CSR & Sustainability. Agenda 2030. 17SDGs

Rezolucja ONZ Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 roku. Agenda 2030 zawiera 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju – 17SDGs. Plany lokalne, biznesowe powinny wspierać realizację Planu Globalnego dla naszego wspólnego dobra. CSR & Sustainability to wiedza przekazywana na uczelniach i wdrażana w administracji i biznesie. Poniżej cytat z Preambuły Agendy 2030:

Niniejsza Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. Zdajemy sobie sprawę, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, stanowi największe wyzwanie w skali światowej i jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Niniejsza Agenda będzie wdrażana przez wszystkie kraje i wszystkich interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej. Jesteśmy zdeterminowani uwolnić ludzkość od plagi ubóstwa i chcemy uzdrowić oraz zabezpieczyć naszą planetę. Jesteśmy zdecydowani na podjęcie śmiałych kroków ukierunkowanych na zmiany, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyruszając w tę zbiorową podróż zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty.

Przyszłość ludzkości i naszej planety leży w naszych rękach. Leży ona również w rękach dzisiejszego młodego pokolenia, które przekaże pochodnię przyszłym generacjom. Wyznaczyliśmy drogę do zrównoważonego rozwoju; to od nas wszystkich będzie zależeć, czy podróż tą drogą zakończy się powodzeniem, a to, co dzięki niej zyskamy, pozostanie z nami na zawsze. … możemy być ostatnim pokoleniem, które ma szansę na uratowanie naszej planety.

W 2030 roku świat będzie lepszym miejscem, jeśli tylko uda nam się zrealizować nasze cele. … Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym”. Cytaty z Agendy 2030.

 

Holistyczne podejście

Czy wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju – 17SDGs – mogą być być zaimplementowane do biznesowej strategii firmy?

Tak. Wszystkie Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w głównej biznesowej strategii firmy. Taka strategia staje się Strategią Odpowiedzialnego Biznesu SOB, czasami nazywana także Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju Biznesu.

Strategia ta daje możliwość integracji informacji niezbędnych do raportowania. Zarówno do raportowania finansowych jak i niefinansowych i informacji wg obowiązujących standardów.standardów, także w układzie ESG.