strategia biznesowa, czyli Strategia Zrównoważonego Rozwoju Biznesu (SZRB), powinna wykazywać planowany pozytywny wpływ na wszystkie Globalne Cele. Tym samym w raportowaniu informacji niefinansowych nie powinno się ograniczać do 6 wskaźników, czytaj GUS (Wskaźniki dla biznesu). Tym bardziej, że wskaźniki znanych dotychczas standardów raportowania typu ESG pokrywają wszystkie Globalne Cele:

Holistyczne podejście

Apel do GUS

Zwracam się z apelem o wycofanie się z Barometru Wpływu .

Zwracam się z apelem o mobilizację biznesu do budowy wieloletnich biznesowych strategii, jako Strategii Odpowiedzialnego Biznesu SOB.  Wpływ na wszystkie 17 SDGs powinien być w niej zaimplementowany.

Sugerowanie 6 SDGs dla biznesu, jak to ma miejsce w Barometrze Wpływu,  nie jest odpowiedzialną postawą. 

Co to jest Barometr Wpływu

Barometr Wpływu to darmowe narzędzie do raportowania wpływu biznesu na realizację Agendy 2030, opracowane w celu ułatwienia “życia” komórkom raportującym informacje niefinansowe dużych firm.

Uwzględnia tylko 6 Globalnych Celów:

Barometr Wpływu

Autorzy Barometru Wpływu nie sugerują konieczności opracowania zintegrowanej, wieloletniej biznesowej strategii. Taka strategia stanowi bazę do planów rocznych i raportowania informacji niefinansowych. Autorzy nie sugerują koniecznej zmiany myślenia o biznesie w oparciu o Globalne Cele. Budowanie strategii sugeruje jeden z targetów 17 Celu: 17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 17

W Agendzie 2030 czytamy: “…Zobowiązujemy się do realizacji spójnej polityki oraz zapewnienia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkich uczestników..” , “…To właśnie “my, narody” wyruszamy dziś w podróż drogą, która zaprowadzi nas do 2030 r. W podróż tę wyruszamy wraz z rządami i parlamentami, strukturami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami międzynarodowymi, władzami lokalnymi, biznesem i sektorem prywatnym, środowiskiem naukowym oraz akademickim i wszystkimi ludźmi….”  wytłuszczenie autorki artykłu

Barometr Wpływu a raportowanie w standardzie typu ESG

W internecie czytamy: “Barometr Wpływu zachęca największe firmy do raportowania pod kątem Agendy 2030. Dzięki przejrzystej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać swój wpływ ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej”.

Nasuwa się kilka pytań:

 • o jakiej średniej rynkowej jest mowa?
 • o jakim standardzie raportowania jest mowa?

Polski biznes jest na rynkach światowych.

Na świecie opracowywany jest nowy standard raportowania informacji pozafinansowych typu ESG.

Aktualnie używane standardy w większości mają wskaźniki powiązane ze wszystkimi celami SDGs.

Barometr Wpływu a raport: Polska SDG – raport 2020

Pobieżna analiza raportu Polska SDG – raport 2020 i uzyskanych wyników raportowania w oparciu o Barometr Wpływu prowadzi do następującego wniosku:

Krajowy raport nie był opracowywany w oparciu o wyniki zebranych danych w Barometrze Wpływu. Nie mniej, przyjęta w Barometrze Wpływu metodologia, oparta o dane ze sprawozdawczości GUS, mogła pomóc opracować ten raport. To nie zmienia faktu, że Barometr Wpływu nie jest dobrym narzędziem do strategicznego zarządzania na poziomie firmy.

Apel do biznesu

Raportuj swój wpływ i bądź częścią światowego ruchu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale nie rób tego w oparciu o Barometr Wpływu.

Przemyśl, opracuj wieloletnią Strategię Odpowiedzialnego Biznesu z 17 SDGs.

Raportuj zgodnie ze standardami światowymi, które uwzględniają wszystkie 17 SDGs.

Przeczytaj także artykuł Barometr Wpływu a 17SDGs

Sustainability

Zrównoważony rozwój a droga do turkusu

Czy turkus kojarzy Ci się ze zrównoważonym rozwojem, sustainability?

Tak, turkus kojarzy mi się ze zrównoważonym rozwojem. Mam takie skojarzenie dzięki pracom Henryka Skolimowskiego, Kena Wilbera i Frederic Laloux. W swojej książce   “Pracować inaczej” Laloux opisał organizację turkusową – organizację bez managerów, ale z liderami. Również Andrzej Blikle w książce “Doktryna Jakości” pisze o turkusowej samoorganizacji. Nie są to książki szeroko traktujące sprawy zrównoważonego rozwoju, ale dotyczą godnej pracy. Cel 8 (SDG 8)  to “Wzrostu gospodarczy i godna praca”. Wszystkie poniżej pokazane cele SDGs są związane, poprzez przypisane im targety/zadania, z godną pracą, turkusowymi organizacjami, samoorganizacją. 

Właśnie turkusowe organizacje to z założenia organizacje godnej pracy. Wiąże się to również z przejściem od motywacji korzyści (metoda kija i marchewki) do motywacji godnościowej. Trudne zadanie do wykonania. Nie w każdej sytuacji aktualnie jest to możliwe. Turkus, godna praca i samoorganizacja to aktualnie synonimy. 

Frederic Laloux napisał: “Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, wszechświat robi wszystko, by nam pomóc”

Andrzej Blikle tłumaczy powyższą wypowiedź następująco:

Kiedy działamy w głębokiej uczciwości – gdy działamy zgodnie z naszym systemem wartości, w poczuciu, że robimy coś ważnego i potrzebnego, że możemy być z tego dumni;

i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie – gdy działamy w warunkach uwalniających naszą kreatywność, gdy dano nam prawo podejmowania decyzji, gdy mamy poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a więc i na naszą przyszłość;

wszechświat robi wszystko, by nam pomóc – mamy statystyczną pewność sukcesu, na co wskazują zarówno badania naukowe, jak i codzienna praktyka biznesowa”.

Każdy z nas i każdy zespół ludzi stanowi układ energetyczny powiązany z energią wszechświata. Nasze myśli to potężna energia. Jeżeli są pozytywne, zharmonizowane z naszą energią wnętrza, dobrze się dzieje. Godna praca to optymalne wykorzystanie energii człowieka.

Turkus i sustainability. Czyli uważasz, że wdrażanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie polega na przekształceniu go do organizacji turkusowej?

Uważam, że wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie towarzyszy przeprowadzanie zmian. Jedną ze zmian może być przekształcanie stylu zarządzania w kierunku samoorganizacji.

Czy to prawda, że w organizacjach turkusowych decydują ci, którzy wiedzą, a reszta ma do nich zaufanie?

Tak. Cała siła samoorganizacji polega na odpowiedzialności i zaufaniu do “osób które wiedzą”. Polega na poczuciu, że wszyscy w zespole mamy do siebie zaufanie. Każdy z nas zna się na czymś bardzo dobrze i wykona swoją pracę z pełną odpowiedzialnością.

Zbudowanie zaufania i odpowiedzialności każdego członka dużego zespołu wymaga czasu i wysiłku. Trzeba zrewidować sposób komunikowania się. Dużo zależy od dotychczasowego stylu zarządzania i zaufania do osoby lub osób, które taką zmianę w firmie chcą przeprowadzić.   Nie jest to łatwe i nie w każdym zespole się to udaje.

Samoorganizacja. Turkus. Czy przekształcenie w tym kierunku  to środek do przewagi na rynku?

W organizacjach turkusowych mówimy o odpowiedzialności społecznej biznesu, która obejmuje również odpowiedzialność za środowisko i za naszą planetę. Coraz częściej dla klienta nie tylko cena stanowi kryterium wyboru.  Jest wzrostowa tendencja wyboru marki nie tylko po kryterium najniższej, czy najwyższej ceny. Coraz więcej osób interesuje się dodatkowymi informacjami o firmach produkujących daną markę i ma to wpływ na ich wybór. Świadomość złego traktowania pracowników, albo środowiska coraz częściej powoduje, że dany produkt nie jest kupowany.

Zacytuję tu A.Bliklego:

“…Praca w organizacjach zapewniających dobre życie jest radością, a przez to jest wydajniejsza, bardziej innowacyjna i obarczona mniejszą ilością błędów. I to właśnie daje przewagę rynkową…”

“…elementem budowania turkusowej organizacji jest tworzenie klimatu społecznej odpowiedzialności, budowania poczucia, że odpowiadamy nie tylko za siebie i naszą organizację, ale też za naszą małą i dużą ojczyznę, a także planetę, na której przyszło nam żyć.”

“…Organizacje turkusowe burzą model świata oraz odwracają porządek rzeczy. Wychodzą od obserwacji, że skoro dobre życie jest dla nas wartością podstawową to należy zadbać o nie w pierwszej kolejności, zaczynając od przemodelowania naszej pracy. Zorganizujmy ją więc tak, żeby dawała nam poczucie sensu życia, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń do kreatywności i innowacyjności. Byśmy mogli być dumni z tego co robimy i jacy jesteśmy. Zadbajmy też o dobre życie w obszarze społecznym: bądźmy dla siebie partnerami, a nie konkurentami, współpracujmy i wspierajmy się wzajemnie zamiast współzawodniczyć, budujmy pomiędzy sobą dobre relacje oparte na zaufaniu.”

Turkus. Głównie jakie zmiany są potrzebne w sferze operacyjno-zarządczej?

Najważniejsze to komunikacja. Empatyczna, rzetelna i odpowiednia w czasie komunikacja.

Budżet zmienia swoja rolę. Nie stanowi już kontraktu z managerem. Nie jest narzędziem do rozliczania i premiowania. Stanowi wskazówkę do wprowadzenia koniecznych, optymalizacyjnych zmian.

Centralne planowanie zamienia się na bieżące prognozowanie, w tym bieżącą prognozę zysku rocznegoPrognoza służy do podejmowania dobrych decyzji przez tych, którzy się na tym najlepiej znają.

Zakres obowiązków każdego pracownika, cytując A.Bliklego, “…mieści się w czterech następujących zasadach: robisz co potrafisz, robisz to co jest potrzebne, jesteś za to odpowiedzialny, to co robisz możesz zmienić, ale z zachowaniem poprzednich zasad. W takiej organizacji nikt nie mówi – to nie należy do moich obowiązków.”

Struktura organizacyjna z hierarchicznej zmienia się w kierunku struktury procesowej. Zespoły zlecają sobie zadania. Każdy każdemu, w sposób odpowiedzialny,  może zlecić zadanie. Każdy zespół może być wewnętrznym dostawcą i klientem wewnętrznym. Zespoły tworzą powiązane ogniwa, tworząc w efekcie, w łańcuchu wartości, wartość dla klienta zewnętrznego.

A. Blikle pisze: “Organizacje turkusowe przypominają wielokomórkowe organizmy, w których nie ma centralnego sterowania, lecz różniące się funkcjami komórki zlecają sobie wykonywanie zadań. Przez setki milionów lat przyroda tak właśnie wykształcała organizmy biologiczne. Dziś organizacje budowane przez ludzi zaczynają brać z nich przykład”.

Zrównoważony rozwój a droga do turkusu to praca z sercem, szacunkiem i wartościami.

Dekalog A.Bliklego budowania organizacji turkusowej

 • Nie szukaj winnego, by go ukarać – szukaj przyczyny, by ją usunąć.
 • Nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć – oczekuj postępu, który zawsze jest możliwy.
 • Unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo – stwarzaj warunki do współpracy.
 • Nie oceniaj, bo to niszczy – doceniaj, bo to wzmacnia.
 • Nie mów co jest źle – mów co może być lepiej.
 • Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej – pytaj, co im w pracy przeszkadza.
 • Nie buduj na kontroli – buduj na zaufaniu.
 • Nie mów, że ktoś jest zły – mów, jak Ty się z tym czujesz.
 • Nie zarządzaj – twórz warunki do samoorganizacji.
 • Nie bądź nadzorcą – bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem.

Czy w każdej firmie można wprowadzić turkusowe rozwiązania?

Tak, w każdej firmie, w każdej organizacji, można wprowadzać elementy turkusu. Turkus ma różne odcienie.  Jak dwa kamienie turkusu nie są do siebie podobne, tak każda firma wdroży zasady turkusu inaczej. Nie ma gotowca do powielenia, ale warto podjąć wysiłek dokonania zmiany.

Czy w każdej firmie można zbudować i wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju = strategię odpowiedzialnego biznesu?

Uważam, że tak. W każdej firmie można zbudować i wdrożyć Strategię Zrównoważonego Rozwoju Biznesu i to z zaimplementowanymi 17SDGs.

Przytoczone powyżej tłumaczenie A.Bliklego tekstu Frederica Laloux można zmodyfikować:

Kiedy działamy w głębokiej uczciwości – gdy działamy zgodnie z naszym systemem wartości obejmującym sferę biznesu, środowiska i społeczeństwa, w poczuciu, że robimy coś ważnego i potrzebnego, że możemy być z tego dumni;

i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie – gdy działamy w warunkach uwalniających naszą kreatywność, gdy dano nam prawo podejmowania decyzji, gdy mamy poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a więc i na naszą przyszłość;

wszechświat robi wszystko, by nam pomóc – mamy statystyczną pewność sukcesu, na co wskazują zarówno badania naukowe, jak i codzienna praktyka biznesowa”.

Zrównoważony rozwój i w tym droga do “turkusu”, do samoorganizacji, to wyzwania naszych czasów.